Наукова діяльність кафедри

Наукові дослідження на кафедрі аудиту здійснюються за темою:

«Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств»

 • номер державної реєстрації – 0118U005283;
 • керівник – д.е.н., професор Корінько Микола Данилович;
 • затверджена Вченою радою факультету обліку та аудиту, Вченою радою НАСОА та зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації.

Фото: Література кафедри бухгалтерського обліку.Науково-дослідна робота на кафедрі обліку, аудиту та оподаткування проводиться в цілях підвищення професійно-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, які здатні ефективно приймати управлінські рішення в ринкових умовах.

Кафедра обліку та  оподаткування здійснює наукову роботу за такими основними напрямами:

 • підготовка кандидатських і докторських дисертацій аспірантами і пошукувачами кафедри;
 • видання монографій та наукових статей, підручників і навчальних посібників;
 • участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, круглих столах та інших наукових заходах;
 • наукова співпраця з провідними підприємствами, організаціями, бюджетними установами та ЗВО;
 •  стажування викладачів кафедри в провідних закладах вищої освіти України та зарубіжжя;
 • залучення обдарованої студентської молоді до наукової роботи тощо.

Науковий пошук кафедри концентрується на розв’язанні таких проблем: організація та ведення бухгалтерського, фінансового обліку господарської діяльності з використанням сучасних комп’ютерних технологій у відповідності з діючим законодавством; розвиток теорії бухгалтерського обліку відповідно до вимог міжнародної стандартизації фінансової звітності; аналітичне забезпечення системи управління українськими підприємствами, удосконалення методики стратегічного й ситуаційного аналізу в умовах нестабільності зовнішнього середовища; застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем в обліку та оподаткуванні.

Також, професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує науково-дослідну діяльність в рамках наукової, кафедральної теми: «Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку» – державний реєстраційний № 0119U000682.

Наукові дослідження кафедри спрямовані на вирішення актуальних проблем розвитку та удосконалення обліково-звітної, організаційно-управлінської, обліково-економічної, виробничо-господарської, науково-дослідної, інноваційної  діяльності в умовах ринкової економіки.

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри видано:

 • 13 – одноосібних монографій: «Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи», «Бухгалтерський облік діяльності підприємства в умовах неплатоспроможності», «Розвиток теорії та методології економічного аналізу діяльності акціонерних товариств», «Внутрішньо-господарський контроль: методологія та організація», «Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку», «Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організація», «Наукові здобутки – реалії часу», «Розвиток теорії бухгалтерського обліку», «Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики», «Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація», «Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку», «Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології», «Непрямі витрати промислових підприємств: обліково-контрольний аспект»; «Розвиток бухгалтерського обліку  в системі фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія».
 • 40 – навчальних посібників: «Бухгалтерський облік», «Вступ до спеціальності «Облік і аудит», « Практикум з Фінансового обліку-1», «Банківські операції», «Словник бухгалтера та аудитора», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку)», «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ», «Аналіз господарської діяльності», «Організація управлінського обліку», «Облік, контроль та аналіз», «Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», «Наукові дослідження в бухгалтерському обліку», «Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ», «Фінансовий облік -1 у схемах і таблицях», «Звітність підприємств», «Консолідація фінансової звітності», «Магістерська робота з програми «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю»: методика та організація», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях», «Облік і оподаткування», «Уніфікована система обліку і звітності неприбуткових (громадських) організацій», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових земельних відносин в новостворених сільськогосподарських підприємствах», «Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі», «Бухгалтерський облік суб’єктів  малого підприємництва», «Аналіз  банківської діяльності», «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ», «Облік і звітність за міжнародними стандартами», «Фінансова звітність», «Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства», «Внутрішній аудит», «Аудит»,  «Бухгалтерський облік та оподаткування на фондовому ринку України», «Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях», «Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування»;
 • 7 – Робочих зошитів: «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік оплати праці», «Фінансовий облік -1», «Облік в банках», «Облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу», «Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва» «Звітність підприємств»;
 • 16 – методичних рекомендацій: «Магістерська робота: методика підготовки, написання та захист», «Методичні рекомендації для написання дипломної роботи спеціаліста», «Програма переддипломної практики», «Програма виробничої практики», «Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік», «Методичні рекомендації з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Звітність підприємств», «Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Облік на підприємствах державного сектору економіки», «Методичні рекомендації облік і звітність суб’єктів малого підприємництва», «Методичні рекомендації облік і оподаткування на підприємствах малого бізнесу», «Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Консолідація фінансової звітності», «Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контролінг», Методична розробка «Фінансування та кредитування капітальних вкладень», Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту,  «Програма навчальної практики», «Методичні рекомендації кураторам груп для  навчально- виховної роботи у ЗВО».

Починаючи з 2002 року кафедрою обліку та оподаткування традиційним стало проведення наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація», до участі в якій запрошуються  вчені, викладачі закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти, а також практикуючі фахівці обліково-аналітичної сфери.

Кафедрою з 2018 року організовано проведення II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із  спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Основними завданнями Конкурсу є розвиток наукової співпраці ЗВО України та активізація наукових досліджень студентів у сфери бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та аудиту, а також підвищення престижу спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Сфера професійної діяльності фахівців охоплює облікову, аналітичну діяльність передбачену вимогами, щодо освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Види професійної діяльності: організаційно-управлінська; обліково-економічна; виробничо-господарська; науково-дослідна; інноваційна.

Задачі професійної діяльності: організувати і вести у відповідності з діючим законодавством аналітичний і синтетичний бухгалтерський облік господарської діяльності з використанням сучасних комп’ютерних технологій; створювати річну звітність суб’єкта господарювання.