Кафедра статистики, IT та математичних методів в економіці

Кафедра Загальне фото працівників кафедри.статистики, інформаційних технологій та математичних методів в економіці заснована одночасно зі створенням Академії. За більш ніж 20-річний період існування кафедрою розроблено, апробовано та створено цілісну систему підготовки кадрів статистичного профілю, проводяться наукові дослідження.

Кафедра статистики готує бакалаврів за спеціалізацією «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» та магістрів за програмами «Офіційна статистика» та «Бізнес-аналітика».

МЕНЕДЖЕР-АНАЛІТИК,
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР,
МІНІСТР!

Це шлях кар’єрного зростання до якого готують випускників-магістрів провідного вищого навчального закладу Національна академія статистики, обліку та аудиту на кафедрі статистики.

Завідувач кафедри

Закон України «Про вищу освіту» надає вищим навчальним закладам самостійність у формуванні навчальних планів і програм. Цим повною мірою скористалася Національна академія статистики, обліку та аудиту, сформувавши освітню програму підготовки фахівців з «Прикладної статистики та бізнес-аналітики» таким чином, щоб надати їм достатньо знань, вмінь і навичок для успішної роботи на вищих управлінських посадах всіх рівнів.

Праця на таких посадах вимагає комплексних глибоких знань з трьох блоків дисциплін, навчання яких на професійному рівні здійснює Національна академія статистики, обліку та аудиту:

  1. Блок дисциплін, вивчення яких забезпечує набуття вмінь щодо формування обліково-аналітичної інформації – 10 дисциплін статистичного та бухгалтерського обліку;
  2. Блок дисциплін, вивчення яких дозволяє здійснювати аналіз явищ та процесів, що відбуваються на рівні суб’єктів підприємництва в ринкових умовах, на окремих територіях або галузях і, за результатами якого, розробляють і контролюють виконання бізнес-планів, розробляють управлінські рішення щодо розвитку територій або галузей – 8 дисциплін;
  3. Блок дисциплін з інформатики, опанування яких забезпечує можливість керівнику вільного користування з усіх надбань сучасної комп’ютерної техніки (Інтернет-інформації, пакетів прикладних статистичних програм та програм з обробки інформації, спілкування в онлайн-режимі для передачі та отримання даних та форм звітності) – 4 дисципліни.

Високу якість навчання, яка контролюється Міністерством освіти і науки України, забезпечує відповідна матеріально-технічна база Національної академії статистики, обліку та аудиту та викладацький склад високого професійного рівня – професори, доктори наук, доценти, кандидати наук.

Викладачі кафедри, що забезпечують підготовку фахівців з «Прикладної статистики та бізнес-аналітики»:

  • мають великий практичний досвід роботи;
  • підготували та видали підручники та посібники з дисциплін, що викладають, виступають з доповідями на наукових конференція та практичних семінарах;
  • кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції – «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». Результати конференції видаються спеціальним томом наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці-статистики, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України;
  • результати наукових здобутків публікують в провідних фахових виданнях, зокрема – журналах «Статистика України» та «Науковий вісник НАСОА».

Кафедра здійснює також перепідготовку (з надання другої вищої освіти) та підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики за спеціальністю «Прикладна статистика та бізнес-аналітика». Підготовка фахівців статистики вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру та докторантуру за науковою спеціальністю «Статистика» з подальшим захистом дисертацій у спеціалізованій вченій раді Академії.

Науково-педагогічні працівники кафедри мають прямі зв’язки з навчальними закладами та науковими установами системи освіти зарубіжних країн. Завдяки налагодженню плідних стосунків з міжнародними статистичними організаціями (Франції, Німеччини, Словаччини, Польщі) члени кафедри беруть участь у роботі науково-практичних семінарів та наукових конференцій, на яких доповідають про результати своєї наукової діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри є відомими у галузі статистики фахівцями. На кафедрі працюють доктор наук з державного управління, професор, член кореспонденції НАН України О.Г.Осауленко, к.е.н., доцент Г.В.Голубова, к.е.н., доцент М.Ю.Потапова, к.е.н., доцент, професор НАСОА С.П.Червона. До навчального процесу залучаються керівники та провідні фахівці Держстату України, відомі науковці та практики.

На кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні дослідження у галузі статистики за кількома напрямами. Перший з наукових напрямів присвячений новій для незалежної України темі проведення та опрацювання результатів переписів населення. Фундатором цієї школи статистики в Україні є доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України О.Г.Осауленко. За другим напрямом виконується комплексна наукова тема, за якою проведено кілька досліджень з окремих галузей статистики та різних регіонів країни, зокрема з банківської, митної, медичної та інших напрямів статистики. Результатом цих досліджень за останні роки є захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі статистики (В.С.Михайлов, Ю.С.Цал-Цалко, В.К.Данилко, О.В.Гончар, О.В. Журавльов, Т.В.Кобилинська) та кандидатських дисертацій (О.І.Кремінь, Р.П.Задорожна, О.І.Колодяжна, Г.А.Пашинська, О.С.Доценко, І.О.Клімова, Г.В.Голубова, І.М.Ковалевська, Г.Ю.Єлісєєва, П.В.Хазан, Ю.А.Дейна),

Кафедра забезпечує студентів необхідними методичними засобами для навчання, написання курсових та кваліфікаційних робіт, проходження навчальної та виробничої практики. На кафедрі готуються електронні навчальні посібники для підготовки магістрів за магістерськими програмами «Офіційна статистика» та «Бізнес-аналітика» за новітньою інноваційною технологією з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та Інтернету у навчальному процесі – дистанційною формою навчання.

1. Магістерська програма «Офіційна статистика»

Введення програми обумовлено зростанням потреби у покращанні організації і проведення державних статистичних спостережень, збирання статистичних даних, статистичного оцінювання, інтенсивності, структури і динаміки соціально-економічних явищ та процесів, взаємозв’язків між ними з метою характеристики умов та тенденцій соціально економічного розвитку країни та її регіонів.

Підготовка за цією програмою задовольняє потреби фахівців Державної служби статистики та її регіональних управлінь в набутті знань щодо сучасних методів збирання та оброблення даних, виходячи із централізованої організації національної статистики країни з урахуванням можливостей подальшого реформування цієї системи, виходячи із необхідності впровадження сучасних інформаційних технологій.

Фахівець з державної статистики повинен вміти: організовувати та здійснювати статистичне спостереження, виконувати зведення, класифікацію і групування зібраних даних, проводити вибіркові спостереження, досліджувати ряди динаміки, виконувати оцінки статистичного розподілу, використовувати індексний, кореляційно-регресійний та дисперсійний аналіз для отримання інформації щодо міри взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами тощо. Особлива увага при підготовці фахівців цього профілю приділяється сучасним методам організації і проведення державних статистичних спостережень, застосуванню комп’ютерних технологій для оброблення та передачі статистичних даних тощо.

Метою діяльності фахівців із офіційної статистики є створення статистичної інформації щодо кількісної оцінки взаємозв’язків соціально-економічного явищ та процесів, що відбуваються в країні, її окремих регіонах, в галузях та на підприємствах, наявність якої дозволяє розробляти обґрунтовані управлінські рішення, впровадження яких сприятиме підвищенню результативності економічних процесів та покращанню соціальних умов життя.

2. Магістерська програма «Бізнес-аналітика»

Запровадження цієї програми обумовлене зростанням потреби в статистичному оцінюванні явищ та процесів, що характеризують економічну сферу країни на макрорівні, здійсненні поглибленого дослідження їх інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків, розроблення статистичних прогнозів, інформація яких становитиме обґрунтування бізнес-планів. Засвоєння системи відповідних статистичних показників допоможе майбутнім менеджерам-аналітикам краще орієнтуватись у складних макроекономічних зв’язках ринкової економіки, виявляти їх, аналізувати, робити висновки та приймати управлінські рішення, що сприятимуть досягненню бізнес-цілей.

Фахівець з бізнес-аналітики повинен вміти організовувати та здійснювати статистичне спостереження, зведення та групування отриманих даних, проводити вибіркове обстеження, обчислювати абсолютні та відносні показники,  середні величин (з характеристикою типовості середньої), досліджувати рядів динаміки, застосовувати індексний, кореляційно-регресійний та інші методи аналізу, тощо.

Сфера діяльності фахівців з бізнес-аналітики пов’язана з аналізом явищ та процесів формування та використання матеріально-технічної бази, формування та використання трудових ресурсів, виробництва продукції та послуг, формування цін та тарифів, товарного та фінансового ринків, забезпечення відповідного рівня та вартості життя населення. Статистичне забезпечення управління – новий напрямок статистичної науки та практики, знання якого надає можливість організувати на підприємстві збирання статистичних даних, придатних для подальшого оброблення за допомогою статистичних методів з метою отримання інформації, використання якої сприятиме підвищенню якості управління.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 489-42-56
e-mail: kaf_es@nasoa.edu.ua, kaf_s_nasoa@ukr.net
соціальні мережі: Facebook