Погорєлова Тетяна Феодосіївна

Погорєлова Тетяна Феодосіївна.Тетяна Феодосіївна Погорєлова – старший викладач кафедри іноземних мов.

За фахом філолог, викладач англійської мови. Працює в Національній академії статистики, обліку та аудиту з 1 вересня 2016 р.

Брала участь у міжнародних англомовних науково-практичних конференціях в університетах Литви, Румунії, Туреччини, Угорщини, Хорватії, семінарах Ради Європи в м. Тбілісі та м. Києві.

Коло наукових інтересів: сучасна методика викладання іноземної мови професійного спрямування, проблеми професійної підготовки майбутніх юристів та економістів.

Загальний науково-педагогічний стаж – 35 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail:  kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Має 73 науково-методичних публікацій (25 статей, 41 тез доповідей, 7 навчально-методичних видань).

 • Погорєлова Т.Ф. Виховна парадигма у сучасній системі вищої освіти / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна наука України за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи» 15-16 листопада 2017 р.- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.103-105.
 • Горюнова М.М., Погорєлова Т.Ф. Методологічні аспекти управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 17 жовтня 2017 р. – Київ: НАСОА, 2017. – С. 448-450.
 • Tetiana Pogorielova Formation of Business Language Communication Skills of Students of Economics / Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» 25-26 травня 2017 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч.2 – С.111-114.
 • Погорєлова Т.Ф. Проблема формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця/Збірник матеріалів Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи» 21-22 квітня 2017 р. – Харків:ХНТУСГ, 2017. – С. 289-293.
 • Pogorielova T.F. The Problem of Developing Ethical Competence of Law School Students / Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce» Sládkovičovo, Slovak Republic 28–29 októbra 2016 r. – Sládkovičovo: VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS, 2016. – P. 139-141.
 • Погорєлова Т.Ф. Місія університетської освіти в умовах глобалізації світової економіки / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 17 жовтня 2016 р. – Київ: НАСОА, 2016. – С. 399-401.
 • Погорєлова Т.Ф. Сучасні стандарти професійної підготовки прокурорів в країнах Європи / Т.Ф.Погорєлова / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – додаток 3 до Вип. 36, Том ІV (20): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозіс, 2016. – С. 245-251.
 • Погорєлова Т.Ф. Складові професійної майстерності сучасного викладача іноземної мови/ Т.Ф.Погорєлова / Тези доповідей Міжвузівського науково-методичного семінару «Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін» – Київ: КНТЕУ, 2016.- С.78-79.
 • Погорєлова Т.Ф. Формування професійної культури майбутніх юристів засобами іноземної мови / Т.Ф. Погорєлова / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» 25-26 грудня 2015 р. – Львів.: ЛПС, 2015. – С. 119-121.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу до підготовки фахівців у галузі міжнародної торгівлі / Т.Ф. Погорєлова / Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного виробництва» 28- 29 травня 2015 р. – К.: УДУФМТ, 2015. – С. 402-405.
 • Погорєлова Т.Ф. Контекстний підхід до навчання іноземній мові майбутніх юристів/ Т.Ф. Погорєлова / Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього» 22-23 травня 2015 р. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 84-86.
 • Погорєлова Т.Ф. Комунікативно орієнтований підхід до викладання навчального курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням»/ Т.Ф. Погорєлова / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції ««Актуальні проблеми вищої професійної освіти» 19 березня 2015 р. – К.: НАУ, 2015. – С. 131-132.
 • Погорєлова Т.Ф. Професійно важливі якості як ключовий фактор у формуванні професійної компетентності майбутнього фахівця / Т.Ф. Погорєлова / Збірник наукових статей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного спеціаліста» 11-12 червня 2014 р. – Х.: ХНЕУ, 2014. – С. 245-250.
 • Погорєлова Т.Ф. Філософія освіти як методологічна основа навчально-виховної діяльності вищої школи /Т.Ф. Погорєлова/ Збірник матеріалів Міжнародного освітнього конгресу 12-14 червня 2014 р. – Київ: НПУ, 2014.
