Новіченко Людмила Степанівна

Фото: Новіченко Людмила Степанівна.Людмила Степанівна Новіченко – доцент кафедри аудиту та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор.

У 2006 році закінчила Житомирський державний технологічний університет, спеціальність за дипломом: магістр з обліку та аудиту.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Житомирському державному технологічному університеті. Тема дисертації: «Бухгалтерський облік в умовах аутсорсингу».

У 2011 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри аналізу і статистики. Сертифікований аудитор.

Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років (у НАСОА – 5 роки).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (67) 456-01-11

e-mail: novichenko2104@gmail.com

Публікації

Загальна кількість публікацій – 54; 108 ум. друк. арк. Публікації за останні роки:

 • Новіченко Л.С. Належна організація співпраці в умовах аутсорсингу як запорука ефективного ведення бухгалтерського обліку процесу сек’юритизації активів / Л.С. Новіченко // Глобальні та національні проблеми економіки. Наукове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. № 8. – С. 1149-1153
 • Новіченко Л.С. Застосування механізму сек’юритизації активів для фінансування лізингових проектів у сегменті ІТ-обладнання: специфіка облікового відображення / Л.С. Новіченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 3 (33). – Житомир: ЖДТУ, 2015. – С. 196-208.
 • Новіченко Л.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: теоретичне осмислення економічного змісту / Н.С. Брохун, Л.С. Новіченко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 299-304
 • Новіченко Л.С. Автоматизація інвентаризації на підприємстві / Л.С. Новіченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників XIV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – С. 37-38
 • Новіченко Л.С. Бухгалтерський облік сек’юритизації активів для фінансування лізингових активів / Л.С. Новіченко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – С. 192-194
 • Новіченко Л.С. Списання безнадійної дебіторської заборгованості: податкові наслідки / Л.С. Новіченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2017. – С. 120-123
 • Новіченко Л.С. Сучасний стан організації бухгалтерського обліку на поліграфічних підприємствах / Л.С. Новіченко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – С. 191-193
 • Аналіз господарської діяльності (практикум): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів екон. спец. / В.О. Іваненко, Л.С. Новіченко. – К.: «Август Трейд», 2016. – 164 с.
 • Новиченко Л.С. Развитие методических подходов к оценке качества деятельности субъектов внутреннего контроля: применение квалиметриических методов / Л.С. Новиченко, В.Д. Белик // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – 42 (240). – С. 48 – 58.
 • Новіченко Л.С. Методичні засади здійснення внутрішнього контролю в Інтернет-магазинах / Л.С. Новіченко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації: Збірник наукових праць. – 2012. – Вип. 2 (9). – С. 115-124
 • Новіченко Л.С. Актуальні питання організації бухгалтерського обліку в умовах економічних змін / Л.С. Новіченко // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 трав. 2014 р., м. Львів / Львів. комерц. акад. [та ін.]. – Львів : ЛКА, 2014. – С. 131-133.
 • Новіченко Л.С. Переваги та недоліки формування електронного архіву бухгалтерських документів / Л.С. Новіченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Типографія «ППНВ», 2015. – С. 29-33.
 • Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле у бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства / Л.С. Новіченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275