Студентський парламент

Студентський парламент 2017.Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Національної академії статистики, обліку та аудиту. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі – Академія), тому всі студенти мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування є активним учасником суспільного життя. В рамках програми «Tempus» (схеми співробітництва країн ЄС у сфері вищої освіти) саме студентське самоврядування визначене одним із пріоритетів для України у сфері управління вищими навчальними закладами.

Так, у країнах Західної Європи важко знайти вищий навчальний заклад, де б не діяв орган студентського самоврядування. Ця формальна вимога європейського законодавства є надзвичайно дієвою при втіленні її на практиці у вищих навчальних закладах. Органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Європи є не тільки представницькими, вони активно захищають інтереси студентів. Вони виступають посередниками між адміністрацією вищого навчального закладу і студентською громадою, забезпечуючи їх ефективне спілкування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Академії та Положенням про студентське самоврядування Академії, ухваленого Конференцією студентів Академії та затвердженого Вченою радою Академії.

Метою діяльності студентського самоврядування є сприяння виконанню студентами своїх обов’язків та створення умов для самореалізації особистості студентів Академії і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Академії, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Завдання та функції студентського самоврядування

Основними завданнями та функціями студентського самоврядування є:

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Академії;
 • сприяння проведенню навчальної, наукової та творчої діяльності в Академії;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань академічної мобільності студентів;
 • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними структурними підрозділами Академії сприяння наданню інформаційної, правової, психологічної, фінансової та іншої допомоги студентам;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та інших структурних підрозділах Академії;
 • співпраця з кураторами академічних груп, завідувачем гуртожитку, завідувачами кафедр, деканами факультетів, іншими структурними підрозділами і з проректорами.

Принципи студентського самоврядування

Студентське самоврядування діє на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, коледжу, факультету та Академії в цілому.

Конференція студентів Академії є вищим представницьким органом студентського самоврядування Академії.

Студентська рада Академії – це вищий колегіальний виконавчий орган студентського самоврядування Академії, якому підпорядковуються ради студентського самоврядування факультетів та гуртожитку Академії.

Органи студентського самоврядування:

 • беруть участь в управлінні Академією у порядку, встановленому Законом «Про вищу освіту» та Статутом Академії;
 • беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи та організації дозвілля;
 • беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитку;
 • проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
 • беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
 • захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Академії;
 • делегують своїх представників до колегіальних, представницьких, робочих та дорадчих органів;
 • приймають внутрішні положення та рішення, що регламентують їх організацію та діяльність;
 • розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходяться в користуванні органів студентського самоврядування;
 • вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
 • вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Академії;
 • виконують інші функції, передбачені законодавством та Положенням про студентське самоврядування Академії.

Напрями діяльності

Напрямками діяльності студентського самоврядування Академії є:

 • освіта і наука;
 • культурно-масова робота та спорт;
 • інформаційна робота;
 • благодійність та інші напрямки;
 • діяльність гуртожитку Академії;
 • контрольно-наглядова робота.

Представники студентського самоврядування, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту та внутрішніх положень Академії, входять до складу таких робочих та дорадчих органів, як: Вчена рада Академії, ректорат, вчена рада Обліково-статистичного факультету, вчена рада Фінансово-економічного факультету.

В межах коштів, виділених на фінансування студентського самоврядування Академії, Студентською радою Академії щорічно проводяться дні факультетів, конкурси «Міс та Містер НАСОА», Свято Масляної, відзначаються інші свята та визначні події, матеріально заохочуються переможці Всеукраїнських студентських олімпіад, студенти, які активно приймають участь у громадському житті Академії, тощо.

Студентська рада Академії забезпечена приміщенням, меблями, необхідною оргтехнікою, телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету. Студентській раді відведено місця для встановлення інформаційних стендів.

Контактна інформація

закрити

Кабінети №308, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04197

телефони / факс: –
e-mail: –