 • Погорєлова Т.Ф. Євроінтеграційні процеси у системі вищої освіти України / Т.Ф. Погорєлова/ Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Зовнішньоекономічна політика України в умовах інтеграційних процесів» 29 травня 2014р. – К.: УДУФЗТ, 2014. – C. 310-312.
 • Погорєлова Т.Ф. Основні напрями іншомовної підготовки майбутніх юристів / Т.Ф. Погорєлова / Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» 20 березня 2014 р. – К.: НАУ, 2014. – C. 198-199. 17. Погорелова Т.Ф. Педагогические детерминанты формирования профессионально-этической культуры будущих работников прокуратуры / Т.Ф Погорєлова // Научный диалог. – 2013. – № 8. – С. 87-95.
 • Погорєлова Т.Ф. Службовий етикет як механізм виховання морально-етичних якостей майбутніх прокурорів / Т.Ф. Погорєлова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 5. – С. 201-208.
 • Матвійчук В.К., Харь І.О., Погорєлова Т.Ф. Посадова особа: теоретичні та прикладні проблеми (англ. мовою) / В.К. Матвійчук, І.О. Харь. Т.Ф. Погорєлова // Юридична наука. – 2013. – №2 – С. 78-85.
 • Погорєлова Т.Ф. Фахова англійська мова для правників: навчальний посібник /Т.Ф. Погорєлова – К., Національна академія прокуратури України: вид. Інтерсервіс, 2013. – 196 с.
 • Погорєлова Т.Ф. Формування професійних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця / Т.Ф. Погорєлова // Збірник матеріалів ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Етичні та духовні основи розвитку людини та суспільства ” 23-24 травня 2013 р. – К.: „Арктур-А”, 2013. – С. 73-74.
 • Погорєлова Т.Ф. Методика викладання магістерського курсу „професійна етика прокурора ” / Т.Ф. Погорєлова // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми вищої професійної освіти ” 21-22 березня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – С. 150-151.
 • Погорєлова Т.Ф.Особливості розвитку професійно значущих якостей майбутнього прокурора / Т.Ф. Погорєлова //Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Професійне становлення особистості” 15 лютого 2013 р.- Одеса: Одеський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 100-101.
 • Погорєлова Т.Ф. Проблема професійно-етичної підготовки прокурорських кадрів / Т.Ф. Погорєлова // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції „Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку” 25 січня 2013 р. – Донецьк: Донецький юридичний інститут внутрішніх справ, 2013. – С. 169-174.
 • Погорєлова Т.Ф. Розвиток професійно важливих якостей майбутніх прокурорських працівників /Т.Ф. Погорєлова// Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України” 7 грудня 2012 р. – Хмельницький, 2012 – С. 75-77.
 • Погорєлова Т.Ф. Механізм формування професійно значимих якостей майбутнього прокурора /Т.Ф. Погорєлова// Гуманітарний вісник – вип. 27, том VI: Тематичний випуск „Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2012. – С.377-384.
 • Мудров А.М., Т.Ф. Погорєлова Законність і правопорядок при підготовці та проведенні міжнародних спортивних заходів / А.М. Мудров, Т.Ф. Погорєлова // Юридичний Вісник України. – 2012. – № 20 – С.11.
 • Мудров А.М., Т.Ф. Погорєлова Законність і правопорядок при підготовці та проведенні міжнародних спортивних заходів / А.М. Мудров, Т.Ф. Погорєлова // Юридичний Вісник України. – 2012. – № 21 – С.13.
 • Погорєлова Т.Ф. Професійна етика як важливий елемент системи професійного виховання майбутніх прокурорських працівників / Т.Ф. Погорєлова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Етичні та духовні основи розвитку людини та суспільства 25-26 травня 2012 року. (Київ). – К. „Арктур-А”, 2012 – С. 63-66.
