Нові видання

Вийшли з друку нові видання Національної академії статистики, обліку та аудиту.

2017 рік

Офіційна статистика в системі національної інформаційної безпеки

Осауленко О. Г. Офіційна статистика в системі національної інформаційної безпеки: монографія.Осауленко О. Г. Офіційна статистика в системі національної інформаційної безпеки: монографія. Київ: ТОВ «Август Трейд», 2017. 367 с.

У монографії розглядаються науково-методологічні засади побудови офіційної статистики на міжнародному та національному рівнях з урахуванням її місця і ролі в глобальній системі інформаційної безпеки. Досліджуються проблеми інформаційної безпеки державної статистики як невід’ємної складової національної інформаційної безпеки в цілому. Пропонуються практичні рекомендації щодо нормативно-правових, методичних та організаційно-технічних аспектів безпеки статистичної інформації в контексті вимог інформаційної безпеки держави, суспільства й особи.

Монографія розрахована на фахівців у сфері офіційної
статистики та інформаційної безпеки, науковців, викладачів,
докторантів, аспірантів, студентів та всіх зацікавлених у цій
проблематиці.

Моделі економічної динаміки: підручник

Моделі економічної динаміки: підручник.Кадієвський В. А., Перхун Л. П. Братушка С. М., Синявська О. О. Моделі економічної динаміки: підруч. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 466 с.

Двомовне видання містить теоретичний матеріал щодо особливостей дослідження як лінійних, так і нелінійних динамічних моделей з неперервним і дискретним часом. Окремими темами розкрито сутність теорії катастроф, економічного хаосу та синергетичної економіки.

Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації»

Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації».Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації». Вип. 1 (18), 2017.

Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації

Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації.Журавльов О. В. Статистичне моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації : монографія. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2017. 312 с.

Монографія присвячена актуальній проблемі статистичного моделювання трансформації національної економіки в умовах глобалізації.

Доведено, що сучасний стан оцінки інституційного середовища на економічну систему є динамічним. Запропоновані теоретичні моделі, які включають різноманітні інституційні чинники. Оцінка моделей дозволила зробити висновок про переважну статистичну значущість інституційних факторів на успішність економічних трансформацій. Запропонована концепція інституційної статистики, яка зможе зробити внесок у вивчення механізму економічної трансформації від екстрактних інститутів до інклюзивних. Монографія зорієнтована на широке коло читачів, які цікавляться питаннями статистики, економічної теорії, світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. К. : «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 535 с.

Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції.

Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. К. : «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 308 с.

Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики.

«Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних відносин»

ФотоРезнікова Н. В. Глобальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин: навч. посіб.. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант»», 2017. 540 с.

Навчальний посібник присвячений виявленню та аналізу глобальних залежностей на міжнародному, регіональному і національному рівнях; узагальненню викликів, що як породжуються, так і опосередковано проявляються в царині світового господарства, що дозволяє формувати альтернативні шляхи мінімізації глобальних проблем.
Навчальний посібник розрахований, насамперед, на науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

«Економіка і фінанси підприємства»

ФотоКоваль О. Т., Ю. Б. Колупаєв, В. В. Пархоменко. Економіка і фінанси підприємств: навч. посіб.. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант»», 2017. 260 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Економіка і фінанси підприємств». У посібнику викладено сутність теоретичних і практичних аспектів щодо формування і розвитку економіки і фінансів підприємства; розкрито зміст і організацію його фінансової діяльності, грошових надходжень, прибутку та їх використання.

«Інноваційний розвиток підприємства»

ФотоПопов В. Ю. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб.. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант»», 2017. 236 с.

Навчальний посібник має на меті формування цілісної системи знань з інноваційного розвитку підприємства як безперервного процесу, що відбувається у нерозривному зв’язку науки та виробництва та який є визначальною рушійною силою розвитку національної економіки.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей ВНЗ, науковців і практиків установ державного рівня та підприємницьких структур.

«Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків або Що обліковується на рахунках?»

ФотоМалюга Н. М., Пархоменко В. М. Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків або Що обліковується на рахунках?: навч. посіб. К.: Видавництво «Консультант», 2017. 92 с.

Метою видання є розкриття сутності об’єктів, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, чинним в Україні з 2000 р. та Інструкцією до нього.

У посібнику наведено визначення об’єктів бухгалтерського обліку, що охоплені чинним Планом рахунків та Інструкцією про його застосування.

У виданні враховано зміни, внесені наказами Міністерства фінансів України станом на дату виходу посібника.

Посібник призначений для студентів ВНЗ, що навчаються за економічними спеціальностями, викладачам ВНЗ, здобувачам, аспірантам.

