Положення про НЦОА

Положення про Національний центр обліку та аудиту Національної Академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України.

Національний центр обліку та аудиту (надалі по тексту – Центр), створено згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1993 року №1042-р. відповідно до Постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3126-ХІІ від 22 квітня 1993 р.

 • Рішенням Верховної Ради та Уряду України, на Центр покладаються наступні повноваження та завдання:
  • підготовка бухгалтерів та аудиторів для отримання встановлених чинним законодавством сертифікатів ( свідоцтв) про
  • рівень професійної кваліфікації;
  • перепідготовка професійних практикуючих бухгалтерів та аудиторів;
  • підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів;
  • підвищення кваліфікації практикуючих аудиторів;
  • розробка та видання методичних і навчальних посібників з обліку, аналізу, аудиту та аудиторської діяльності.
 • В межах повноважень, встановлених Кабінетом Міністрів України, Центр здійснює:
  • Рецензування наукових, науково-практичних видань з питань обліку та аудиту, а саме:
   • проектів методичних вказівок та рекомендацій з питань організації та методології бухгалтерського обліку, складання
   • фінансової звітності, методології аудиторських перевірок та організації надання аудиторських послуг;
   • результатів наукових досліджень у формі дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних
   • наук з аудиту, бухгалтерського обліку, економічного аналізу;
   • монографій, навчальних та практичних посібників для вищих навчальних закладів з дисципліни «Бухгалтерській облік та аудит»;
  • Видання наукових, науково-практичних та навчальних видань з питань обліку та аудиту у форматі наукових вісників, збірників тез виступів на наукових конференціях,періодичних наукових видань; видань з теорії та практики бухгалтерського обліку, контролю та аудиту;
  • Проведення ініціативних науково-дослідних робіт (досліджень) з актуальних проблем обліку та аудиту;
  • Організацію наукових, науково-практичних, практичних семінарів, конференцій, круглих столів або інших форм популяризації результатів наукових досліджень та обговорення практичних проблем у сфері обліку та аудиту;
  • Проведення курсів (занять) з підготовки та підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів та аудиторів, у тому числі:
   • Курсів бухгалтерів для оволодіння практикою використання ПЕОМ та бухгалтерських програмних продуктів;
   • Курсів для опанування основами професійної бухгалтерської діяльності;
   • Курсів підготовки кандидатів для здачі іспитів на отримання сертифікату аудитора Аудиторської Палати України та сертифіката внутрішнього аудитора Гільдії Професійних Внутрішніх Аудиторів України;
   • Курсів з постійного підвищення кваліфікації практикуючих аудиторів за програмами Аудиторської Палати України;
   • Курсів з постійного підвищення кваліфікації практикуючих професійних внутрішніх аудиторів України за програмами Гільдії Професійних Внутрішніх Аудиторів України;
   • Курсів з підвищення кваліфікації бухгалтерів ( головних бухгалтерів) з питань застосування в обліковій практиці Міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, з питань правової відповідальності головного бухгалтера згідно чинного законодавства України, з питань боротьби з проявими корупції у економічній діяльності;
   • Курсів з підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів України з питань викладання облікових та контрольних дисциплін; застосування міжнародних стандартів аудиту, міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, міжнародних стандартів внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
  • Підготовку аспірантів та докторантів для захисту у Спеціалізованій вченій раді Національної Академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України .
 • Центр є структурним підрозділом Національної Академії статистики, обліку та аудиту Державної служби статистики України ( надалі по тексту – Академія)
 • Центр утримується за рахунок коштів Академії та коштів, отриманих Центром за надані ним послуги. Кошти, отримані
 • Центром, перераховуються на рахунок Академії.
 • Бухгалтерський облік послуг та діяльності Центру веде бухгалтерія Академії.
 • Центр очолює завідувач (директор), який призначається та звільняється Ректором Академії. Керівником Центру може бути фахівець з обліку або з аудиту, який має науковий ступінь не нижче кандидата економічних наук з обліку та аудиту та має чинний сертифікат аудитора, внутрішнього аудитора або професійного бухгалтера.
 • Штатний розклад Центру визначає Ректор Академії у складі штату Академії.
 • Центр має власну печатку та власний бланк (логотип) з назвою Академії та Центру.
 • Співробітники Центру можуть залучатися до навчального процесу в Академії для викладання дисциплін за фахом. Центр може залучати викладачів Академії або інших сторонніх фахівців для здійснення покладених на нього повноважень.
 • Академія забезпечує технічну, інформаційну, кадрову та фінансову підтримку роботи Центру.
 • Організація занять з навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації регламентується Положенням, затвердженим керівником Центру та узгодженим Ректором Академії.
 • Кошторис послуг Центру розробляється самостійно Центром та узгоджується Ректором Академії.
 • Центр безпосередньо підзвітний та підпорядкований Ректору Академії.
 • Центр створює Методологічну раду з провідних фахівців з обліку, економічного аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, склад якої затверджується ректором Академії. Діяльність Методологічної ради Центру визначається відповідним Положенням, узгодженим з Ректором Академії.
 • По завершенню календарного року Центр звітує перед Ректором Академії про виконання покладених на нього повноважень та завдань.