Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплінУ квітні 1999 року в Інституті статистики, обліку та аудиту створена кафедра гуманітарних та загальноосвітніх дисциплін (зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Черушева Г.Б.).

2001 року у зв’язку з відкриттям аспірантури та вимогами ВАК України кафедру перейменовано на кафедру філософії та соціально-гуманітарних дисциплін (наказ № 46 від 28 грудня 2001 року) – зав. кафедри кандидат педагогічних наук, професор Черушева Г.Б.

1 вересня 2007 року наказом ректора кафедру поділено на кафедру соціально-гуманітарних дисциплін (зав. кафедри – кандидат педагогічних наук, професор Черушева Г. Б.) і кафедру філософії (зав.кафедри – доктор філософських наук, професор Надольний І.Ф.).

Враховуючи процеси інтеграції соціально-гуманітарних дисциплін, стало доцільним об’єднання кафедри філософії і кафедри соціально-гуманітарних дисциплін в єдину кафедру – філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, з 24 вересня 2012 року (зав. кафедри – доктор філософських наук, професор Надольний І.Ф., заслужений працівник освіти України).

З 1 вересня 2017 року кафедру очолює Гаврилюк Т.В., доктор філософських наук, професор. З вересня 2017 до складу кафедри приєднано кафедру фізичного виховання.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінети № 96 (6 поверх), вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 486-73-25
e-mail: kaf_fil@nasoa.edu.ua

В основу концепції кафедри покладено завдання – формування переконливих якостей та самовизначення майбутнього спеціаліста в системі загальнолюдських цінностей, ознайомлення студентів зі світовим та вітчизняним культурним надбанням, підготовка фахівців до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових економічних та соціально-культурних умовах.

В організації навчально-методичної, наукової діяльності кафедра керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють суспільні відносини у галузі освіти та виробництва і конкретизують їх вимоги стосовно особливостей сфери соціально-економічної життєдіяльності суспільства, сучасних вимог світового, європейського та вітчизняного досвіду актуалізації нових форм і методів навчання та виховання відповідно до глобалізаційних викликів, виховання всебічно і гармонійно розвинених особистостей з притаманними рисами високої моральності, плюралістичного світогляду та відданості інтересам України.

Викладачі кафедри мають базову освіту, значний науково-педагогічний досвід. Змістовно вивчають новітні методи навчання та виховання багатьох передових вітчизняних та зарубіжних вузів, активно застосовуючи їх у практичній, науково-педагогічній та культурно-освітній діяльності серед бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Викладачі кафедри інтенсивно працюють над написанням навчально-методичних посібників, навчальних програм та методичних рекомендацій; суттєво оновлюють і застосовують нові технології гуманітарної підготовки, нових методик і програм комп’ютерного навчання, розширення підготовки фахівців за дистанційною формою навчання. За відгуками науково-педагогічних працівників отримав позитивне схвалення навчальний посібник «Філософія» (під ред.. проф.. Надольного І.Ф.), який витримав вісім видань.

Колектив викладачів кафедри продуктивно працює над виконанням планової колективної наукової теми – Філософія соціально-економічної сфери суспільства, науковий керівник теми – д.філос.н., проф.. Гаврилюк Т.В.

Викладачі кафедри беруть активну участь у вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях, регулярно проходять підвищення кваліфікації, мають належну кількість наукових публікацій.

Викладачі кафедри є модераторами та керівниками проведення ряду культурно-освітніх заходів, науково-практичних студенських конференцій, круглих столів в академії з актуальних питань гуманітарної науки та суспільної практики сьогодення.

Кафедра плідно співпрацює з відповідними підрозділами наукових установ – Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом  психології імені Г.С. Костюка НАПН України, філософським факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Теоретичні дослідження та практичні рекомендації науковців кафедри сприяють розвитку української економіки, культури, науки та освіти в поліпшенні добробуту різних верств нашого народу.