Шевчук Володимир Олександрович

Фото: Шевчук Володимир Олександрович.Володимир Олександрович Шевчук – професор кафедри аудиту, доктор економічних наук, професор, член Спеціалізованої вченої ради.

1977 року закінчив Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність за дипломом: економіст.

2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у Київському державному торговельно-економічному університеті. Тема дисертації: «Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою».

2003 року було присвоєно вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.

Проректор з науково-педагогічної та наукової роботи Національної академії статистики, обліку та аудиту. Член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Національної академії статистики, обліку та аудиту та Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Загальний науково-педагогічний стаж – 21 роки (у НАСОА – 12 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 27 / 68а, Кафедра аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 482-16-27, +380 (44) 484-48-93

e-mail: v.o.shevchuk@gmail.com

Публікації

Загальна кількість публікацій – понад 200; 320 ум. друк. арк. Публікації за останні роки:

 • Об’єкти обліку, контролю та аналіз: сучасні підходи до ідентифікації, Національна система аудиту в Україні: досвід та напрямки розвитку // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація, випуск 2 (9), 2012.
 • Методологія облікового відображення справедливої оцінки необоротних активів. Бухгалтерский учёт и аудит : науково-практичний журнал. – 2012/2. – № 10. – С. 9-16.
 • Абсолютні блага і природні екстерналії: проблеми обліку, контролю та аналізу. Щоквартальний збірник «Науковий вісник НАСОА», №4 (39), 2013.
 • Соціально – економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського і глобальна місія України: засідання круглого столу. Щоквартальний збірник «Науковий вісник НАСОА», №4 (39) 2013.
 • Об’єкти обліку, контролю та аналізу: сучасні підходи до ідентифікації. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації. Збірник наукових праць. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – Вип. 2 (9). – 314 с.
 • Активи як об’єкти обліку, контролю та аналізу: проблеми еколого-економічної ідентифікації та інтерпретації. Облік і фінанси. – 2013. – № 1. – С. 66-73.
 • Облік грошових коштів у бюджетних установах. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації. Збірник наукових праць. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012. – Вип. 1 (10). – 290 с.
 • Рівноважність і довготривалість економічного розвитку: зміна парадигми управління на засадах фізичної економії. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 6(1). – С. 282-292.
 • Контрольованість як засіб керованості господарських систем: проблеми забезпечення ефективності контролю та управління. Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2014 р., м. Львів / Львів. комерц. акад. [та ін.]. – Львів : ЛКА, 2014. – 344 с.
 • «Accounting conceptual reform in terms of modern problems of economic development». Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. К.: Типографія «ППНВ», 2015. – 163 с.
 • Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління, Чернівці: Технодрук, 2015.
 • Shevchuk V. Modern management and enterpreneurship: natural foundation and direction of development / Modern tendencies in business and public sector The Academy of Management and Administration in Opole, 2016
 • Shevchuk V. Рermanense of economic thinking and management: principles of sustainable controllabiliti / Social and economic changes of contemporary society , The Academy of Management and Administration in Opole, 2017
 • Процесний підхід до розробки корпоративних регламентів обліку і звітності Економічний аналіз: Збірник наукових праць. Том 23, №1. – ТНЕУ, 2016. фахове видання.
 • Natural Foundations for Management of Balanced Economic Development. Part I. The transition to management concepts based on the physical economy, Статистика України, 2016. – № 4. наукове фахове видання України, що включено до міжнародної наукометричної бази.
 • Методологічні проблеми обліку інтелектуальних благ в умовах становлення новітньої парадигми рахівництва , Облік і фінанси, 2017. – № 2. наукове фахове видання України, що включено до міжнародної наукометричної бази.
 • Соціальна відповідальність суб’єктів господарювання: впливи на становлення новітньої облікової парадигми Економіка: реалії часу, 2017. – № 6. наукове фахове видання України, що включено до міжнародної наукометричної бази.