Теловата Марія Теодозіївна

Фото: Теловата Марія Теодозіївна.Марія Теодозіївна Теловата – завідувач кафедри обліку та оподаткування, доктор педагогічних наук, професор, експерт Міністерства освіти і науки України.

У 1982 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут, факультет «Економіка та організація», у 1997 році – Харківський фінансово-економічний інститут, факультет «Облік і аудит».

Кандидатську дисертацію на тему «Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку» за спеціальністю 13.00.04-теорія та методика професійної освіти захистила в Інституті професійної освіти НАПН України в 2003 р. Вчене звання доцента кафедри обліку та аудиту присвоєне в 2006 році.

Докторську дисертацію на тему «Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі коледж-університет» за спеціальністю теорія та методика професійної освіти захистила в Інституті вищої освіти НАПН України в 2010 році. Вчене звання професора кафедри бухгалтерського обліку присвоєне в 2012 році.

Під науковим керівництвом Теловатої Марії Теодозіївни захищено 3 кандидатські дисертації, 25 разів виступила офіційним опонентом докторських та кандидатських дисертацій.

Теловата М. Т. входить до складу Спеціалізованої Вченої ради Д26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика; бере участь в експертних комісіях Міністерства освіти і науки України під час проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз діяльності вищих навчальних закладів II-IVр.а.; є членом Вченої ради НАСОА; заступником голови Вченої ради обліково-статистичного факультету; членом Наукової ради фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації» та членом Редакційної колегії збірника наукових тез Всеукраїнської наукової конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація».

 • Керівник наукової теми «Організація та методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи» – державний реєстраційний № 0114U002406.
 • Розробник магістерської програми «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю».

Сфера наукових інтересів

 • Актуальні проблеми методики викладання обліково-економічних дисциплін; наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах.

Загальний науково-педагогічний стаж – 25 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39
мобільний: +380 (67) 723-18-79

e-mail: levochkomariya@gmail.com

Нагороди

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.);
 • Почесна грамота Київського міського голови (2003 р.);
 • Грамотою Солом’янської районної державної адміністрації в м. Києві ( 2006 р.);
 • Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту (2016 р.);
 • Знак Пошани ( 2002 р.);

Публікації

Має понад 160 публікацій, найбільш відомі з яких: одноосібна монографія «Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організація» (2009 р.); навчальні посібники з Грифом МОН: «Бухгалтерський облік»(2008 р.); «Вступ до спеціальності облік і аудит» (2009р.); «Практикум з фінансового обліку – 1» (2012р.);«Методика викладання облікових дисциплін»(2016р.); у співавторстві: «Бухгалтерський облік» (2009р.); «Облік, контроль та аналіз: Словник довідник» (2011р.); «Облік оплати праці для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»(2015р.);«Фінансовий облік -1 в схемах і таблицях» (2017р.); Магістерська робота: методика підготовки, написання та захисту (2014р.); «Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу Фінансовий облік-І» (2013 р.2014р.); «Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу Облік оплати праці» (2013р.2015р.).

 • Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту:Навчальний посібник для випускних вищих навчальних закладів освітньо-кваліф. рівня повної вищої освіти –«магістр»/ Теловата М.Т., Корінько М.Д., Пантелеєв В.П., Малюга Н.М., Петраковська О.В.—К.:ППНВ,2012.-122с.(Гриф МОН України лист від 19.01.2007.№14/18-Г-97)
 • Бухгалтерський облік: [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності ”Облік і аудит”] / [Укл. М.Т. Левочко].- К.: Вид-во ДП “Інформаційно – аналітичне агентство”, 2008.– 327с. (Гриф МОН України протокол №14/18 – Г- 968 від 06 травня 2008р.).
 • Бухгалтерський облік:[навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред.. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.- К.: ДП» Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.-459с. (Гриф МОН від 08.05.2008р. № 1-4 /18-Г-1015).
 • Вступ до спеціальності облік і аудит:[ навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки “Облік і аудит”] / [Укл. М.Т. Левочко]. –К.: Вид-во ДП “Інформаційно – аналітичне агентст-во”, 2009. – 295с. ( Гриф МОН України протокол №1/11- Г-3839 від 02 червня 2009 р.).
 • Фінансовий облік -1 [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з напряму підготовки “Облік і аудит”] / [Укл. М.Т.Теловата]. –К.: Вид-во ДП “Інформаційно – аналітичне агентство”, 2012. – 345с. (Гриф МОН України Лист № 1/11-9519 від 13.10.2011р).
 • Магістерська робота: методика підготовки, написання та захисту. Навчальний посібник для випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня повної вищої освіти – «магістр»./Теловата М.Т., Корінько М.Д., Малюга Н.М., Петраковська О.В. – К.: НАСОА, 2014.-107с.(Гриф МОН України лист від 19.01.2007.№14/18-Г-97)
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Фінансовий облік – І» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Уклад.: д. пед. н. професор Теловата М.Т., д. е. н. професор Пантелеєв В.П., к. е. н. доцент Шпак В.А., асистент Юрченко О.А – Київ: НАСОА, 2012. – 210с.
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Облік оплати праці» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Уклад.: д. пед. н. професор Теловата М.Т., асистент Юрченко О.А – Київ: НАСОА, 2013. – 93с.
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Фінансовий облік – І» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». Друге видання доповнене і перероблене / Уклад.: д. пед. н. професор Теловата М.Т., асистент Юрченко О.А – Київ: НАСОА, 2014. – 207с
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Бухгалтерський облік ” (спеціальності 5.050111) для денної та заочної форм навчання .-К.: Промислово-економічний коледж НАУ, 2007.- 24с.
 • Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Методика викладання обліку і аудиту”(для магістрів).- К.: МАУП,2008.-22с.
 • Методичні рекомендації до написання та захисту дипломної роботи спеціаліста спеціальність 7.030050901 «Облік і аудит» / Теловата М.Т., Корінько М.Д., Пантелеєв В.П., Малюга Н.М., Петраковська О.В. – К.: НАСОА,2013.-114с.
 • Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності 6.030509»Облік і аудит».К.:НАСОА,2013.-22с.
 • Програма виробничої практики для студентів третього курсу спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»/ Теловата М.Т., Сніжко О.С., Юрченко О.А.-К.: НАСОА,2013.-23с.
 • Програма переддипломної практики для студентівспеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» (Друге видання доповнене і перероблене / Уклад.:Теловата М.Т., Курило Г.М., Петраковська О.В.-К.:НАСОА,2015.-24с.
 • Облік, контроль та аналіз: Словник-довідник. Навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит» /За ред. В.П. Пантелеєва [М.Т. Теловата].-К: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011.-368с. (Гриф МОН, молоді та спорту України лист №1/11-8060 від 24.08.2011р.) – 3,28 друк. арк.
 • Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організаці: [монографія] /М.Т. Левочко, Держ. академія статистики, обліку та аудиту.- К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2009.- 495с.
 • Роздуми про вищу технічну освіту. Наукове ювілейне видання /Упорядник видання д.пед.н. Теловата М.Т. – К.: «Видавництво Астрапрінт», 2011.-231с.
 • Бухгалтерський облік:[навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред.. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України.- К.: ДП» Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.-459с. (Гриф МОН від 08.05.2008р. № 1-4 /18-Г-1015). Розділ 4, Додаток Е (Впровадження активних форм і методів при вивченні дисципліни «Бухгалтерський облік») С.353-372
 • Облік, контроль та аналіз: Словник-довідник. Навч. посіб. /За ред. В.П. Пантелеєва [М.Т. Теловата].-К: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011.-368с. (Гриф МОН, молоді та спорту України лист №1/11-8060 від 24.08.2011р.) Внесок автора складає – 3,28 друк. арк.
 • Формування нової якості освіти – спільні зусилля педагогів і студентів. Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти. – Матеріали методологічного семінару АПН України, 15 листопада 2006р., Київ. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – С.110 – 115
