Шишкін Владислав Сергійович

Фото: Шишкін Владислав Сергійович.Владислав Сергійович Шишкін — доцент кафедри статистики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Народився 20 липня 1971 року.

Навчання

В 1991 році вступив до Київського державного економічного університету на обліково-економічний факультет за спеціальністю «Статистика», який закінчив у 1996 році. Того ж року вступив до заочної аспірантури Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті демографії та соціальних досліджень НАН України на тему «Людський розвиток: оцінка та основні напрями підвищення його рівня» і отримав науковий ступень кандидата економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика». У 2007 році присвоєно вчене звання «старший науковий співробітник».

Трудова діяльність

З 1995 року по 2003 рік працював у відділі досліджень проблем людського розвитку Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України на посадах: лаборант, економіст 1 категорії, молодший науковий співробітник. У 2003 році перейшов у новостворений Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, у відділ досліджень рівня життя населення, де з 2011 працює на посаді провідного наукового співробітника. В Національній академії статистики, обліку та аудиту працює за сумісництвом на посаді доцента кафедри статистики з 2005 року.

Наукові інтереси

Проблеми людського розвитку, дослідження рівня життя населення, демографія, моделювання та прогнозування соціальних процесів.

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років.

Дисципліни

Владислав Сергійович викладає дисципліни:

 • Демографічна статистика;
 • Статистичне вивчення ринку праці;
 • Статистика рівня життя населення.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, Кафедра статистики, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-42-56

e-mail: vlad_hdi@ukr.net

Публікації

За період науково-педагогічної діяльності опублікував понад 90 наукових праць.

 • Макарова О. В., Позняк О. В., Шишкін В.С. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2010 року // Україна: аспекти праці. – 1997. – №5 С.66-73;
 • Позняк О.В., Шевчук П.Є., Шишкін В.С. Методика демографічного прогнозування. // Статистика України. – 2000. – №4, 2000. – С.66-74;
 • Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л.М. Черенько. – К.: ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006 – 428 c.: іл. – Бібліогр.: с. 417-426.
 • Шишкін В.С. Визначення порогових значень рівня бідності. // Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”. Серія: Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2007. – №6. – С.212-216.
 • V.S. Shyshkin Defining Poverty Thresholds in Ukraine / Problems of Economic Transition (Poverty Trends in Ukraine). – November 2008/Vol. 51, NO. 7. – P. 13-20.
 • V.S. Shyshkin Regional Variation in Living Standards in Ukraine / Problems of Economic Transition (Poverty in Ukraine and the Economics Crisis). – December 2008/Vol. 51, NO. 8. – P. 35-44.
 • V.S. Shyshkin The Effects of the Economic Situation on Living Standards in Ukraine / Problems of Economic Transition (Poverty in Ukraine and the Economics Crisis). – December 2008/Vol. 51, NO. 8. – P. 45-55.
 • Демографічні чинники бідності (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.:Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України. – 2009. – 184 с.
 • Шишкін В.С. Прогноз розподілу та диференціації населення України за доходами //Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 6/Держ. ком. статистики України. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство». – 2010. – С. 81-89.
 • Шишкін В.С. Статистична оцінка регіональної диференціації населення України за рівнем життя //Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 9 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат” – 2011. – С. 160-169.
 • Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / за ред.. Е.М. Лібанової. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, – 2012. – 404. с
 • Людський розвиток в Україні: трансформація рівня життя та регіональні диспропорції (колективна монографія) /відпов. За випуск Л.М. Черенько, О.В. Макарова, за ред. Е.М. Лібанової. – У 2-х томах. – К.:Ін-т демографії та соціальних досліджень ім.. М.В. Птухи НАН України, – 2012. – 436 с.
 • Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія) / за ред. Е.М. Лібанової – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2014. – 380 с.
 • Шишкін В.С. Статистичний аналіз немонетарної бідності населення України у 2000-2012 рр. //Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип.14 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат” – 2014. – С.96-101.
 • Шишкін В.С. Статистична оцінка вікової нерівності за доходами //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. №4(157) . – К., Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2014. – С. 106-109.