Наукова діяльність кафедри

НДР кафедри

Сферою наукових досліджень викладачів кафедри є навчально-методичні засади для розробки сучасних методів викладання іноземних мов професійного спрямування та їх  орієнтованість на формування міжкультурної комунікативної та іншомовної компетенцій майбутніх фахівців, впровадження інноваційних технологій в навчальному процесі.

Тема колективного науково-дослідного дослідження: «Формування професійно орієнтованої компетенції студентів у контексті сучасних підходів викладання іноземних мов»  (0119U101848).

Проведення наукових заходів

Основними напрямами наукової роботи кафедри є проведення викладачами кафедри наукових досліджень у межах колективної науково-дослідної теми та апробація результатів цих досліджень на науково-практичних конференціях, публікація результатів досліджень у формі наукових статей, тез доповідей, навчальних посібників та підручників; залучення студентів до науково-дослідної роботи, участі у науково-практичних конференціях, олімпіадах та конкурсах.

Протягом року проводяться засідання науково-методичного семінару «Новітні аспекти викладання іноземних мов в економічному ЗВО», на яких обговорюються доповіді та проблемні питання щодо удосконалення навчального процесу з вивчення мов шляхом упровадження в практику викладання новітніх комп’ютерних технологій, методик інтерактивного навчання, актуальних підходів до викладання англійської, німецької та української мов як іноземних тощо. Семінар поєднує навчально-методичну та наукову діяльність викладачів

З 2018 року кафедра іноземних мов щорічно проводить круглий стіл «Інноваційні технології у викладанні іноземних мов», під час якого викладачі кафедри та інших навчальних закладів діляться здобутками практичного досвіду.

Для забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців викладачі кафедри розробляють і видають навчальні посібники, методичну та іншу фахову літературу для відповідного забезпечення навчального процесу, у ході навчання студенти використовують розроблені кафедрою ситуаційні завдання, ділові ігри, тести тощо. Студенти мають доступ до цих матеріалів у бібліотеці та у репозитарії НАСОА.

Наукова робота зі студентами

З 2010 року на кафедрі діє студентський науковий гурток «СіЧ» («Слово і час»), у роботі якого приймають участь студенти 1-3 курсів усіх спеціальностей. Метою гуртка є поглиблення одержаних теоретичних знань і практичних умінь студентів у процесі навчання, розвиток їх професійного мовлення та наукової самостійності; розвиток творчих здібностей і розширення загального світогляду студентів. Залучаючи студентів до наукової роботи, проводяться науково-практичні студентські конференції з нагоди ювілейних дат видатних українських мовознавців та видатних українських письменників. Члени гуртка беруть участь у науково-практичних конференціях, наукових семінарах, які проходять у закладах вищої освіти м. Києва та України. Заснувала гурток і керувала їм ст. викладач кафедри іноземних мов З.Д. Варавкіна. З жовтня 2021 року керування і традиції гуртка продовжила ст. викладач Т.М. Волошина.

На кафедрі організовано роботу студентського гуртка «English Club» (керівник ст. викладач І.В. Стогній), спрямовану на більш поглиблене ознайомлення з історією, традиціями та культурним надбанням англомовних країн, що значно розширює лінгвокраїнознавчі та соціокультурні компетенції студентів.

Відповідно до сучасних вимог мовної освіти викладачі кафедри вважають метою своєї роботи формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції студентів. Тому щорічно, у березні, кафедра проводить англомовну студентську наукову конференцію «The Use of Terminological Vocabulary in the Language of Professional Communication».

Студенти Академії щорічно приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з англійської мови. Переможці І етапу успішно представляли НАСОА у ІІ етапі олімпіади у 2018 році (Національний університет «Львівська політехніка»); у ІІ (дистанційному) етапі у 2020 році (Донецький національний університет ім. Василя Стуса).

Викладачі кафедри є розробниками навчальних посібників, методичної та іншої фахової літературу для відповідного забезпечення навчального процесу. Студенти мають доступ до цих матеріалів у бібліотеці та у репозитарії НАСОА.

У розпорядженні кафедри є дві лінгвістичні лабораторії, комп’ютерний клас для самопідготовки, які дають змогу широко використовувати сучасні технічні та цифрові засоби (комп’ютери, інтернет, аудіо-відеозаписи тощо) на практичних заняттях з іноземної мови.

Викладачі кафедри іноземних мов створюють усі можливі умови для особистісного і фахового розвитку, самовдосконалення, самореалізації студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту, які будуть здатні у майбутньому генерувати креативні ідеї та інноваційні пропозиції.