Погорєлова Тетяна Феодосіївна

Погорєлова Тетяна Феодосіївна.Тетяна Феодосіївна Погорєлова – старший викладач кафедри іноземних мов.

За фахом філолог, викладач англійської мови. Працює в Національній академії статистики, обліку та аудиту з 1 вересня 2016 р.

Брала участь у міжнародних англомовних науково-практичних конференціях в університетах Литви, Румунії, Туреччини, Угорщини, Хорватії, семінарах Ради Європи в м. Тбілісі та м. Києві.

Коло наукових інтересів: сучасна методика викладання іноземної мови професійного спрямування, проблеми професійної підготовки майбутніх юристів та економістів.

Загальний науково-педагогічний стаж – 35 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail:  kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Має 73 науково-методичних публікацій (25 статей, 41 тез доповідей, 7 навчально-методичних видань).

 • Євроінтеграційні процеси у системі вищої освіти України: реалії та перспективи / Всеукраїнський науковий журнал “Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск – Вища освіта України к контексті інтеграції до європейського освітнього простору. № 6. Кн. 2. Том 1(79) . – К.: Гнозіс, 2018. С. 28- 35.
 • Методи реалізації професійно спрямованого підходу до іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти 17 жовтня 2018 р. Київ: НАСОА, 2018. С. 422-424.
 • Погорєлова Т.Ф. Педагогічні засади модернізації системи виховання студентів вищих навчальних закладів /Науковий часопис Національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 61. К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2018 р. С. 243-247.
 • Горюнова М.М., Погорєлова Т.Ф. Формування міжкультурної комунікативної компетентності в студентів економічних спеціальностей / Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [Збірник]. Вип.28. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018 р. С. 77-80.
 • Погорєлова Т.Ф. Виховна парадигма у сучасній системі вищої освіти / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна наука України за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи» 26-27 жовтня 2017 р. Херсон: Видавничій дім “Гельветика”, 2017. С. 103-105.
 • Горюнова М.М., Погорєлова Т.Ф. Методологічні аспекти управління якістю освітньої діяльності вищого навчального закладу / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 17 жовтня 2017 р. Київ: НАСОА, 2017. С. 448-450.
 • Tetiana Pogorielova. Formation of Business Language Communication Skills of Students of Economics. Матеріали міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст» 25-26 травня 2017 р. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. Ч.2 С.111-114.
 • Погорєлова Т.Ф. Проблема формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця. Збірник матеріалів Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи» 21-22 квітня 2017 р. Харків:ХНТУСГ, 2017. С. 289-293.
 • Pogorielova T.F. The Problem of Developing Ethical Competence of Law School Students. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce». Slovak Republic 28–29 októbra 2016 r. DANUBIUS, 2016. P. 139-141.
 • Погорєлова Т.Ф. Місія університетської освіти в умовах глобалізації світової економіки. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» 17 жовтня 2016 р. Київ: НАСОА, 2016. С. 399-401.
 • Погорєлова Т.Ф. Сучасні стандарти професійної підготовки прокурорів в країнах Європи. Т.Ф.Погорєлова. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 3 до Вип. 36, Том ІV (20): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». К.: Гнозіс, 2016. С. 245-251.