Салахатдінова Ельміра Шаміліївна

Фото співробітника академії відсутнє.Ельміра Шаміліївна Салахатдінова – доцент кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук.

1996 року закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка, за спеціальністю: «Російська мова та література», здобула кваліфікацію: «Філолог, викладач російської мови та літератури».

Загальний науково-педагогічний стаж – 22 роки. Працює в НАСОА з 2018 року.

 

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 204, Кафедра іноземних мов, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-51

e-mail: kaf_sim@nasoa.edu.ua

Публікації

Наукові статті, праці, тези

  • Салахатдинова Э. Ш. Обучение иностранных студентов подготовительного отделения языку специальности. Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: матеріали ІХ Міжнароднародної наук.-практ. конф. м. Київ, 21–22 квітня 2016 р., Національний авіаційний університет. За заг. ред. А. В. Межжеріної, І. В. Жогіної. К.: Вид-во НАУ, 2016. 88 с. С. 74–76.
  • Салахатдінова Е. Ш. Семантизація крилатих слів і зворотів у російській лексикографії: автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 “Російськамова”. Київ, 2016. 19 с.
  • Салахатдинова Э. Ш. Использование сопоставительного анализа при изучении русской фразеологии в турецкой аудитории // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів: матеріали Х Міжнароднародної наук.-практ. конф. м. Київ, 20–21 квітня 2017 р., Національнийавіаційнийуніверситет. За заг. ред. А. В. Межжеріної, О. Ю. Корчук. К.: Вид-во НАУ, 2016. 152 с. С. 60–62.
  • Салахатдинова Э. Ш. Особенности лексикографирования ономастических образований. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VIII Международнаянаучн. конф., 6–7 апреля 2017 г.: матриалы. Сставитель Т. С. Пристайко. – Д.: Акцент ПП, 2017. 188 с. С. 145–146.
  • Салахатдинова Э. Ш. Сучасні ресурси у практиці викладання української та російської мов як іноземних: формування комунікативної компетентності за допомогою відеоуроків. Рilological education in modern university – project based approach to the work organization according to the guide lines of the European Qualifications Framework (experience of Danubius University)» : scientific and pedagogical internship,which was organized by Danubius University for scientists of philology schools of Ukrainian universities on April 26-28, 2017 in Slаdkoviсovo, Slovak Republic (Філологічнаосвіта в сучасному університеті – проектний підхід до організації роботи згідно з положеннями Європейських кваліфікаційних рамок (досвід Університету Данубіус): м. Сладковічево, Словацька Республіка, 26–28 квітня 2017 р.). Slаdkoviсovo: DanubiusUniversity, 2017. S. 76–78.
  • Салахатдинова Э. Ш. Дворянчикова С. Є. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року). Півдно-український національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. C. 508–509.