Вимоги до змісту та оформленню статей

Текст статті повинен бути поданий у форматі Word будь-якої версії з такими параметрами форматування:

 • розмір аркуша А4 (210×297 мм);
 • поля з усіх боків 20 мм;
 • шрифт Nimes New Roman 14;
 • міжрядковий інтервал 1,5;
 • рисунки подаються у форматі програмних засобів Microsoft Office;
 • формули подаються у форматі Microsoft Equation 3,0;
 • обсяг тез до 4 сторінок;
 • обсяг статті від 6 до 15 сторінок.

Зліва сторінки подається УДК. Назва статті друкується великими жирними літерами посередині першого рядка, нижче, через один рядок з правого боку жирним курсивом подаються ініціали та прізвище автора. У наступному рядку (також праворуч) курсивом вказуються науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи. Далі, через один рядок друкується текст статті звичайним шрифтом українською (російською, англійською) мовою. Назви складових частин доповіді, які означені нижче, пишуться на початку кожного розділу курсивом.

Текст статті складається з таких частин:

 • анотація (стислий зміст доповіді загальним обсягом до 600 знаків) українською, російською та англійською мовами;
  постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мета дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • використані джерела.

Посилання на джерела в тексті даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву «Використані джерела» і наводиться в кінці основного тексту через один рядок.

Текст статті повинен бути відредагованим. Статтю підписують всі автори.

До статті повинні бути надані зовнішня рецензія доктора економічних наук і відомості про автора (авторів): місце роботи, посада, науковий ступінь та звання, номери домашнього та службового телефонів.