 • Погорєлова Т.Ф. Організаційно – педагогічні основи професійного виховання майбутніх прокурорських працівників / Т.Ф. Погорєлова //Збірник наукових праць Х Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань «Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти», 29-30 березня 2012 р. – Вид. НУ ДПС України, 2012 – С. 256-265.
 • Погорєлова Т.Ф. Психолого-педагогічні основи викладання магістерського курсу „Фахова іноземна мова” для майбутніх прокурорів // Т.Ф. Погорєлова// Моніторинг якості викладання іноземних мов у немовних ВНЗ: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної відео конференції 22 березня 2012 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012 (Сер. „Наука”) – С.102 – 105.
 • Погорєлова Т.Ф. Умови якісної професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників / Т.Ф. Погорєлова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців 25-26 жовтня 2011 р. -Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти НАПН України. – Львів – 2011. С. 93 – 95.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні методи формування правової культури майбутніх прокурорських працівників в умовах магістратури / Т.Ф. Погорєлова// Вісник Національної Юридичної Академії ім. Ярослава Мудрого. Філософія. Філософія права. Політологія. Соціологія. -2011р. №10. С. 260 – 262.
 • Погорєлова Т.Ф.Роль закладів професійної підготовки прокурорів у формуванні системи цінностей та професійних якостей прокурора – Прозорість та ефективність судової системи України / Т.Ф. Погорєлова / /Матеріали міжнародної конференції „Європейські стандарти професійної підготовки прокурорів і суддів”- Київ, 25-26 листопада 2010 р. – Council of Europe Strasbourg Cedex, 2011. – С. 220- 225.
 • Tetiana Pogorelova Role of Prosecutors Professional Institutions in Shaping of the System of Values and Professional Abilities of a Prosecutor/T.Pogorelova// Proceedings of the International Conference “On the Way to European Standards in Judicial Education” – Kyiv, 25-26 November 2010. – Council of Europe Strasbourg Cedex, 2011.- P. 220- 225.
 • Погорєлова Т.Ф.Модель професійної підготовки майбутніх прокурорських працівників / Т.Ф. Погорєлова // Збірник наукових праць Військового інституту Національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2011 №32. – С. 266 – 269.
 • Погорєлова Т.Ф. Роль дисципліни „фахова іноземна мова» у формуванні професійної компетенції у студентів магістратури / Т.Ф. Погорєлова// Матеріали науково – практичної конференції 24 – 25 березня 2011р. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. – МОН України, НАУ, 2011. – С. 53 – 54.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури / Т.Ф. Погорєлова// Науковий вісник НТТУ КПІ Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010 №2. – С. 78 – 91.
 • Погорєлова Т.Ф. Роль професійно значущих якостей у формуванні особистості прокурора / Т.Ф. Погорєлова// Загальнодержавне фахове юридичне видання Вісник прокуратури. – Генеральна прокуратура України: 2010 № 8. – С. 45 – 49.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні засади розвитку особистості майбутнього прокурора // Т.Ф. Погорєлова// Правовий науково-практичний науково-теоретичний журнал Вісник Національної Академії прокуратури України. – Київ: 2010 № 2, С. 91-96.
 • Погорєлова Т.Ф. Проблема розвитку професійних ціннісних орієнтацій у майбутніх прокурорів в умовах магістратури / Т.Ф. Погорєлова //Збірник наукових праць Педагогічний процес: теорія і практика. Вип.1.- Київ: ЕКМО, 2010. – С. 96 – 103.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні засади підвищення ефективності професійно – виховної діяльності вищого навчального закладу / Т.Ф. Погорєлова // Матеріали науково – практичної конференції 25 – 26 березня 2010р. Актуальні проблеми вищої професійної освіти України. – К.: НАУ, 2010. – С.89 – 90.
 • Погорєлова Т.Ф. Проблема формування професійно значущих якостей майбутніх працівників прокуратури /Т.Ф. Погорєлова // Науково – методичний журнал „Педагогіка і психологія професійної освіти”. Львів: 2009 №2-С. 119 – 125.
