Пархоменко Вікторія Вікторівна

Фото: Пархоменко Вікторія Вікторівна.Вікторія Вікторівна Пархоменко – декан Фінансово-економічного факультету, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент.

1993 року закінчила Київський інженерно-будівельний інститут.

1999 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка будівництва».

2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри фундаментальних економічних дисциплін.

2011 року присвоєно звання «Почесний професор НАСОА».

2014 року підвищувала кваліфікацію за міжнародною програмою у м. Краків (Польща).

Сфера наукових інтересів

 • Питання професійної підготовки фахівців у системі економічної освіти

Загальний науково-педагогічний стаж – 17 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 40 / 404, Фінансово-економічний факультет / Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-47-90, +380 (44) 486-42-20

e-mail: pviktoria@ukr.net

Нагороди

 • Подяка київського міського голови, 2004 рік.

Публікації

Автор близько 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Основні наукові праці:

Навчальні посібники

 • Економіка і фінанси підприємства : навч. посіб. /О. Т. Коваль, Ю. Б. Колупаєв, В. В. Пархоменко; НАСОА. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2017. – 260 с.
 • Психологія і педагогіка Навчальний посібник. Ч. І. – Вид. 2-ге, перероб та допов. / В.В. Пархоменко, Г.Б. Черушева, О.Р. Щіпановська – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. – 379 с.
 • Педагогіка вищої школи. Практикум : навчальний посібник / В.В. Пархоменко, Г.Б. Черушева // – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. – 124 с.
 • Філософія: Словник-довідник: навчальний посібник / За ред.: І.Ф. Надольного, І.І.Пилипенка, В.Г.Чернеця; редкол.: І.Ф.Надольний, В.А.Бітаєв, І.В.Кузнєцова, В.Ф.Баранівський, В.В.Пархоменко, Г.Б.Черушева. – 3-є вид., доп., випр. і перероб. – К.: НАКККіМ, 2011. – 480 с. Гриф МОН України
 • Філософія: Словник-довідник: Навчальний посібник / І. Надольний,. Г. Черушева, В. Пархоменко та ін. – К.: Дельта, 2009. – 284 с. Гриф МОН України
 • Методичні основи підготовки та проведення практичних занять з курсу «Педагогіка вищої школи» : навчально-методичний посібник / В.В. Пархоменко, Г.Б. Черушева, О.Р. Щіпановська – К.: НАСОА, 2011. – 83 с.
 • Економіка підприємства : навч. посіб. /О. Т. Коваль, В. В. Пархоменко; НАСОА. –К.: ДП «Інформаційно-видавниче агентство», 2008 р. – 312 с.

Статті у міжнародних, фахових та інших виданнях

 • Принципи педагогічної підготовки майбутніх магістрів економіки / Г. Б. Черушева, В. В. Пархоменко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали III Міжнарод. наук.-практ. конференції 11 листопада 2015 р. – К., НАСОА; ДП “Інформ.-аналіт. агенство”. – С. 175 – 178.
 • Європейська регіональна політика: основні засади регулювання / С.І.Ткаленко, В.В.Пархоменко // Науковий вісник НАСОА, 2015, № 2 (45). – С.46-52.
 • Експериментальна програма професійно-педагогічної підготовки економістів // Г. Б. Черушева, В. В. Пархоменко // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 430 с. – С.396 – 399.
 • Синергетичний підхід як методологічна основа системи професійної освіти / Г. Б. Черушева, В. В. Пархоменко // Статистика України, 2016, № 3 (74). – С. 40-46. (фр. мовою)
 • Роль курсу «Економічна культура та професійна етика» у формуванні економічної культури майбутніх економістів / В. В. Пархоменко // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали IV Міжнарод. наук.-практ. конференції 16 березня 2017 р. – К., НАСОА; ДП “Інформ.-аналіт. агенство”. – 234 с. – С. 131 – 135.
 • Концепція освітнього середовища підготовки економічних кадрів // Science and Education a new dimension. Pedagogy and Psychology, III (19), Issue: 38, 2015/ – 123 c. – C. 51 – 55.
 • Дослідження стану сформованості економічної культури студентів економічних спеціальностей // Zbiór raportów naukowych. „Pedagogika Współczesna nauka.Nowy wygląd. – (30.01.2015 – 31.01.2015 ) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. – 132 str. С. 50-58. (Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji 30.01.2015 – 31.01.2015. roku. Wrocław. Część 2).
 • Пархоменко В. В. Формування економічної культури як соціально-педагогічна проблема // Zbiór raportów naukowych. «Pedagogika. Teoria. Praktyka.» (29.11.2014 – 30.11.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 132 str. (t.3/2) – С. 68 – 74.
 • Пархоменко В. В. Євросоцмодель. Досвід і проблема адаптації до українських реалій / Н.В. Резнікова, В.В. Пархоменко // ЄвроАтлантика. Часопис Інституту Євро-Атлантичного співробітництва. – 2009. – № 1. – С. 49-54.
 • Пархоменко В. В. Гуманізація економічної освіти як важливий чинник формування соціально-культурних основ особистості майбутнього фахівця / В. В. Пархоменко // Наука і освіта. – 2013. – № 3/СХІІІ. – С. 120 –123.
 • Пархоменко В. В. Освітньо-професійне середовище підготовки економічних кадрів / В. В. Пархоменко //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 31, Том V (47) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2013. – 540 с. – С. 347–355.
 • Пархоменко В. В. Соціальне середовище як фактор розвитку особистості майбутніх економістів / В. В. Пархоменко //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том V : Тематичний випуск «Міжнародні Челпановські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013. – 564 с. – С. 510–515.
 • Пархоменко В. В. Формування гуманістичної спрямованості майбутніх економістів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін / В. В. Пархоменко, Г. Б. Черушева // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : матеріали ІХ Всеукраїнської наук.-метод.конф., 27-28 березня 2013 р.; збірник наукових праць; під заг.ред. І. М. Бендери, С. Б. Слободяна. – Кам’янець –Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 496 с. – С. 49–53.
 • Пархоменко В. В. Шляхи формування мотивації учіння в системі економічної освіти // Zbiór raportów naukowych. „Wpływ badań naukowych. (28.04.2013 – 30.04.2013 ) – Bydgoszcz: Wydawca: Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – 108 str. (t.3/3) – С. 32–36.