Черушева Галина Батрбеківна

Фото: Черушева Галина Батрбеківна.Галина Батрбеківна Черушева – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач відділу профорієнтаційної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент.

1974 року закінчила Миколаївський педагогічний інститут ім. В.Г.Бєлінського за спеціальністю «Музика і співи». Кваліфікація – викладач музики.

1984 року захистила кандидатську дисертацію в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка зі спеціальності 13.00 01 «Теорія та історія педагогіки» на тему: «Підготовка студентів вузів культури до музично-естетичного виховання підростаючого покоління». 1988 року отримала звання доцента кафедри культурно-освітньої роботи.

Педагогічну діяльність у системі вищої освіти розпочала в 1971 році, зокрема з 1971 по 1996 року працювала у Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв, протягом цього періоду обіймала посади концертмейстера, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри соціальної педагогіки і позашкільної роботи, заступника декана, заступника директора з навчальної роботи.

З 1997 року працює доцентом кафедри педагогіки Київського Державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1999 року працює у Національній академії статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України, де обіймала посади декана економічного факультету (1999-2005 рр.) та завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін з 1999 р. 2005 року отримала звання професора Академії.

Протягом роботи у вищій школі розробила та викладала ряд соціально-гуманітарних дисциплін; зокрема: методологія та методика наукових досліджень, психологія і педагогіка, соціальна педагогіка, педагогіка вищої школи та методика викладання, теорія і методика культурно-просвітницької роботи, педагогічна майстерність та професійна етика, університетська освіта та інші.

В контексті комплексної наукової теми кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін «Філософія соціально-економічної сфери суспільства» працює над науковим дослідженням «Теоретико-методологічні основи проектування соціально-професійного середовища підготовки фахівців економічної сфери».

Галина Батрбеківна бере активну участь у Міжнародних (Угорщина / Мішкольц, Словаччина / Кошиц, Казахстан, Польща / Краків, Болгарія / Софія, Франція / Париж та Страсбург, Італія / Мілан) та Всеукраїнських наукових конференціях з питань педагогіки вищої школи, соціальної педагогіки, психології та культурології.

Постійно працює над підвищенням професійної кваліфікації. У 2014 році пройшла підвищення кваліфікації і отримала міжнародний сертифікат у Краківській Академії (Польща) за програмою обсягом 72.

Черушева Галина Батрбеківна є членом Міжнародної  асоціації прикладної психології (ІААР)

Напрямки наукових досліджень

 • Питання педагогіки вищої школи та психології.
 • Теорія професійної культури фахівця.

Загальний науково-педагогічний стаж – 45 років (в НАСОА – 19 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 208 / № 96, Відділ профорієнтаційної роботи / Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-73, +380 (44) 486-73-25

e-mail: gb0508@ukr.net

Нагороди

За досягнення у підготовці та вихованні висококваліфікованих фахівців економічної сфери, значний вклад у гуманітаризацію та гуманізацію вищої освіти Галина Батрбеківна неодноразово нагороджувалась Державним комітетом статистики України, міською адміністрацією м. Києва та інших структурних підрозділів системи народної освіти.

 • Почесна Грамота Міністерства культури УРСР (1996 р.);
 • Почесна грамота Держкомітету України (2010 р.);
 • Грамота КМДА з врученням іменного годинника (2010 р.).

Публікації

Опублікувала понад 135 наукових та навчально-методичних праць, за останні три роки – 24 публікації, з проблем педагогіки та психології, соціальної педагогіки, соціології, педагогіки вищої школи, культурології.

За її редакцією опубліковано цілий ряд навчальних посібників з соціально-гуманітарних дисциплін для студентів економічних спеціальностей.

