Загородня Ольга Феліксівна

Фото: Загородня Ольга Феліксівна.Ольга Феліксівна Загородня – старший викладач кафедри іноземних мов.

2001 року закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка. Спеціальність: «Англійська і російська мови та література». Аспірантка Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Загальний науково-педагогічний стаж – 9 років (у НАСОА – 9 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра сучасних європейських мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

 • Zagorodniy Yu., Zagorodnia O. Evaluating the state of social group on the basis of psycholinguistic tests and fuzzy logic / Yu. Zagorodniy, O. Zagorodnia // Problems of Decision Making under Uncertainties: Зб. матер. XVI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Ялта, 4-8 жовтня, 2010 р.) – К.: Освіта України, 2010.
 • Загородня О.Ф. Сопоставительный анализ ассоциативных полей семантично тождественных лексем-стимулов в условиях билингвизма // Русский язык и литература: Проблемы изучения в школе и вузе, 2011: Зб. наук. праць наук.-практ. конф. – К., 2011. – с. 157 – 163.
 • Загородня О.Ф., Стрельнікова Л.Г., Стогній І.В. Методичні вказівки до вивчення граматичних тем з англійської мови в таблицях для самостійної роботи студентів II курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: О.Ф. Загородня, Л.Г. Стрельнікова, І.В. Стогній. – К.: НАСОА, 2012. – Ч. ІІ. – 68 с.
 • Загородня О.Ф., Дюканова Н.М. Поширення абревіатур у англійській економічній терміносистемі та їх структурна класифікація / Н.М. Дюканова, О.Ф.Загородня // Наук. вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки, 2012, № 22 (247).
 • Загородня О.Ф. Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв’язків / О.Ф.Загородня // Мова і культура. -2013.- Вип. 16, Т. 5 (167), – К.: Вид.Дім Дмитра бураго, – 2013. – с.28 – 37.
 • Загородня О.Ф. Коннотативный компонент фрагмента языковой картины мира субъекта как способ выражения языковой личности / О.Ф.Загородня // Языковой дискурс в социальной практике: Cб. наук. работ международн. научно-практ. конф. (4-5 апреля 2014 г. г. Тверь, Россия) – Тверь, 2014. – с. 81-88.
 • Zagorodnia O. The connotative element in the linguistic picture of the world and evaluation technique for its analysis» («Конотативний елемент в мовній картині світу та методика його оцінки») / O. Zagorodnia // Матеріали третьої міжнародної лінгвістичної он-лайн конференції для молодих науковців, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Варшавський університет (9 квітня, 2015р.) (знаходиться у друці)
 • Загородня О.Ф. Семантичні домінанти в структурі суспільно-політичного фрагмента мовної картини світу української та закордонної молоді / О. Ф.Загородня // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки, – № 4 (305). – Луцьк, 2015. – с. 304-311.
 • Загородня О.Ф., Загородній Ю.В. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій для обробки даних асоціативних експериментів / О.Ф. Загородня, Ю.В. Загородній // Мова і культура, – К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, – 2015 (знаходиться у друці).
 • Загородній Ю.В., Загородня О.Ф. Системний аналіз асоціативного поля та формування мовної картини світу / Ю.В. Загородній, О.Ф. Загородня // Матеріали ХXIV Міжнародної наукової конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності» (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Київський національний університет ім. Т.Шевченка, 24-28 серпня 2015, м.Одеса). – К., 2015.
 • Загородня О.Ф. Суспільно-політична лексика в мовній картині світу майбутніх фахівців-економістів / О. Ф.Загородня // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України: економічний гуманітарний виміри» (16 жовтня 2015, м.Київ). – К.: НАСОА, 2015 (знаходиться у друці).
 • Загородня О.Ф., Недашківська Т.Є. Стимул як система зв’язків та його аналіз в асоціативному експерименті / О.Ф. Загородня, Т.Є. Недашківська // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції “Психолінгвістика в сучасному світі – 2015” (22-23 жовтня 2015, м. Переяслав-Хмельницький) – Переяслав-Хмельницький, 2015 (знаходиться у друці).
 • Загородня О.Ф., Недашківська Т.Є. Комплексний аналіз стимулів в асоціативному експерименті / О.Ф. Загородня, Т.Є. Недашківська // фахове Психолінгвістика в сучасному світі – 2015. – Переяслав-Хмельницький, 2015 (знаходиться у друці).