Гринчак Наталія Анатолівна

Фото: Гринчак Наталія Анатолівна.Наталія Анатолівна Гринчак – старший викладач кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, доктор філософії в галузі економіки.

2004 року закінчила Українську академію зовнішньої торгівлі, спеціальність «Менеджмент ЗЕД».

2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі економіки на тему «Ефективність паблік рилейшнз в системі маркетингових комунікацій підприємства».

Сфера професійних інтересів

 • Міжнародний стратегічний менеджмент.
 • Міжнародний маркетинг.
 • Міжнародний консалтинг.

Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: gnatalia@ukr.net

Публікації

Автор більше ніж 30 наукових та навчально-методичних праць, останні із них:

Публікації у фахових виданнях

 • Гринчак Н. А. Особливості формування сучасної моделі міжнародного стратегічного менеджменту / Н. А. Гринчак // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2014. – №4. – С. 26-32
 • Гринчак Н.А. Теоретичні основи формування стратегічного менеджменту компаній / Н.А. Гринчак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси та право. – №5.– 2012 р. – С.58-62
 • Гринчак Н.А. Міжнародний менеджмент в умовах глобалізації / Н.А. Гринчак // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. – №2(37). – С. 44-50.

Навчально-методична література

 • Методичні вказівки для виконання та захисту магістерських робіт студентами спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак – Електронний ресурс.// Інституційний репозитарій “Національної Академії Статистики, Обліку та Аудиту” 2015. – 36 с.
 • Методичні вказівки для виконання та захисту курсових робіт з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” / О.А. Іващенко, Н.А. Гринчак – Електронний ресурс. // Інституційний репозитарій “Національної Академії Статистики, Обліку та Аудиту”, 2016. – 26 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки – 6.030601 «Менеджмент», професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Укладач: Н.А.Гринчак. – К.: НАСОА, 2012. – 38 с.
 • Міжнародний маркетинг: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.03060104 і 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузі знань «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форми навчання / Укладач: Н.А.Гринчак. – К.: НАСОА, 2012. – 48 с.
 • Міжнародний бізнес: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузі знань «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форми навчання / Укладач: Н.А.Гринчак. – К.: НАСОА, 2012. – 32 с.
 • Основи управлінського консультування: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» денної та заочної форми навчання / Укладач: Н.А.Гринчак. – К.: НАСОА, 2012. – 32 с.

Публікацї у інших виданнях

 • Гринчак Н. А. Сучасні тенденції та перспективи розвитку світового ринку управлінського консалтингу / Н. А. Гринчак // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня 2017 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С. 42-45
 • Гринчак Н.А. Особливості становлення та розвитку ринку консалтингових послуг в Україні / Н.А. Гринчак // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: виміри міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. Агентство», 2016. – С. 45-46.
 • Гринчак Н. А. Роль міжнародного менеджменту компанії в умовах гіперконкуренції / Н.А. Гринчак // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, 2015. – С. 44-46
  13. Гринчак Н. А. Поліцентрична домінанта в розвитку міжнародних економічних відносин / Н.А. Гринчак // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство» – 2015. – С. 50-52
 • Правове регулювання проектної інвестиційної діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід / Н.А. Гринчак // Становлення і розвиток української державності: історія сучасність, зарубіжний досвід: матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. (6 листопада 2014 року.) / редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.] – 2014. – Вип.12. – С. 176-179
 • Гринчак Н.А. Стратегічні аспекти розвитку вітчизняних підприємств на зарубіжних ринках / Н.А.Гринчак // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес медія Консалтинг, 2014 р. – С.8-9
 • Вплив паблік рилейшнз на ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Н.А. Гринчак // Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія та практика: зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (лютий 2013 р.) – м. Львів. – 2013 р. – С.203-205
 • Правове регулювання фінансового ринку України / Н.А. Гринчак // Перспективи розвитку сучасного фінансового права: матеріали засідання ІІ щорічного засідання круглого столу (грудень 2012 р.) – м. Київ. С.64-72.
 • Основні чинники та умови ведення бізнесу на зарубіжному ринку / Н.А.Гринчак // Внедрение научных знаний в повседневную жизнь: материалы ХХХІХ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 14-15 ноября 2013 г.) – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013.- С. 22-23
 • Фактори розширення міжнародної діяльності компаній / Н.А.Гринчак // Збірник тез доповідей ХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» 15 березня 2013 р. – Тернопіль, 2013 р. – С.10-12
 • Міжнародні стратегічні альянси – як стратегія мікроекономічної інтеграції України та Європейського Союзу / Н.А. Гринчак // Формування парадигми багатосторонніх відносин в рамках ініціатив східного партнерства (економіка, фінанси, право): матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2011 р. – К.: УДУФМТ, 2011.
 • Потенціал міжнародного менеджменту суб’єкта міжнародної економічної діяльності щодо забезпечення його конкурентоспроможності в умовах світової фінансово-економічної кризи / Н.А. Гринчак // Світова економічна криза: стратегії протидії та мінімізації наслідків (економіка, фінанси та право): матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції 29 травня 2009 р. – К.: УДУФМТ, 2009. – С.159-162
 • Сучасні моделі міжнародного менеджменту / Н.А. Гринчак // Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, фінанси та право: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції 30 травня 2008 р. – К.: УДУФМТ, 2008. – С. 161-163.