Нові видання

Вийшли з друку нові видання Національної академії статистики, обліку та аудиту.

2017 рік

Навчальний посібник «Звітність підприємств»

ФотоПантелеєв В. П. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. ВНЗ за спец. «Облік і оподаткування») / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило, О. А. Юрченко. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 432 с.

У навчальному посібнику розкриваються зміст і сутність фінансової, податкової, статистичної, спеціальної та внутрішньої звітності підприємств, теоретичні та практичні аспекти її складання, основні джерела інформації для заповнення статей форм звітності, порядок заповнення форм та відповідальність підприємств і працівників за її достовірність, точність та своєчасність подання.

Навчальний посібник призначений для студентів ВНЗ спеціальності «Облік і оподаткування», які навчаються за програмою підготовки бакалавра.

Тези доповідей студентської конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту»

ФотоРозвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XV Всеукр. студ. наук. конф. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 313 с.

Тези доповідей учасників XV Всеукраїнської студентської наукової конференції містять результати пошукових досліджень студентів в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Матеріали надруковані в авторській редакції.

Тези доповідей наукової конференції «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту»

ФотоРозвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація: тези доповідей учасників XV Всеукр. наук. конф. К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. 327 с.

Тези доповідей учасників XV Всеукраїнської наукової конференції містять результати пошукових досліджень студентів в галузі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Конференція присвячена пам’яті заслуженого діяча науки і техніки, професора О. С. Бородкіна.

Матеріали надруковані в авторській редакції.

2016 рік

Навчальний посібник «Хмарні технології у фінансово-статистичних розрахунках»

ФотоСіницький М. Є. Хмарні технології у фінансово-статистичних розрахунках: навч. посіб. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. 564 с.

Навчальний посібник демонструє можливості застосування хмарної технології Google Docs – Disc у навчальному процесі вищої школи. Розглянуто завдання щодо колективного створення та редагування текстових документів, роботи з електронними таблицями SpreadSheets, прогнозування за їх допомогою варіаційних і часових економічних рядів і планування інвестиційних проектів. Розглянуто деякі прийоми непараметричної апроксимації: прогнозування за допомогою ковзних середніх, експоненціального згладжування, сезонної декомпозиції.

Розраховано на студентів які навчаються за інформаційним та економіко-статистичним напрямком.

Матеріали науково-практичної конференції «Система державної статистики в україні: сучасний стан, проблеми, перспективи»

ФотоСистема державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. 2017 с.

Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики містять тези доповідей, повідомлень та виступів її учасників, у яких викладено наукові результати аналітичного осмислення сутності сучасних проблем статистики України.

Збірник наукових праць «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики»

ФотоПрикладна статистика: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць / [голова ред. кол. О. Г. Осауленко та ін.]. 2016. Вип. 18-19. 130 с.

Постанова ВАК України від 16.12.2009 №1-05/6 збірник наукових праць внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук (економічні науки, шифр 08).

Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації»

ФотоБухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. праць. 2016. Вип. 1 (16). 121 с.

Постановою ВАК України від 16.12. 2009 р. № 1-05/6 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів економічних наук (економічні науки, шифр 08).

Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації»

ФотоБухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: зб. наук. праць. 2016. Вип. 2 (17). 171 с.

Постановою ВАК України від 16.12. 2009 р. № 1-05/6 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» внесений до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів економічних наук (економічні науки, шифр 08).

Навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку»

Фото: Навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку».Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.А. Шпак. –  К. : ТОВ «Август Трейд», 2016. – 277 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні основи та особливості організації бухгалтерського обліку для суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням: чинного нормативного законодавства з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики.

Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів (магістрів), які навчаються за фахом «Облік і аудит».

Навчальний посібник «Консолідація фінансової звітності»

Фото: Навчальний посібник «Консолідація фінансової звітності».Пантелеєв В.П. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. / В.П. Пантелеєв, К.В. Безверхий . – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 429 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур.