Навчально-методичні посібники

 • Черушева Г.Б., Бушанський В.В., Турбан В.В.. Теорія і практика соціальних досліджень: психологія, соціологія, політологія. Навчальний посібник / За ред. Черушевої Г.Б. – К.: «Дельта», 2011. – 86 с.
 • Черушева Г.Б. та інші. Філософія. Словник-довідник: навчальний посібник / За ред.: І.Ф.Надольного, І.І.Пилипенка, В.Г.Чернеця; редкол.: І.Ф.Надольний, В.А.Бітаєв, І.В.Кузнєцова, В.Ф.Баранівський, В.В.Пархоменко, Г.Б.Черушева. – 3-е вид., доп., випр. і перероб. – К.: НАКККіМ, 2011. – 480 с.
 • Черушева Г.Б., Щіпановська О.Р., Барвінок І.В. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник / За ред. Надольного І. Ф., – К.: «Дельта», 2011. – 312 с.
 • Черушева Г.Б, Пархоменко В.В. Педагогіка вищої школи. Практикум: Навчальний посібник. / За ред. д. п. н. Теловатої М.Т. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. – 124с
 • Черушева Г.Б., Щіпановська О.Р., Пархоменко В.В. Психологія і педагогіка. Навчальний посібник. Випуск 2, доповнений та перероблений / За ред д. ф. н., проф. Надольного І.Ф. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. – 379 с.

За редакцією Черушевої Г.Б. надруковано

 • Теорія і практика соціальних досліджень: психологія, соціологія, політологія. Навчальний посібник/За заг. ред..Г.Б.Черушевої.-К.: Вид-во «Дельта»,2011.-85 с.
 • Правознавство. Навчальний посібник (КорнієнкоП.С.) /За ред..Черушевої Г.Б.- К.:Четверта хвиля, 2011.-540 с.
 • Правознавство. Навчальний посібник (Корнієнко П.С.)/За ред..Черушевої Г.Б. 2-е вид., доповнене К.:Четверта хвиля, 2012.-560 с.

