Шульга Світлана Володимирівна

Фото: Шульга Світлана Володимирівна.Світлана Володимирівна Шульга – доцент кафедри аудиту та підприємництва, кандидат економічних наук, доцент, сертифікований аудитор.

У 2000 році закінчила Київський національний економічний університет, спеціальність за дипломом: магістр з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю.

У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Державній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: «Облік і аудит нематеріальних активів: теорія, організація, методика».

У 2014 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту.

Сертифікований аудитор. Завідувач відділом аспірантури та докторантури Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Загальний науково-педагогічний стаж – 18 років (у НАСОА – 16 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68б / 68а, Відділення аспірантури та докторантури / Кафедра аудиту та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93
мобільний: +380 (50) 352-01-35

e-mail: aspirantura_nasoa@ukr.net

Публікації

Загальна кількість публікацій – 27. Публікації за останні роки:

 • Шульга С.В. Контроль якості надання аудиторських послуг як засіб підвищення довіри користувачів до фінансової звітності / С.В. Шульга // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. – К.:Типографія «ППНВ», 2012.-Вип. 2(9). – 365 с.: іл. С.319-330.
 • Шульга С.В. До питання про співвідношення понять контроль та контролінг. / С.В. Шульга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи. X наукова конференція, присвячена пам’яті доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С.Бородкіна. Зб. Доповідей учасників конференції. – НАСОА, 2012. – С.232-233.
 • Шульга С.В. Стратегія розвитку аудиторської фірми в умовах глобальної невизначеності. / С.В. Шульга // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. – К.:Типографія «ППНВ», 2013.-Вип. 1(10). – 343 с.: іл. С.302-309.
 • Шульга С.В. Загрози дотримання фундаментальних етичних принципів в аудиті: сутність, види, попередження та протидія. / С.В. Шульга // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. – К.:НАСОА, 2013.-Спец.вип – 280 с.: іл. С.275-280.
 • Шульга С.В. Концентрація аудиторського бізнесу в Україні:ефект Матвія. / С.В. Шульга // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць. – К.: «Рута», 2013.-Вип. 2 (11). – 261 с.: іл. С.246-250.
 • Шульга С.В. Реформа аудиту в Україні: QUO VADIS. / С.В. Шульга // Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 2(67). – 254с.: іл. 128-132.
 • Шульга С.В. Вплив стратегій компаній «Великої четвірки» на їх глобальну конкурентоспроможність. / С.В. Шульга // Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія «Економічні науки»: науковий збірник / Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – №3(68). – 269 с.: іл. 237-242.
 • Шульга С,В. Когнітивні пастки в аудиті. / С.В. Шульга // Наук. вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2013. – Вип. 2 (39) – 252 с.: іл. 202-214.
 • Шульга С.В. Детермінанти глобальної конкурентоспроможності «Великої четвірки» / С.В. Шульга // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит:сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Чернігів, 25-26 жовтня 2013 р.): тези доповідей. – Чернігів: Черніг. держ. технол. ун-т, 2013. – 160с.: іл.. 146-148.
 • Шульга С.В. Щодо удосконалення вимог до розкриття інформації у концептуальній основі фінансової звітності. / С.В. Шульга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. ХІІ Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України (м. Київ, 28 березня 2014 р.,): тези доповідей. – Київ, Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2014. – 200с.: іл. 91-96.
 • Шульга С.В. Раскрытие информации в финансовой отчетности: этапы эволюции национальных систем и детерминанты интеграции. / С.В. Шульга // Международный бухгалтерский учёт. – 2014. – № 38 (332). – ил. 43-51.
 • Шульга С.В. Вплив регулятора на аудиторський ринок: приклади Великобританії та України / С.В. Шульга // Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т. 2016 – № 1(5) – С. 319-325.
 • Шульга С.В. Integrated Reporting as Competitive Advantage for Ukrainian Companies: Determinants vs. Biases. / С.В. Шульга // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – 2015. – № 10(453) – С. 26-30.
 • Шульга С.В. Models and factors of audit nas pricing: literature overview. / С.В. Шульга // Науковий журнал «БІЗНЕС ІНФОРМ». – 2016. – № 9(464) – С. 223-229.
 • Shylga S. Non-linearity of audit prices and reputation in developing countries: Shift to of from? / S. Shylga // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol.2 No.5,2016. – s. 93-97
 • Шульга С.В. Вплив регулятора на аудиторський ринок у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз. / С.В. Шульга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство», 2016. – С. 130-131.
 • Шульга С .В, Еволюція моделей ціноутворення в аудиті. / С.В. Шульга // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство», 2016. – С. 322-324.
 • Шульга С.В. Виклики розвитку аудиторського ринку в Україні. / С.В. Шульга // «Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти»: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23 грудня 2016 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів 2016. – С. 274-275.
 • Шульга С.В. Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю: інституціональний аспект / С.В. Шульга // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2017 р.). – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство», 2017. –С. 224-228.
 • Шульга С.В. Якість аудиту та нормотворче таргетування. / С.В. Шульга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство», 2017. – С. 219-223.
 • Шульга С.В. Підвищення якості аудиторських послуг в контексті глобальних 3D трендів / С.В. Шульга // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство», 2017. – С. 322-324.
 • Шульга С.В. Внутрішній аудит як гарант економічної безпеки діяльності в розрізі мінімізації ризиків бізнесу / С.В. Шульга // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.агенство», 2018. – С. 373-376