Переваги навчання в Академії

Якщо ви бажаєте отримати якісну економічну освіту за європейськими стандартами і, в подальшому, високооплачувану роботу та перспективу професійного кар’єрного зростання, приєднуйтесь до лав студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту!

1. НАСОА – сучасний та успішний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації економічного спрямування

Національна академія статистики, обліку та аудиту – потужний галузевий заклад який входить у десятку провідних економічних ВНЗ країни.

Головна мета Академії – підготовка конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами; надання ступеневої професійної освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр в умовах становлення ринкових відносин в Україні.

Центром уваги створеного в Академії освітньо-професійного середовища, як системи професійної підготовки є особистість – головна соціальна цінність суспільства, на яку спрямовані усі інтелектуальні, комунікативні та емоційні ресурси.

Якість навчання – це головний критерій фахової підготовки майбутніх економістів!

Академія надасть вам можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі комплексну підготовку економіста, бізнес-аналітика, програміста, наукового співробітника.

2. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад Академії

Академія має у своєму штаті висококваліфікованих фахівців – докторів, кандидатів наук, професорів та доцентів, серед яких член-кореспонденти НАН України, заслужені економісти України, заслужені діячі науки та техніки України, заслужені працівники освіти України, народні артисти України, лауреати державної премії.

Завдячуючи високому рівню викладання, застосуванню інноваційних технологій навчання, Академія випускає фахівців економічної сфери з високим рівнем професійної підготовки та здатністю до творчого мислення, самостійного прийняття неординарних управлінських рішень, розв’язання складних економічних і організаційно-управлінських завдань, до аналізу та прогнозування фінансово-економічних ситуацій, управління економічними об’єктами у ринкових умовах, а також встановленню зовнішньоекономічних зв’язків.

3. Наукові здобутки Академії

Академія є провідним науково-методичним центром України з економіко-статистичних, економіко-математичних та фінансово-економічних досліджень, а також досліджень національної системи аудиту.

У Академії здійснюється підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів зі спеціальностей: «Статистика», «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». В Академії функціонує Спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук за видами економічної діяльності.

В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, в якому проходять підготовку на отримання сертифікатів аудитора, а також перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України.

4. Міжнародна мобільність студентів НАСОА

В рамках міжнародного співробітництва Академія рекомендує найкращих студентів для навчання, стажування та проходження практики до провідних профільних вищих навчальних закладів Франції, Польщі, Грузії, з якими налагоджено міжнародні наукові зв’язки та запроваджено взаємообмін студентами.

5. Умови навчання студентів Академії

Альтернативою традиційному навчально-виховному процесу стала гуманістична модель професійної підготовки майбутніх економістів, яка базується на принципах:

  • забезпечення випереджуючого характеру системи професійної підготовки у формуванні готовності фахівців до вирішення актуальних соціально-економічних проблем;
  • забезпечення діалогової взаємодії та демократизація відносин педагога і студента, впровадження у вузівську практику ідей педагогіки співробітництва;
  • забезпечення послідовності, поетапності, проблемного характеру навчального процесу;
  • диференціації та індивідуалізації в організації навчального процесу з урахуванням схильностей та індивідуальних особливостей студентської молоді.

Навчально-виховний процес базується на програмах і планах, що розроблені провідними вченими Академії з урахуванням передового вітчизняного досвіду та споріднених європейських ВНЗ.

Теоретична підготовка студентів доповнюється навчальною, виробничою та переддипломною практиками. Практична підготовка здійснюється на базі провідних науково-дослідних установ, на підприємствах різних галузей та різних форм власності, у Державній службі статистики та регіональних органах статистики України, Національному банку України, фінансових та банківських установах.

До послуг студентів сучасні навчальні корпуси, комфортні аудиторії, лінгвістичні лабораторії, бібліотека, читальні зали і комп’ютерні класи, їдальня, гуртожиток, спортивні зали та майданчики. Для юнаків створені умови для проходження військової підготовки військової підготовки.

У Національній академії статистики, обліку та аудиту створені сприятливі умови для науково-творчої роботи студентів, розвитку лідерського потенціалу майбутніх фахівців, креативних якостей кожної особистості, міжнародної співпраці.

В Академії діють наукові гуртки, творчі об’єднання різного спрямування для реалізації творчих здібностей студентської молоді. Студенти Академії приймають активну участь у наукових дослідженнях, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, всеукраїнських студентських олімпіадах зі статистики та бухгалтерського обліку, у засіданнях круглого столу з економічних питань, у конкурсах, діяльності наукового товариства студентів. Наші студенти неодноразові переможці професійних олімпіад. Найкращі студенти отримують іменні стипендії та премії.

6. Затребуваність випускників Академії

НАСОА готує висококваліфікованих фахівців для Державної служби статистики України, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації, державних і комерційних банків, установ фінансової системи України та інших суб’єктів підприємницької діяльності України.

Економічна освіта, яка визнана в Україні та за кордоном!

Випускники Академії користуються попитом на ринку праці. Практично 100% молодих спеціалістів мають гарантоване працевлаштування.

7. Студентське життя

В Академії створено умови для активного дозвілля та занять художньою самодіяльністю, мистецькою та літературною творчістю, екскурсій, подорожей, занять спортом.

Участь у студентському самоврядуванні – це важливий крок до формування лідерських якостей кожної особистості.

Успішна професійна кар’єра починається у нас!

Цікаве дозвілля у поєднанні з навчанням забезпечує нашим студентам незабутні студентські роки.