«Практична граматика німецької мови для студентів економічних спеціальностей»

Фото«Практична граматика німецької мови для студентів економічних спеціальностей. К.: ТОВ «Видавництво «Консультант»», 2017. 68 с.

Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей для поглиблення та удосконалення знань з німецької мови.

Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності «Облік і аудит»

Петраковська О. В. Робочий зошит для практичних занять з навчальної дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності «Облік і аудит». – К.:  ТОВ Видавництво «Консультант» . 2017. 236 с.

Робочий зошит складається з 12 практичних занять. Кожне практичне заняття вміщує у собі тести для самоконтролю, структурно-логічні схеми, таблиці, кросворди, основні питання для обговорення, перелік нормативно-правових документів, основні терміни та визначення, що необхідні для засвоєння матеріалу.

Бухгалтерський облік (загальна теорія. Конспект лекцій в схемах і таблицях)

Малюга Н. М., Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік (загальна теорія. Конспект лекцій в схемах і таблицях). –  К.:  ТОВ Видавництво «Консультант» . 2017. 67 с.

Висвітлено загальні теоретичні основи бухгалтерського обліку. Теми посібника передбачають логічну подачу теоретичного матеріалу, розгляд послідовності дій із відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, основи організації бухгалтерського обліку тощо, що дозволяють сформувати студенту базу для подальшого розуміння більш складних дисциплін.

Навчальний посібник «Бюджетний менеджмент»

Бондарук Т. Г., Момотюк Л. Є., Мельничук Н. Ю. Бюджетний менеджмент: навч. посіб.  – К.: ТОВ «Август Трейд». 2017. 890 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту. У посібнику висвітлено суть бюджетного менеджменту, розкрито складові елементи, обґрунтовано роль бюджетного менеджменту в економічному і соціальному розвитку суспільства. Викладено концептуальні основи системи управління бюджетом, процесу планування, розгляду та затвердження бюджету в Україні, порядку виконання бюджету та його обліку. Значна увага приділена ролі контролю за виконанням бюджету. Розглянуто світовий досвід з організації бюджетного менеджменту.

Навчальний посібник «Звітність підприємств»

ФотоПантелеєв В. П. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. ВНЗ за спец. «Облік і оподаткування») / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило, О. А. Юрченко. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 432 с.

У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання.

Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ спеціальності «Облік і оподаткування», які навчаються за програмою підготовки бакалавра.

Тези доповідей студентської конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту»

ФотоРозвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XV Всеукр. студ. наук. конф. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 313 с.

Тези доповідей учасників XV Всеукраїнської студентської наукової конференції містять результати пошукових досліджень студентів в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Матеріали надруковані в авторській редакції.

Тези доповідей наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту»

ФотоРозвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XV Всеукр. наук. конф. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 327 с.

Тези доповідей учасників XV Всеукраїнської наукової конференції містять результати пошукових досліджень студентів в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Конференція присвячена пам’яті заслуженого діяча науки і техніки, професора О. С. Бородкіна.

Матеріали надруковані в авторській редакції.

2016 рік

Навчальний посібник «Хмарні технології у фінансово-статистичних розрахунках»

ФотоСіницький М. Є. Хмарні технології у фінансово-статистичних розрахунках: навч. посіб. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. 564 с.

Навчальний посібник демонструє можливості застосування хмарної технології Google Docs – Disc у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто завдання щодо колективного створення та редагування текстових документів, роботи з електронними таблицями SpreadSheets, прогнозування за їх допомогою варіаційних і часових економічних рядів і планування інвестиційних проектів. Розглянуто деякі прийоми непараметричної апроксимації: прогнозування за допомогою ковзних середніх, експоненціального згладжування, сезонної декомпозиції.

Розраховано на студентів які навчаються за інформаційним та економіко-статистичним напрямком.

Матеріали науково-практичної конференції «Система державної статистики в україні: сучасний стан, проблеми, перспективи»

ФотоСистема державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. 2017 с.

Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики містять тези доповідей, повідомлень та виступів її учасників, у яких викладено наукові результати аналітичного осмислення сутності сучасних проблем статистики України.

Збірник наукових праць «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики»

ФотоПрикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / [голова ред. кол. О. Г. Осауленко та ін.]. 2016. Вип. 18-19. 130 с.

Постанова ВАК України від 16.12.2009 №1-05/6 збірник наукових праць внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук (економічні науки, шифр 08).

Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації»

ФотоБухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (16). 121 с.

Постановою ВАК України від 16.12. 2009 р. № 1-05/6 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів економічних наук (економічні науки, шифр 08).

Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації»

ФотоБухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. праць. 2016. Вип. 2 (17). 171 с.