 • Моделювання обліково-економічних процесів навчання у ВНЗ. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції:„Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку: теоретико-практичне значення та напрямки подальшого розвитку»”.-Житомир: ЖДТУ, 2007.- С. 233- 239
 • Економічна освіта та інтегративний процес фахової підготовки спеціалістів в галузі економіки. Гуманістичні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. 22-23 березня 2007р.:В 2 т.-Т.1 / За заг. ред. А.Г. Гудманяна. – К.: НАУ, 2007.-С.84-85
 • Інтеграція – взаємозв’язок навчальних дисциплін у професійній підготовці фахівців економічної галузі. Materialy IV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ”Wyksz-talcenie I naukabezgranic-2008” 07-15 grudniarokuposekcjach:Volume10. Pedagogicznenauki: Przemysl. Nauka I studia – S.57-61
 • Аналіз безперервної економічної освіти у ВНЗ IV рівнів акредитації. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні:теорія, методологія, організація. Зб. тез доповідей учасників VI міжнародної наукової конференції /Держ. ком.стат. України. Ред.кол.:І.І. Пилипенко (гол. ред) та ін.-К.:ДП “Інформаційно-аналітичне агенство”.2008-С.101-103
 • Структура вищих навчальних закладів України та їх модернізація. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції ”Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку”: В 2 ч. Ч.1-Житомир.- ЖДТУ, 2008. – С.108-112 28. Показник професійних якостей фахівців економічного напряму – професійна компетентність». Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної кон-ференції 20-21 березня 2008р./ за заг. ред. Е.В.Лузік, О.М.Акмалдінової.- К.:НАУ, 2008.- С.47- 48
 • Условия и результаты профессионализации самостоятельной работы студентов ВУЗ II-IV уровнейаккредитации. Казахский Научно-теоретический и практический журнал «Уральскийнаучныйвесник» Серия: Педагогика / Гл. ред. Хабибуллин М.Ф. №2 (17).- Уральск, Казахстан, 2009.- С.22-37
 • Роль обліково-економічної освіти на сучасному етапі розвитку науки. Materialy V mezinarodnivedecko – praktickaconference ”Veda a technologie: krokdobudouchosti -2009”(27 unora-05 brezen 2009 roku) posekcich “Strategickelinkyreformovanisystem vzdelani”.- Dil8. Pedagogika: Praha.PublishingHouse “EducationandScience” s.r.o – 11-15 stran
 • Професійна компетентність як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. ІІ Всеукраїнська відео конференція «Модернізація освіти для сталого розвитку» 15.12.2011р. м. Рівне: Рівненський педагогічний інститут післядипломної освіти С.243-249
 • Суб’єктно-діяльнісний підхід та його теоретичні аспекти до процесу професійної підготовки майбутніх економістів. Materialu VII Miedzynarodowej naukowi-praktycnej konferencij “Strategicneputaniaswiatowejnauki-2011” 07-15 lutego 2011 rokuposekcjach: metodychepodstawywycnowawczegoprocesu. Volume 8.Pedagogiczne nauki. :Przemysl. Nayka i studia -53-60
 • Основні прийоми навчання в конкретній ситуації при підготовці майбутніх фахівців. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців за соціономічним профілем: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький 22-23травня 2011р.) Хмельницький: ХНУ, 2011.-С.221-222
 • Покликання і професійна придатність фахівців економічного напряму до сучасних (ринкових) умов виробництва: теорія та методологія. Інновації у ХХ1 столітті / Матеріали Всеукраїнської науково-прак-тичної конференції 25 січня 2012р. м. Сімферопооль-:Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012.-С.192-198
 • Інновації: перспективні тенденції, процеси, підходи у розвитку сучасної вищої освіти. Матеріали Х Міжнародна наук.-практ. Конференція: «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі» (Кривий Ріг 5-6 квітня 2012р.- Криворізький національний ун-т С. 135-142
 • Соціальна відповідальність вищої професійної освіти України: реалії та перспективи. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація. Тези доповідей учасників Х Міжнародної наукової конференції. –К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2012.С.214- 221
 • Вплив головних факторів на ефективність формування професійної компетентності майбутнього економіста. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції 22-23 березня 2013р. /За ред. Е.В Лузік, О.М. Акмалдінової. – К.:НАУ, 2013.- С.60-62
 • Формування професійної компетентності майбутніх економістів у процесі навчання фахових дисциплін. Стратегічні напрями розвитку бух. обліку, аналізу й аудиту: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 березня 2013р.): тези доп./відп.ред. Л.В. Нападовська.- К.:Київ нац. торг.-екон. ун.-т, 2013.- С.354-356
 • Науково-теоретичні передумови проблеми професійної підготовки фахівців з вищою освітою. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції 21-22 березня 2013р. К.:НАУ,2013.- С.94-95
 • Теоретичні аспекти обліку капітальних інвестицій. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні:теорія, методологія, організація.
  Збірник тез доповідей учасників XII-ої Міжнародної наукової конференції.-К.: ТОВ Типографія «Інтердрук», 2014.- С.65-68
 • Перспективи розвитку національної системи бухгалтерського обліку: глобалізаційний аспект. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників XII-ої Міжнародної наукової конференції.-К.: ТОВ Типографія «Інтердрук», 2014.- С.59-64-163