До збірника приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях.

Статті публікуються українською, російською, англійською мовами.

Зміст статті

Текст статті структурується за розділами:

 • постановка проблеми  у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених різним аспектам розв’язання поставленої автором проблеми, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Необхідно уникати викладення загальновідомих положень. Також необхідно наводити посилання на всі джерела, використані авторами під час написання статті. Список джерел (не менше 8) потрібно наводити у тому порядку, в якому вони згадуються в тексті, в квадратних дужках із зазначенням номера джерела сторінки: [1, с. 243]. У разі загального посилання на кілька джерел вони наводяться через тире: [1–5]. Список використаних джерел має бути оформлений згідно ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оформлення статті

Обсяг статті – 12-15 сторінок (формат А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегель, інтервал – 1,5, поля – 2 см, текст має бути надрукований у Microsoft Word  (тип файлу – текст у форматі RTF або DOC(Х)). Рисунки, схеми, таблиці, формули слід наводити у вигляді, що дозволяє їх коригування. Розміри ілюстрацій не повинні перевищувати розміри друкованої сторінки збірника. Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані та мати назву. Під кожною табл. та рис. має бути зазначено джерело (Джерело: …). Таблиці, графіки та рисунки потрібно подавати у чорно-білому кольорі. Ілюстративні матеріали потрібно розміщувати після посилання на них у тексті. Рисунки додатково подають окремим файлом Microsoft Excel. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не рекомендується.

Формули необхідно виділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, вирівняних до правої межі тексту.

Стаття подається в одному примірнику, надрукованому з одного боку стандартного аркуша, а також в електронному вигляді на електронну пошту. Статтю підписують усі автори.

До статті додаються:

 • рецензія, за підписом доктора економічних наук відповідної галузі, завірена печаткою установи;
 • індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • JEL Classification;
 • ORCID, ResearcherID;
 • прізвище та ім’я автора – українською, російською, англійською мовами;
 • назва статті – українською, російською, англійською мовами;
 • ключові слова – українською, російською, англійською мовами;
 • відомості про авторів (українською, російською, англійською мовами):
  • прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
  • повна назва організації, посада;
  • вчене звання, науковий ступінь;
  • контактні телефони; службова і домашня адреси (з поштовим індексом);
  • e-mail;
  • основні наукові інтереси;
 • коротка анотація російською мовою (обсягом 5–7 рядків) на окремому аркуші та в електронному вигляді;
 • розширена анотація українською і англійською мовами, яка повинна містити: постановку проблеми, мету, стислий виклад змісту статті (без формул, рисунків, таблиць), висновки (problem setting, aim of the study, results, conclusions). Обсяг – від 200 до 250 слів, анотація подається на окремому аркуші та в електронному вигляді.

На окремій сторінці (у сканованому форматі) потрібно подати підтвердження оригінальності статті, засвідчене підписами авторів, такого змісту:

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті „…”, засвідчую(-ємо), що вона правдиво розкриває самостійне дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує(-ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом».

Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата отримання редколегією кінцевого варіанта статті.

Рубрики

Рубрики щоквартального збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту»:

 1. Статистика
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 3. Фінансовий облік
 4. Гроші і кредит. Банківська справа
 5. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 6. Економіка та управління
 7. Економіка підприємств
 8. Інвестування
 9. Страхування
 10. Податкова справа
 11. Фінанси
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 13. Соціальна економіка і політика
 14. Суспільство. Світогляд. Наука. Культура. Педагогіка. Мовознавство
 15. Вища математика