ОПП «Прикладна статистика та бізнес аналітика»

Закон України «Про вищу освіту» надає вищим навчальним закладам самостійність у формуванні навчальних планів і програм. Цим повною мірою скористалася Національна академія статистики, обліку та аудиту, сформувавши освітню програму підготовки фахівців з «Прикладної статистики та бізнес-аналітики» таким чином, щоб надати їм достатньо знань, вмінь і навичок для успішної роботи на вищих управлінських посадах.

Обов’язкові та вибіркові освітні компоненти, що викладаються кафедрою, в рамках реалізації освітньо-професійної програми «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» на освітніх ступенях: бакалавр та магістр.

 • HR-аналітика
 • Бізнес-аналітика
 • Вища математика
 • Вступ до BigData
 • Вступ до спеціальності
 • Економетрика
 • Економічна статистика
 • Інформатика
 • Інформаційні технології в економіці
 • Методологія проведення наукових статистичних досліджень
 • Методологія та організація національного рахівництва
 • Організація вибіркових досліджень
 • Організація і методологія міжнародної економічної статистики
 • Система національних рахунків
 • Статистика
 • Статистика зовнішньоекономічної діяльності
 • Статистика ринків
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Статистичне оцінювання бізнес-середовища
 • Статистичні індикатори бізнес-процесів
 • Статистичні розрахунки з використанням мови AR
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Фінансово-банківська статистика

Освітньо-професійна програма «Прикладна статистика та бізнес аналітика»

 • Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»;
 • Спеціальність: 051 «Економіка»;

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітньо-професійна програма: Прикладна статистика та бізнес-аналітика

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 • Освітньо-професійна програма
 • Презентація програми

Магістерська програма «Прикладна статистика та бізнес-аналітика»

Запровадження цієї програми обумовлене зростанням потреби в статистичному оцінюванні явищ та процесів, що характеризують економічну сферу країни на макрорівні, здійсненні поглибленого дослідження їх інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків, розроблення статистичних прогнозів, інформація яких становитиме обґрунтування бізнес-планів. Засвоєння системи відповідних статистичних показників допоможе майбутнім менеджерам-аналітикам краще орієнтуватись у складних макроекономічних зв’язках ринкової економіки, виявляти їх, аналізувати, робити висновки та приймати управлінські рішення, що сприятимуть досягненню бізнес-цілей.

Фахівець з бізнес-аналітики повинен уміти організовувати та здійснювати статистичне спостереження, зведення та групування отриманих даних, проводити вибіркове обстеження, обчислювати абсолютні та відносні показники,  середні величин (з характеристикою типовості середньої), досліджувати рядів динаміки, застосовувати індексний, кореляційно-регресійний та інші методи аналізу, тощо.

Сфера діяльності фахівців з бізнес-аналітики пов’язана з аналізом явищ та процесів формування та використання матеріально-технічної бази, формування та використання трудових ресурсів, виробництва продукції та послуг, формування цін та тарифів, товарного та фінансового ринків, забезпечення відповідного рівня та вартості життя населення. Статистичне забезпечення управління – новий напрямок статистичної науки та практики, знання якого надає можливість організувати на підприємстві збирання статистичних даних, придатних для подальшого оброблення за допомогою статистичних методів з метою отримання інформації, використання якої сприятиме підвищенню якості управління.

Кафедра здійснює також перепідготовку (з надання другої вищої освіти) та підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-професійною програмою «Прикладна статистика та бізнес-аналітика».

Підготовка фахівців статистики вищої кваліфікації здійснюється через аспірантуру за спеціальністю 051 «Економіка», освітньо-науковою програмою «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» та докторантуру за науковою спеціальністю «Статистика» з подальшим захистом дисертацій у спеціалізованій Вченій раді Академії.