Основу посібника утворює викладення методичних засад підготовки, визнання  та заповнення статей усіх форм консолідованої фінансової звітності, а саме: Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к; Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к; Консолідованого звіту про рух грошових кошті, форми № 3-к та № 3-кн; Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к, що передбачені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».

Розкриваються призначення, інформаційні джерела та порядок наповнення кожної форми звітності, використання статей форми для аналізу й управління економікою. Крім «бланкових» форм у навчальному посібнику висвітлюється методика формування приміток до консолідованої фінансової звітності, правила виправлення помилок, консолідація фінансової звітності холдингів а також консолідація звітів в іноземних валютах. При підготовці посібника використано багатий досвід викладання авторами дисципліни «Консолідація фінансової звітності» у ВНЗ України.

Навчальний посібник «Інформатика»

Фото: Навчальний посібник «Інформатика».Інформатика: навч. посіб. / В.В. Козлов, А.І. Сбітнєв, А.Ю. Пашковська, Т.В. Томашевська; [Національна академія статистики, обліку та аудиту]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 727 с.

Навчальний посібник «Інформатика» складається з чотирьох розділів.

У першому розділі «Основні поняття інформаційних систем і технологій в економіці» розкривається поняття «структура інформатики», підкреслюється пріоритетність розвитку інформаційного суспільства країни. У розділі 2 «Мережні технології та організація комп’ютерної безпеки, захисту інформації в економіці» акцентується увага на класифікації комп’ютерних мереж, способах комутації, основних послугах Internet,підходах створення комплексної системи захисту інформації. Третій розділ посібника – «Програмні засоби із структурованими документами. Основи офісного програмування та Web-дизайну» присвячено Web-дизайну, мовам програмування, текстовим редакторам. Розділ 4 – «Бази даних, представлення знань та інтелектуальні системи» пояснює роботу СУБД та знайомить з новими інформаційними технологіями.

Навчальний посібник буде корисним для студентів різних спеціальностей , які вивчають курс «Інформатика».

Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)»

Фото: Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)». Автори: В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко.Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)». Автори: В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко. – К., 2016. – 164 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». У виданні висвітлена сутність основних наукових категорій аналізу господарської діяльності, напрями його організації та здійснення. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.

2015 рік

Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза»

Фото: Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза» за ред. М.Д. Корінька.Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза» за ред. М.Д. Корінька. – К., 2015. – 292 с.

Відмінністю цього посібника від інших видань є узагальнення практики організації судової експертизи за напрямом 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності господарської діяльності суб’єкта господарювання» з урахуванням змін у нормативній та законодавчій базі.

Посібник розрахований для використання:

  • студентами, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит»;
  • викладачами вищих навчальних закладів освіти;
  • фахівцями для підготовки до здачі іспитів для отримання свідоцтва судового експерта зі спеціальності 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
  • усіма, хто прагне здобути або підвищити рівень знань з організації та методики проведення судових експертиз.

Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії

Фото: Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Укладачі: О.Ю. Гулевич, А.Г. Тарасенко.Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Укладачі: О.Ю. Гулевич, А.Г. Тарасенко. – К., 2015. – 80 с.

Видання містить вказівки щодо організації та порядку проведення державного іспиту, методичні рекомендації з фундаментальних економічних дисциплін, список рекомендованої літератури, перелік питань до іспиту, приклади тестових завдань, типові задачі з прикладами розв’язання, приклад екзаменаційного завдання, критерії оцінювання знань студентів.

Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування

Фото: Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Автор: Г.М. Олександрова.Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Автор: Г.М. Олександрова. – К., 2015. – 80 с.

Навчальний посібник входить до складу учбово-методичного комплексу, призначеного для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також для вчителів іноземної мови, які працюють зі слухачами курсів.

Видання зорієнтоване на практичне вживання граматичних канонів та формування граматичних навичок i вмінь. Велика увага приділяється соціокультурному компоненту навчання англійської мови. Навчальний посібник спрямований на розвиток спроможності слухачів до самостійного опанування часових форм дієслова у пасивному стані.