Постановою ВАК України від 16.12. 2009 р. № 1-05/6 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів економічних наук (економічні науки, шифр 08).

Навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку»

Фото: Навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку».Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.А. Шпак. –  К. : ТОВ «Август Трейд», 2016. – 277 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні основи та особливості організації бухгалтерського обліку для суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням: чинного нормативного законодавства з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики.

Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів (магістрів), які навчаються за фахом «Облік і аудит».

Навчальний посібник «Консолідація фінансової звітності»

Фото: Навчальний посібник «Консолідація фінансової звітності».Пантелеєв В.П. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. / В.П. Пантелеєв, К.В. Безверхий . – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 429 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур.

Основу посібника утворює викладення методичних засад підготовки, визнання  та заповнення статей усіх форм консолідованої фінансової звітності, а саме: Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к; Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к; Консолідованого звіту про рух грошових кошті, форми № 3-к та № 3-кн; Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к, що передбачені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».

Розкриваються призначення, інформаційні джерела та порядок наповнення кожної форми звітності, використання статей форми для аналізу й управління економікою. Крім «бланкових» форм у навчальному посібнику висвітлюється методика формування приміток до консолідованої фінансової звітності, правила виправлення помилок, консолідація фінансової звітності холдингів а також консолідація звітів в іноземних валютах. При підготовці посібника використано багатий досвід викладання авторами дисципліни «Консолідація фінансової звітності» у ВНЗ України.

Навчальний посібник «Інформатика»

Фото: Навчальний посібник «Інформатика».Інформатика: навч. посіб. / В.В. Козлов, А.І. Сбітнєв, А.Ю. Пашковська, Т.В. Томашевська; [Національна академія статистики, обліку та аудиту]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 727 с.

Навчальний посібник «Інформатика» складається з чотирьох розділів.

У першому розділі «Основні поняття інформаційних систем і технологій в економіці» розкривається поняття «структура інформатики», підкреслюється пріоритетність розвитку інформаційного суспільства країни. У розділі 2 «Мережні технології та організація комп’ютерної безпеки, захисту інформації в економіці» акцентується увага на класифікації комп’ютерних мереж, способах комутації, основних послугах Internet,підходах створення комплексної системи захисту інформації. Третій розділ посібника – «Програмні засоби із структурованими документами. Основи офісного програмування та Web-дизайну» присвячено Web-дизайну, мовам програмування, текстовим редакторам. Розділ 4 – «Бази даних, представлення знань та інтелектуальні системи» пояснює роботу СУБД та знайомить з новими інформаційними технологіями.

Навчальний посібник буде корисним для студентів різних спеціальностей , які вивчають курс «Інформатика».

Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)»

Фото: Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)». Автори: В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко.Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)». Автори: В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко. – К., 2016. – 164 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». У виданні висвітлена сутність основних наукових категорій аналізу господарської діяльності, напрями його організації та здійснення. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.

2015 рік

Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза»

Фото: Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза» за ред. М.Д. Корінька.Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза» за ред. М.Д. Корінька. – К., 2015. – 292 с.

Відмінністю цього посібника від інших видань є узагальнення практики організації судової експертизи за напрямом 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності господарської діяльності суб’єкта господарювання» з урахуванням змін у нормативній та законодавчій базі.

Посібник розрахований для використання:

  • студентами, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит»;
  • викладачами вищих навчальних закладів освіти;
  • фахівцями для підготовки до здачі іспитів для отримання свідоцтва судового експерта зі спеціальності 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
  • усіма, хто прагне здобути або підвищити рівень знань з організації та методики проведення судових експертиз.

Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії

Фото: Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Укладачі: О.Ю. Гулевич, А.Г. Тарасенко.Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Укладачі: О.Ю. Гулевич, А.Г. Тарасенко. – К., 2015. – 80 с.

Видання містить вказівки щодо організації та порядку проведення державного іспиту, методичні рекомендації з фундаментальних економічних дисциплін, список рекомендованої літератури, перелік питань до іспиту, приклади тестових завдань, типові задачі з прикладами розв’язання, приклад екзаменаційного завдання, критерії оцінювання знань студентів.

Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування

Фото: Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Автор: Г.М. Олександрова.Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Автор: Г.М. Олександрова. – К., 2015. – 80 с.

Навчальний посібник входить до складу учбово-методичного комплексу, призначеного для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також для вчителів іноземної мови, які працюють зі слухачами курсів.

Видання зорієнтоване на практичне вживання граматичних канонів та формування граматичних навичок i вмінь. Велика увага приділяється соціокультурному компоненту навчання англійської мови. Навчальний посібник спрямований на розвиток спроможності слухачів до самостійного опанування часових форм дієслова у пасивному стані.