На засадах міжнародної співпраці

На засадах міжнародної співпраці

Міжнародна співпраця є конструктивною взаємодією вчених та важливою нормою співдружності освітян, потужним вектором у комплексному вирішенні проблем у сфері освіти та наукових дослідженнях, а обмін викладачами і студентами виступає своєрідним каталізатором процесів модернізації і реформування української системи освіти, забезпечує її органічне входження в міжнародний освітній простір.

Варто відзначити активну позицію кафедри обліку та оподаткування Національної академії статистики, обліку та аудиту, яка здійснює міжнародну співпрацю з європейськими закладами вищої освіти:

 • «University of the Third Age in Gromadka» (Poland);
 • Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania (Slovakia);
 • Yenilikçi Adimlar Dernegi, (YADER,  Diyarbakir, Turkey).

А також міжвузівську співпрацю із 9 закладами вищої освіти України:

 • Миколаївським національним аграрним університетом;
 • Поліським національним університетом;
 • Львівським торговельно – економічним університетом;
 • Ужгородським національним університетом;
 • Львівським національним університетом ім. І. Франка;
 • Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка»;
 • Державним університетом «Одеська політехніка»;
 • Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національним університетом «Львівська політехніка»

з якими укладені відповідні угоди про партнерство та співробітництво. Угодами про співпрацю передбачено вивчення міжнародного досвіду підготовки фахівців із спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; поглиблення дружніх зв’язків між народами; участь у виконанні міжнародних наукових робіт, проектів; участь у міжнародних наукових конференціях, форумах, семінарах, круглих столах; здійснення закордонних відряджень науково-педагогічних працівників; членства у наукових радах, редколегіях наукових видань; підвищення кваліфікації НПП; обмін професійним досвідом; спільна участь у написанні наукових статей, тез; написання та видання спільних монографій; рецензування навчальних посібників, підручників і т.д.

Нам є чим пишатися! На засадах співпраці з Európskім inštitútом ďalšieho vzdelávania (Slovakia) у збірнику наукових праць «ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ» на сторінках 311-320 популяризовано Національну академію статистики, обліку та аудиту, як  відомий економічний заклад вищої освіти України і, зокрема, випускову кафедру обліку та оподаткування. Основна увага зосереджена на підготовці фахівців вищої кваліфікації спеціальності 071 «Облік і оподаткування», міжнародній, науковій діяльності та науково-дослідній діяльності зі здобувачами освіти.

На с.337-340 ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ приділена увага проведеному науковому семінару Україна-Польща-Словаччина, а на с.341-343 зосереджена увага на проведений онлайн студентський круглий стіл з міжнародною участю.

Із метою підвищення рівня міжнародної комунікації і взаємодії у сфері науки та освіти, впродовж року,  колективом кафедри організовано та проведено: чотири  міжнародні заходи: спільно із зарубіжними партнерами (науковий семінар «Єдиний європейський простір вищої освіти: тенденції, виклики, перспективи» (30.10.2020р.) ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ (С.337-340); круглий стіл для здобувачів освіти НАСОА «Усе в житті залежить від нас» (09.11.2020р.) ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ (С.341-343); ХIX Всеукраїнську студентську конференцію (24.03.2021р.), наукову конференцію «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» (26.03.2021р.) за результатами яких підготовлено збірники матеріалів та інформацію на сайті НАСОА.

Підготовлено та опубліковано спільні наукові роботи, статті, тези у вітчизняних та зарубіжних виданнях; НПП кафедри стажувалися в Словаччині, Польщі, Литві; чотири (Пилипенко О.І., Теловата М.Т., Зоріна О.А., Пантелеєв В.П.) – члени вітчизняних редакційних рад збірників наукових конференцій; Теловата М.Т. – член редакційних рад вітчизняних і зарубіжних наукових періодичних видань, що індексуються у наукометричних базах даних.

У наступні роки кафедрі обліку та оподаткування НАСОА, планує продовжити розширення міжнародних контактів і подальше урізноманітнення форм співпраці із міжнародними закладами вищої освіти; здійснювати підготовку та участь у реалізації міжнародних проєктів і програм; підготовку наукових праць до друку у зарубіжних виданнях, зокрема англомовних, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WEB of Science.

Міжнародна співпраця кафедри обліку та оподаткування є необхідним напрямом оптимізації професійної підготовки фахівців у світовий освітній простір. Отже, необхідно розширювати міжнародні контакти за рахунок укладання угод та здійснення спільних проектів, посилити процес обміну досвідом та інформацією.