Наука

Національна академія статистики, обліку та аудиту є провідним науково-методичним центром України з найважливіших державних програм у гуманітарній сфері, що передбачають виконання економіко-статистичних досліджень, досліджень національної системи обліку та аудиту, а також економіко-математичних, економіко-кібернетичних та фінансово-економічних досліджень.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 року «Про концепцію побудови національної статистики України» та про «Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» науково-педагогічними працівниками навчальною закладу виконуються наукові дослідження у галузі статистики.

Розроблення методології проведення першого у незалежній Україні Всеукраїнського перепису населення є участю Академії у такій важливій державній програмі у гуманітарній сфері, як проведення переписів населення.

За напрямом розроблення методології побудови системи національних статистичних класифікацій на засадах міжнародних і європейських аналогів започатковано наукові дослідження з проблеми статистичних класифікацій.

За науковим напрямом методологічних засад статистичного дослідження соціально-економічного розвитку регіонів України виконується комплекс науково-дослідних робіт. Проведено низку досліджень з різних галузей статистики на замовлення Державної служби статистики України та інших замовників.

Підтвердженням проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі статистики є проведення протягом 18 років щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених Дню працівника статистики.

Ухвалення у квітні 1993 року Закону України «Про аудиторську діяльність» стало поштовхом до започаткування наукових досліджень проблем методології та організації аудиту в Україні. За результатами досліджень, виконаних Академією, розроблено науково-методичне забезпечення аудиторської діяльності. На його основі науковцями Академії була створена система національних нормативів аудиту, які врегульовували найважливіші питання аудиту на початковому етані його розвитку.

В результаті діяльності наукової школи аудиту отримано низку теоретично і практично важливих наукових і прикладних результатів. Найважливішими результатами цих досліджень є: розробка та видання стандартів аудиту для використання у практиці аудиторської діяльності; розроблення цілісної системи робочої документації, форм робочих документів, методики та процесу документування аудиту; розкриття найважливіших організаційно-методичних особливостей здійснення аудиторських перевірок та надання супутніх послуг відповідно до світових вимог та міжнародних стандартів; узагальнення практики одержання аудиторських доказів та формулювання аудиторських висновків.

В Академії виконано та впроваджено в практику аудиторської діяльності низку вагомих результатів наукових досліджень з методології та організації аудиту, що не мають аналогів як в Україні, гак і в країнах СНД.

Фінансово-економічні дослідження в Академії виконуються з урахуванням основних напрямів фінансової політики держави. Відповідно до завдань, визначених Президентом України та Кабінетом Міністрів України стосовно основних напрямів бюджетної політики, в Академії здійснювалися наукові розробки щодо дослідження бюджетів сталого розвитку та перспектив їх формування в Україні, бюджетного забезпечення реалізації основних напрямів соціальної політики держави та ін.

Співробітниками Академії розробляються наукові дослідження щодо: проблем та шляхів зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування; розробки системи державних мінімальних соціальних стандартів; шляхів підвищення ролі місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування тощо.

Відповідно до Концепції державної регіональної політики в Академії досліджуються проблеми і шляхи посилення впливу бюджетної політики на економічний розвиток регіонів та держави, шляхи розвитку середнього і малого бізнесу в Україні на рівні регіонів, а також проблеми диверсифікації діяльності господарюючих суб’єктів.

Науковці Академії беруть участь у засіданнях державних комітетів, комісій, робочих груп, експертних рад Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та інших державних установ.

Економіко-статистичні розробки, дослідження проблем методології та організації аудиту, економіко-математичні, екоіноміко-кібернетичні та фінансово-економічні дослідження грунтуються на теоретико-економічних дослідженнях, здійснюваних науково-педагогічними працівниками Академії. Вони передбачають актуалізацію в Україні історії і теорії економічної науки.