Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

Кафедра обліку, аудиту та оподаткуванняДіяльність кафедри бере свій початок з 1987 року, коли в Інституті статистики, обліку та аудиту було утворено кафедру бухгалтерського обліку.

Першим завідувачем кафедри бухгалтерського обліку був Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Олексій Сергійович Бородкін. За роки функціонування кафедри її очолювали: доктор економічних наук, професор Нападовська Любов Василівна, доктор економічних наук, професор Пантелеєв Володимир Павлович, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Теловата Марія Теодозіївна.

У 2003 році була виокремлена кафедра аудиту, яку очолив доктор економічних наук, професор Шевчук Володимир Олександрович, а з 2010 року – доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович.

З вересня 2021 року на базі двох кафедр була створена кафедра обліку, аудиту та оподаткування, яка входить до складу Обліково-статистичного факультету.

Завідувач кафедри

Висока професійність викладацького складу кафедри обліку, аудиту та оподаткування є гарантом підготовки фахівців нової генерації, які мають лідерські та високі професійні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці.

На кафедрі  працюють:

  • доктори економічних наук: Зоріна Олена Анатоліївна, Каменська Тетяна Олександрівна, Лубенченко Ольга Едуардівна, Пилипенко Олексій Іванович, Соколенко Людмила Федорівна, Шевчук Володимир Олександрович, Шульга Світлана Володимирівна;
  • кандидати економічних наук: Новіченко Людмила Степанівна, Петраковська Олена Володимирівна, Юрченко Олександр Анатолійович;
  • старший викладач Свирида Олена Андріївна.

Викладачі кафедри мають практичний досвід роботи та наукові здобутки, які успішно застосовують у викладацькій діяльності, постійно підвищують свою кваліфікацію, удосконалюють методику викладання й упроваджують новітні методи та технології в освітній процес.

Кафедра здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами, що навчаються в НАСОА, беруть участь у роботі спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій; виступають офіційними опонентами у процесі захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів: доктора філософії з обліку і оподаткування, кандидата наук та доктора наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»; беруть участь у роботі редакційних колегій фахових наукових журналів; є рецензентами монографій, підручників, навчальних посібників, словників.

Кафедра здійснює професійну підготовку майбутніх фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит та оподаткування» ступенів вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік, аудит і оподаткування», залучаються до програм студентської академічної мобільності, яка передбачає обмін студентами між іноземними та вітчизняними закладами вищої освіти (САМ Україна, Erasmus+).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 484-48-93
e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook