Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Національної академії статистики, обліку та аудиту базується на основі вимог Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій забезпечення якості у європейському просторі вищої освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості в Академії згідно законодавства України передбачає здійснення таких процедур і заходів:

  1. визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
  2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
  3. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
  4. забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
  5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
  6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
  7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
  8. забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.