Статті у наукових збірниках, журналах

 • Черушева Г.Б. Актуальні проблеми економічної освіти в Україні Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференція «Інновації в ХХІ столітті»:Збірник наукових праць.- Сімферополь, 2012-.- С.143-147
 • Черушева Г.Б. Актуальні проблеми синергетичного підходу до професійної економічної освіти. / Черушева Г.Б. // Збірник наукових праць «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»: Проблеми теорії, методології, організації. – К., 2012. – № 1 (8). – С. 235 – 246.; (Фахове видання).
 • Черушева Г.Б Єдність педагогіки та психології у поглядах Г.І. Челпанова.Матеріали круглого столу «Психологічна спадщина Г. І. Челпанова: сучасний погляд» -м. Київ, 25 квітня 2012 року). – Ніжин : Видавництво НДУ ім. Гоголя, 2012 -С. 25–26.
 • Черушева Г.Б. Синергетичний підхід як методологічна основа педагогічних досліджень. / Черушева Г.Б. // Гуманітарний вісник – додаток 1 до вип.  27, Т.5 (38): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012.- С. 371-381.; (Фахове видання).
 • Черушева Г.Б Психологічні особливості особистісної готовності майбутніх психологів до професійної діяльності Матеріали УШ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології.-2012, м. Алчевськ
 • Черушева Г.Б. Викладання економічної психології для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. І : Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія [за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. ] – К. : А.С.К.,  2012. – Вип. 34. С. 333-339. (0,6 д.а.). (Фахове видання)
 • Черушева Г.Б. Психологічна підготовка  студентів вищих навчальних закладів економічного профіл.: практичний досвід та аналіз ефективності. Психологія організаційного розвитку сучасних організацій у сякі освіти, промисловості та бізнесу: тези УШ Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (4-6 жовтня 2012 року, м.Алчевськ)/за наук. ред.. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки.- К.- Алчевськ: ДонДТУ; Центр планування кар’єри,2012.-142 (Фахове видання.)
 • Черушева Г.Б Формування гуманістичної спрямованості майбутніх економістів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін / Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної  освіти» 2013 р. Збірник наукових праць. Під заг.ред. І.М.Бендери, С.Б. Слободяна. – Кам’янець –Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г. – 496 с. – С.49 – 53. Фахове видання (Сернтифікат)
 • Черушева Г.Б. Вплив творчості Т. Г. Шевченка на становлення особистості  студента / Г.Б.   Черушева // матеріали наукових читань  присвячених 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-ти річчю від дня його перепоховання «Психологічна, соціальна та художня мотивація творчості Тараса Шевченка» (2013 р., м. Київ). ‑ Ніжин : Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2013. С. 25–26.;
 • Черушева Г.Б. Актуальні проблеми економічної освіти в Україні Влияние научных исследований/Сборник научных докладов Международной научно-практической конференции 28.04.2013-30.04.2013 г. Ч.3/3.-Польша, Быдгощ, 2013.- 108 с. Фахове видання (Сертифікат)
 • Черушева Г.Б. Мотивація учіння як регулятивний фактор професійної підготовки економістів Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції(1-7червня 2013 р., м. Софія-Болгарія), (Фахове видання)
 • Черушева Г.Б. Роль освітнього середовища у професійному становлення особистості/ В.В.Пархоменко, Г.Б.Черушева // Матеріали міжнародної наукової конференції «До 200 річчя з дня народження С. –  А. К’єркегора» м. Київ, Березень 2014 р. 203-208 с.;
 • Черушева Г.Б The investigation of educational organization managers’ entrepreneurial behaviors in the context of organizational development ICAP 2014 (Paris, France) Матеріали Всесвітнього конгресу психологів Франція (Париж)-липень 2014 (Сертифікат) Фахове видання
 • Роль психологічного знання в професійній підготовці економіста Сборник научных докладов. Педагогика. Теория. Приктика. -Щецин (Польша) 29.112014-30.11.2014.Ч.3/2С.43-51Фахове видання (Сертифікат)
 • Черушева Г.Б The Role of Economic Psychology in Professional Training of Economists. Статистика України. Науково-інформаційний журнал. – №4 (67). – 2014. – (на англійській мові). С. 49-54.; Фахове видання)
 • Черушева Г.Б Педагогічні умови удосконалення системи економічної підготовки майбутніх економістів Матеріали першої науково-практичної  конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» пам’яті першого ректора І.І.Пилипенка -16 вересня.-Київ:Бізнес Медія Консалдінг, 2014.- 144 с. С.74-75
 • Черушева Г.Б. Роль економічної психології в професійній підготовці економіста . Збірник наукових праць УШ Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» /- Київ, 2015. С. 137-145.;
 • Черушева Г.Б. Соціально-педагогічна діяльність студентського руху «Сердце і милосердя». Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 25 травня 2015 р.) /гол.ред. В.В.Корнещук.-Одеса видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015.-233с. – (Україна,Ірак,Росія,Швейцарія). C. 174-177.  Фахове видання.(Сертифікат)
 • PEDAGOGICAL CONDITIONS OF THE FORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL READINESS OF ECONOMISTS Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми емпіричних досліджень», м.Краків (Польща) 2015 -С.44-52 (Сертифікат)
 • The impact of staff’s entrepreneurial skills on the development of entrepreneurial self-efficacy Матеріали Європейського конгресу психологів Італія (Мілан) липень 2015  (Сертифікат)
 • Черушева Г.Б.Підготовка магістрів до педагогічної діяльності в системі економічної освіти Матеріали другої науково-практичної  конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» пам’яті першого ректора І.І.Пилипенка -16 жовтня.-Київ:ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015.- 320 с.2015 -С.312-314
 • Черушева Г.Б.Принципи педагогічної підготовки майбутніх магістрів до педагогічної діяльності у ВНЗ Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції «Бізнес-аналітика в управління зовнішньоекономічною діяльністю , Київ, листопад 2015
 • Черушева Г.Б.Підготовка економістів до педагогічної діяльності в системі економічної освіти Сборник научных докладов. Педагогика. Теория. Приктика.-Ч.2
  Вроцлав (Польша),січень-30.01-31.01 2015 -С.31-37 Сертифікат)
 • The psychological readiness of the future economy experts. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції «Система державної статистики в Україні», Київ, грудень 2015
 • Les principes de la préparation pédagogique des masters-économistes. Матеріали 13 Міжнародної науково-практичної конференції «Система державної статистики в Україні», Київ, грудень 2015.
 • G.B. CherushevaAPPROCHE  SYNERGÉTIQUE COMME LA BASE MÉTHODOLOGIQUE DU SYSTÈME DE L’ÉDUCATION  PROFESSIONNELLE ÉCONOMIQUE (2016,  Науковий1 сбірник «Статистика України»)
 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ. Матеріали ІІІ науково-практичної  конференції «Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри» пам’яті першого ректора І.І.Пилипенка – 17 жовтня.- Київ.