Нові видання

Вийшли з друку нові видання Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку»

Фото: Навчальний посібник «Організація бухгалтерського обліку».Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.А. Шпак. –  К. : ТОВ «Август Трейд», 2016. – 277 с.

У навчальному посібнику розкриваються теоретико-методологічні основи та особливості організації бухгалтерського обліку для суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням: чинного нормативного законодавства з питань економіко-правової діяльності підприємств, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, податкового законодавства, міжнародної облікової практики.

Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів (магістрів), які навчаються за фахом «Облік і аудит».

Навчальний посібник «Консолідація фінансової звітності»

Фото: Навчальний посібник «Консолідація фінансової звітності».Пантелеєв В.П. Консолідація фінансової звітності: навч. посіб. / В.П. Пантелеєв, К.В. Безверхий . – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 429 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні, економічні та правові основи консолідації фінансової звітності групи підприємств, наведено вимоги МСБО, МСФЗ та законодавства України щодо консолідаційних процедур.

Основу посібника утворює викладення методичних засад підготовки, визнання  та заповнення статей усіх форм консолідованої фінансової звітності, а саме: Консолідованого балансу (Звіту про фінансовий стан), форма № 1-к; Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2-к; Консолідованого звіту про рух грошових кошті, форми № 3-к та № 3-кн; Консолідованого звіту про власний капітал, форма № 4-к, що передбачені у НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та НП(С)БО 2 «Консолідована фінансова звітність».

Розкриваються призначення, інформаційні джерела та порядок наповнення кожної форми звітності, використання статей форми для аналізу й управління економікою. Крім «бланкових» форм у навчальному посібнику висвітлюється методика формування приміток до консолідованої фінансової звітності, правила виправлення помилок, консолідація фінансової звітності холдингів а також консолідація звітів в іноземних валютах. При підготовці посібника використано багатий досвід викладання авторами дисципліни «Консолідація фінансової звітності» у ВНЗ України.

Навчальний посібник «Інформатика»

Фото: Навчальний посібник «Інформатика».Інформатика: навч. посіб. / В.В. Козлов, А.І. Сбітнєв, А.Ю. Пашковська, Т.В. Томашевська; [Національна академія статистики, обліку та аудиту]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – 727 с.

Навчальний посібник «Інформатика» складається з чотирьох розділів.

У першому розділі «Основні поняття інформаційних систем і технологій в економіці» розкривається поняття «структура інформатики», підкреслюється пріоритетність розвитку інформаційного суспільства країни. У розділі 2 «Мережні технології та організація комп’ютерної безпеки, захисту інформації в економіці» акцентується увага на класифікації комп’ютерних мереж, способах комутації, основних послугах Internet,підходах створення комплексної системи захисту інформації. Третій розділ посібника – «Програмні засоби із структурованими документами. Основи офісного програмування та Web-дизайну» присвячено Web-дизайну, мовам програмування, текстовим редакторам. Розділ 4 – «Бази даних, представлення знань та інтелектуальні системи» пояснює роботу СУБД та знайомить з новими інформаційними технологіями.

Навчальний посібник буде корисним для студентів різних спеціальностей , які вивчають курс «Інформатика».

Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)»

Фото: Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)». Автори: В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко.Навчальний посібник «Аналіз господарської діяльності (практикум)». Автори: В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко. – К., 2016. – 164 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». У виданні висвітлена сутність основних наукових категорій аналізу господарської діяльності, напрями його організації та здійснення. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців, економістів-практиків, керівників виробничих підприємств.

Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза»

Фото: Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза» за ред. М.Д. Корінька.Навчальний посібник «Судова бухгалтерська експертиза» за ред. М.Д. Корінька. – К., 2015. – 292 с.

Відмінністю цього посібника від інших видань є узагальнення практики організації судової експертизи за напрямом 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності господарської діяльності суб’єкта господарювання» з урахуванням змін у нормативній та законодавчій базі.

Посібник розрахований для використання:

  • студентами, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит»;
  • викладачами вищих навчальних закладів освіти;
  • фахівцями для підготовки до здачі іспитів для отримання свідоцтва судового експерта зі спеціальності 11.1. «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності»;
  • усіма, хто прагне здобути або підвищити рівень знань з організації та методики проведення судових експертиз.

Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії

Фото: Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Укладачі: О.Ю. Гулевич, А.Г. Тарасенко.Навчально-методичний посібник з підготовки до комплексного державного іспиту з економічної теорії (для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання). Укладачі: О.Ю. Гулевич, А.Г. Тарасенко. – К., 2015. – 80 с.

Видання містить вказівки щодо організації та порядку проведення державного іспиту, методичні рекомендації з фундаментальних економічних дисциплін, список рекомендованої літератури, перелік питань до іспиту, приклади тестових завдань, типові задачі з прикладами розв’язання, приклад екзаменаційного завдання, критерії оцінювання знань студентів.

Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування

Фото: Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Автор: Г.М. Олександрова.Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування. Автор: Г.М. Олександрова. – К., 2015. – 80 с.

Навчальний посібник входить до складу учбово-методичного комплексу, призначеного для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також для вчителів іноземної мови, які працюють зі слухачами курсів.

Видання зорієнтоване на практичне вживання граматичних канонів та формування граматичних навичок i вмінь. Велика увага приділяється соціокультурному компоненту навчання англійської мови. Навчальний посібник спрямований на розвиток спроможності слухачів до самостійного опанування часових форм дієслова у пасивному стані.