Студентський парламент

Студентський парламент 2017.Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування Національної академії статистики, обліку та аудиту. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Національної академії статистики, обліку та аудиту (далі – Академія), тому всі студенти мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування є активним учасником суспільного життя. В рамках програми «Tempus» (схеми співробітництва країн ЄС у сфері вищої освіти) саме студентське самоврядування визначене одним із пріоритетів для України у сфері управління вищими навчальними закладами.

Так, у країнах Західної Європи важко знайти вищий навчальний заклад, де б не діяв орган студентського самоврядування. Ця формальна вимога європейського законодавства є надзвичайно дієвою при втіленні її на практиці у вищих навчальних закладах. Органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах Європи є не тільки представницькими, вони активно захищають інтереси студентів. Вони виступають посередниками між адміністрацією вищого навчального закладу і студентською громадою, забезпечуючи їх ефективне спілкування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Академією. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом Академії та Положенням про студентське самоврядування Академії, ухваленого Конференцією студентів Академії, протокол від 17.05.2015 №1 та затвердженого Вченою радою Академії, протокол від 31.08.2015 №1.

Метою діяльності студентського самоврядування є сприяння виконанню студентами своїх обов’язків та створення умов для самореалізації особистості студентів Академії і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Академії, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Завдання та функції студентського самоврядування

Основними завданнями та функціями студентського самоврядування є:

 • захист прав та інтересів студентів, які навчаються в Академії;
 • сприяння проведенню навчальної, наукової та творчої діяльності в Академії;
 • сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 • сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 • сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань та координація їх діяльності;
 • співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань академічної мобільності студентів;
 • сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 • забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • спільно з відповідними структурними підрозділами Академії сприяння наданню інформаційної, правової, психологічної, фінансової та іншої допомоги студентам;
 • представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та інших структурних підрозділах Академії;
 • співпраця з кураторами академічних груп, завідувачем гуртожитку, завідувачами кафедр, деканами факультетів, іншими структурними підрозділами і з проректорами.

Принципи студентського самоврядування

Студентське самоврядування діє на принципах:

 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • виборності та звітності органів студентського самоврядування;
 • рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, гуртожитку, коледжу, факультету та Академії в цілому.

Контактна інформація

закрити

Кабінети №308, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04197

телефони / факс: –
e-mail: –