 • Погорєлова Т.Ф. Система професійного виховання майбутніх прокурорів в умовах магістратури / Т.Ф. Погорєлова // Вісник київського міжнародного університету. Серія: Педагогічні науки – КиМу, 2009. – Вип. 13 – С.224 – 232.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх працівників прокуратури /Т.Ф. Погорєлова // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів”(м. Київ, 23 квітня 2009 р.). – К.: Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, 2009. – С. 76 – 78.
 • Погорєлова Т.Ф. Роль культури та етики в організації навчальної діяльності вищої школи. Європейські тенденції та українська перспектива /Т.Ф. Погорєлова // Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (Інститут вищої освіти АПН України). – К.: 2008. – т.1 – С.352-358.
 • Гвоздецький В.Д, Зубець Г.І. та ін. Кримінальне право України. Особлива частина. Практикум. / Гвоздецький В.Д, Зубець Г.І, Т.Ф. Погорєлова // За заг. ред. Матвійчука В.К./ – К.: КНТ, 2008. – 256 с.
 • Погорєлова Т.Ф. Фахова іноземна мова для правників (англійська). Навчально – методичний комплекс для студентів магістратури /Т.Ф. Погорєлова – К.: Національна Академія Прокуратури України, 2009. – 68с.
 • Погорєлова Т.Ф. Фахова іноземна мова для правників (англійська). Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури денної форми навчання /Т.Ф. Погорєлова – К.: Національна Академія Прокуратури України, 2008. – 82с.
 • Погорєлова Т.Ф., Лисенко В.М. Молодь шукає відповідей / Т.Ф.Погорєлова //Журнал «Людина і світ». – №5, 1988. – С. 13.
 • Погорєлова Т.Ф. Нравственно – эстетический идеал как один из механизмов надежной подготовки врачей /Т.Ф. Погорелова // Сборник тезисов докладов Республиканской научной конференции «Актуальные психолого-педагогические проблемы медицинского образования в УССР». – К.-Ив.Фр.: 1990. – С.15 -16.
 • Погорєлова Т.Ф. Інтегративний підхід до викладання медичної етики у Великобританії та США /Т.Ф. Погорєлова // Зб. тез доповідей «Інтеграція викладання медико – біологічних, гігієнічних та клінічних дисциплін на основі впровадження нової концепції медичної освіти». – К.: 1991. – С.44-45.
 • Погорєлова Т.Ф. Про створення умов для формування у студентів творчого підходу при розв’язанні професійних завдань /Т.Ф. Погорєлова // Тези доповідей учбово-методичної конференції «Розробка та впровадження в процес підготовки медичних кадрів сучасних технологій навчання». Тернопіль.: 1992. – С. 36-37.
 • Погорелова Т.Ф. Проблема формирования коммуникативных способностей у студентов медицинских вузов /Т.Ф. Погорелова // Сборник материалов научно-методической конференции «Реформы в здравоохранении и задачи медицинского образования». – Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова М.: – 1992. – С.68-70.
 • Погорелова Т.Ф. Роль способностей в формировании личности врача /Т.Ф. Погорелова // Сборник материалов научной конференции «Проблемы высшего медицинского образования» – Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова,- М.: 1993. – С. 157-159.
 • Погорєлова Т.Ф., Остапюк Л.І. Перспективи впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів медичного вузу /Погорєлова Т.Ф.// Збірник тез міжвузівської науково-практичної конференції «Впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів вузу». – УДПУ, К.: 1994. – С.28.
 • Погорєлова Т.Ф. Сучасні принципи побудови системи професійного виховання у вищий школі /Погорєлова Т.Ф.// Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація системи освіти в Україні» Прикарпатський університет ім. В. Стефаника) – Івано-Франківськ: Плай, 1995. – С.57-59.
 • Погорєлова Т.Ф. Організація самостійної роботи студентів при модульно-цикловій системі навчання /Погорєлова Т.Ф. // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Модернізація системи освіти в Україні» (Прикарпатський університет ім. В. Стефаника). – Івано-Франківськ: Плай, 1995. – С.50-51.
