НДР кафедри

Сфера наукових інтересів кафедри: фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи.

Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування виконуються з урахуванням основних напрямів фінансової політики держави і стосуються удосконалення функціонування державних та місцевих фінансів, впливу бюджетної політики на економічний розвиток держави та регіонів, розробки заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, удосконалення фінансового механізму функціонування підприємств, фінансових установ тощо. Науковцями кафедри фінансів, банківської справи та страхування проводяться дослідження за науковими темами:

 • «Бюджетний менеджмент в умовах децентралізації» (номер державної реєстрації 0616U001351);
 •  «Фінансова система в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0111U001539);
 •  «Публічні фінанси в системі міжбюджетних відносин» (номер державної реєстрації 0121U114016).

Проведення наукових заходів

Великі можливості для підвищення компетенцій наукової роботи та забезпечення професійного зростання професорсько-викладацького складу та студентів НАСОА створюються завдяки науковим заходам, які проводить кафедра фінансів, банківської справи та страхування.

Кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти», присвяченої пам’яті першого ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, д.е.н., професора, Заслуженого економіста України Івана Ісаковича Пилипенка. Конференція спрямована на апробацію розробок щодо розв’язання фундаментальних та прикладних проблем у сфері фінансово-економічного та гуманітарного розвитку. Щорічно у цій конференції приймає участь близько 200 науковців, фахівців, аспірантів та студентів з різних куточків України та інших країн.

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування НАСОА також є співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Актуальні проблеми розвитку фінансово-економічної системи: пріоритети та перспективи», яка проводиться на базі Львівського торговельно-економічного університету. Конференція збирає для обговорення пріоритетних напрямків та перспектив розвитку системи фінансів здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих учені з десятків закладів вищої освіти та наукових установ України та зарубіжжя.

Ефективною формою підвищення кваліфікації викладачів кафедри є організація й проведення семінарів.

Так, на кафедрі практикується систематичне проведення наукових семінарів з актуальних науково-практичних проблем сьогодення за профілем кафедри. Тематика наукових заходів охоплює, зокрема, питання фінансового, інвестиційного та бюджетного менеджменту, стратегічного фінансового управління, сучасних форм кредитування, ринку цінних паперів, цифрових технологій в економіці та фінансах тощо. Проблемні питання завжди жваво обговорюються, сприяючи ознайомленню учасників з результатами наукової роботи колег та сприяючи інтеграції різних тем у єдине наукове ціле.

Також кафедра регулярно проводить методичні семінари, які, завдяки обміну досвідом із колегами, підвищують методичний рівень викладацького складу кафедри, сприяють впровадженню найбільш ефективних форм та методів викладання, раціональному поєднанню різних методичних прийомів у викладацькій практиці, ефективному застосуванню сучасної техніки та технологій.

У зазначених семінарах беруть участь викладачі, аспіранти та наукові співробітники кафедри, а також студенти – учасники наукових проблемних груп, запрошені вчені та аспіранти.

Наукова робота зі студентами

Важливим та ефективним засобом вирішення основного завдання кафедри фінансів, банківської справи та страхування НАСОА – забезпечення підготовки висококваліфікованих кадрів, які мають фундаментальні фінансові знання та здатні успішно розв’язувати складні фінансово-економічні проблеми на мікро та макрорівнях – є науково-дослідна робота студентів. Її метою є перехід від засвоєння готових знань до самостійного здобуття нових через набуття навичок аналізу фінансово-економічних проблем за допомогою наукових методів.

При здійсненні наукової роботи студентів вирішуються наступні завдання:

 • підвищення якості засвоєння навчальних дисциплін;
 • реалізація особистісно-орієнтованого навчання;
 • прищеплення стійких навичок самостійної науково-дослідної роботи;
 • вироблення вміння застосовувати теоретичні знання та сучасні методи наукових досліджень у професійній діяльності
 • розвиток творчого та аналітичного мислення, розширення наукового кругозору.

Елементи наукової роботи є невід’ємною частиною освітнього процесу та виконуються студентами за навчальними планами під керівництвом викладачів кафедри. Формами такої роботи є:

 • реферування наукових видань, підготовка оглядів новинок літератури;
 • виступ із науковими доповідями та повідомленнями на семінарах;
 • створення наочних посібників для навчального процесу (схем, таблиць, презентацій, відеороликів тощо)
 • написання курсових робіт, які містять елементи наукового дослідження;
 • проведення наукових досліджень під час виконання дипломних робіт;
 • виконання досліджень протягом виробничої та переддипломної практики.

Така робота здійснюється під час навчального процесу і допомагає студентам поглибити свої професійні знання й визначитися з майбутньою спеціалізацією.

Велика увага на кафедри приділяється організації наукової роботи студентів у позанавчальний час:

 • робота в наукових гуртках та проблемних групах;
 • участь у науково-дослідних роботах з різних тем;
 • виступи з доповідями та повідомленнями на науково-практичних конференціях;
 • підготовка публікацій за наслідками проведених досліджень;
 • участь в олімпіадах та конкурсах на кращу наукову роботу.

Зокрема, на кафедрі створене та працює студентське наукове товариство «Фінансист», до складу якого входять проблемні групи «З проблем розвитку фінансової системи» та «З проблем розвитку банківської системи». Метою їхньої діяльності є:

 • ознайомлення із проблематикою науки,
 • опанування принципів, методів, прийомів ведення наукової роботи,
 • формування у студентів основних навичок аналізу наукових джерел, підготовки наукових доповідей, виступів перед аудиторією,
 • залучення талановитої молоді до сфери наукової діяльності.

Студенти-фінансисти під керівництвом викладачів кафедри активно й успішно приймають участь у конференціях, студентських олімпіадах зі спеціальності та окремих дисциплін, конкурсах студентських наукових та дипломних робіт.

З метою підвищення фінансової грамотності студентів кафедра приймає активну участь у Global Money Week (Всесвітньому тижні грошей), залучаючи студентів до участі у заходах офіційного координатора – Національного банку України, а також проводячи власні заходи в рамках цієї інформаційної кампанії.

Кафедра організує проведення в Академії першого туру Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси», та допомагає переможцям підготуватися до участі у других турах.

Результатом науково-дослідної роботи студентів, яку координує кафедра фінансів, банківської справи та страхування НАСОА, є підвищення рівня наукової підготовки фахівців-фінансистів, виявлення талановитої молоді та мотивація її для подальшого навчання та поповнення педагогічних та наукових кадрів навчальних закладів, інших установ та організацій.