 • Погорєлова Т.Ф. Іспит як ефективний метод визначення рівня професійної підготовки студентів /Погорєлова Т.Ф.// Збірник тез Української науково-методичної конференції «Актуальні проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України». – Харків: 1995. – С.27-28.
 • Погорєлова Т.Ф., Горчакова Н.О., Івахно О.П. Естетична підготовка майбутніх лікарів /Т.Ф.Погорєлова // Збірник тез доповідей Української науково-методичної конференції «Актуальні проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України». – Харків: 1995. – С.38-39.
 • Погорєлова Т.Ф. Сучасні підходи до модернізації системи професійного виховання у вищий школі /Т.Ф.Погорєлова //Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні: реалії, тенденції, перспективи розвитку» (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України та ін.). – К.: 1996. – С. 120-123.
 • Погорєлова Т.Ф. Основні засади професійного виховання студентів вищої школи /Т.Ф.Погорєлова // Тези доповідей науково-практичної конференції «Проблеми гуманізму і духовності в контексті науково-технічного поступу». – Вінниця: 1996. – С.235-236.
 • Погорєлова Т.Ф. Формування медико – аксіологічної культури лікарів /Т.Ф.Погорєлова // Збірник матеріалів науково – практичної конференції «Експериментальна педагогіка в ХХ сторіччі». – К.: Вересень, 1996. – С. 103 – 104.
 • Погорєлова Т.Ф. До питання модернізації системи професійного виховання спеціалістів медичного профілю /Т.Ф.Погорєлова // Тези доповідей Української науково – методичної конференції «Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів України». – Київ – Одеса: 1997. – С.342 – 343.
 • Погорєлова Т.Ф. Система поетапного формування вмінь, навичок та звичок професійної поведінки у спеціалістів медичного профілю /Т.Ф.Погорєлова // Науково – методичний збірник «Науково-теоретичні та методичні засади конструювання змісту професійної освіти» (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України). – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського: 1998. – С.183-189.
 • Погорєлова Т.Ф. Роль клінічної лекції у розвитку професійної аксіології /Т.Ф.Погорєлова // Збірник науково-методичних праць за матеріалами науково-методичної конференції «Клінічна лекція». – К.: КМАПО МОЗ України, 1998. – С.27-28.
 • Погорєлова Т.Ф. Англійська мова для економістів. Методичні рекомендації /Т.Ф.Погорєлова – К.: Національна академія управління, 1998. – 12 с.
 • Погорєлова Т.Ф. Англійська мова. Навчально-методичні матеріали /Т.Ф.Погорєлова – К.: Національна Академія Управління, 2000. – 68с.
 • Погорєлова Т.Ф. Релігійні моральні цінності як першоджерело системи виховання у вищий школі /Т.Ф.Погорєлова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Християнство на межі тисячоліть. Економічні, правові та культурологічні аспекти». – К.: Національна Академія Управління, 2001. – С. 360-362.
 • Погорєлова Т.Ф. Культура та етика як природне навчально-виховне середовище у вищий школі /Т.Ф.Погорєлова // Матеріали науково-практичної конференції «Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій» – К.: Національна Академія Управління, 2003. – С. 294-297.
 • Погорєлова Т.Ф. Ділова англійська мова. Навчально-методичні матеріали /Т.Ф.Погорєлова – К.: Національна Академія Управління, 2005. – 75с.
 • Погорєлова Т.Ф. Фахова іноземна мова для економістів та юристів. Навчально-методичний комплекс /Т.Ф.Погорєлова // – К.: Національна Академія Управління, 2008. – 92с.
 • Погорєлова Т.Ф.Програма вступного іспиту до аспірантури з англійської та німецької мов зі спеціальності ”правознавство” / Т.Ф.Погорєлова, Чобан М.В – К. ІПК Національної академії прокуратури України. 2011. – 8с.