Резнікова Наталія Володимирівна

Фото: Резнікова Наталія Володимирівна.Наталія Володимирівна Резнікова – професор кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, доктор економічних наук, доцент.

2001 року закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, спеціальність «Міжнародні економічні відносин».

2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Регіоналізація валютних криз в умовах економічної глобалізації» за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

2014 року захистила докторську дисертацію на тему «Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Сфера наукових інтересів

 • Глобальні проблеми міжнародних економічних відносин.
 • Економічна взаємозалежність країн.

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: nv_kaf@ukr.net

Публікації

Автор більше ніж 200 наукових праць, останні з яких:

 • Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security / N. Reznikova // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 21. – С. 23-26.
 • Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 15. – С. 5-12.
 • Боргові важелі макроекономічної взаємозалежності: канали впливу на економічне зростання / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 13. – С. 5-11.
 • Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій / Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 5.-9.
 • Экономическая неозависимость стран как эволюционная доминанта глобального сотрудничества / N. Reznikova // Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania // R. Kordonski, O. Struk, J. Ruciński (red.). – Lwów-Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, 2016. – Т.2. – S. 23-34.
 • Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації: монографія / Н. В. Резнікова. – К. : Вид-во ТОВ “ВІСТКА”, 2013. – 456 с.
 • Регулювання торговельних і суміжних відносин між Україною та ЄС в угоді про асоціацію. Інтелектуальна власність / Н.В. Резнікова // Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія / О.І. Шнирков, В.І. Муравйов, Р.О. Заблоцька та ін.; за ред. О.І.Шниркова, В.І.Муравйова. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2015. – С. 114-127.
 • Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти незалежності ЄС та КНР / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 6-9.
 • Проблеми подолання асиметричної взаєзалежності країн в умовах регіональної співпраці / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 6-10.
 • Перспективи укладання і потенційні економічні ефекти регіональних торговельних угод в Південно-Східній Азії: аспекти незалежності в контексті нового регіоналізму / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 29-34.
 • Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 6-11.
 • Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 22-26.
 • Досвід аргентинських стабілізаційних програм для Греції в контексті мінімізації ризиків потенційного виходу з Єврозони / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 26-30.
 • Роль агломерацій та міст в європейській парадипломатії як формі розвитку транскордонної конкурентоспроможності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13-14. – С. 5-8.
 • Глобалізація залежності в термінах конвергенції: виклики міжкраїновій взаємодії / Н. В. Резнікова // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право. – 2014. – № 1. – С. 164–168.
 • Регіональні торговельні угоди як інструмент неопротекціонізму: проблема домінування в міжнародній торгівлі / Н. В.Резнікова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2014. – Т. 1. – С. 331–334.
 • Роль государства и рынка в дискурсе глобализации: вызовы взаимозависимости / Н. В. Резникова // Финансовые исследования : науч.-образоват. и приклад. журн. – Ростов/Д. : Ростовский гос. экон. ун-т, 2014. – № 2 (43). – С. 15–22.
 • Иностранная помощь как инструмент продуцирования экономической зависимости: проблема установления баланса преимуществ и рисков / Н. В. Резникова // Евразийская интеграция: экономика, право, політика : междунар. науч.-аналит. журн. – С.-Пб.: МПА ЕврАзЭС, 2014. – № 1 (15). – С. 68-76.
 • Диалектика суверенитета и взаимозависимости в контексте интеграционного взаимодействия / Н. В. Резникова // Научные труды / Национальная Академия наук Азербайджана. Институт экономики. – Баку : НАНА, 2014. – Вып. I. – С. 38–47.
 • Офіційна допомога в контексті реалізації цілей розвитку тисячоліття: проблема скорочення нерівності у доходах та боротьби з бідністю / Н. В. Резнікова, М.Ю. Рубцова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 7. – С. 57–65.
 • К вопросу о потере монетарного суверенитета в контексте долларизации экономики / Н. В. Резникова // Научные труды / Национальная Академия наук Азербайджана. Институт экономики. – Баку: НАНА, 2013. – Вып. ІІ. – С. 104–110.
 • Концептуализация процесса межстранового объединения как императива экономического развития / Н. В. Резникова // Научные труды / Национальная Академия наук Азербайджана. Институт экономики. – Баку : НАНА, – 2013. – Вып. IV. – С. 32–38.
 • Эволюция концепции неоколониализма в новых контурах межстрановой экономической зависимости / Н. В. Резнікова // Новая экономика. – Минск : Белорусский гос. ун-т, 2013. – № 2 (62). – С. 12–20.
 • Consolidating national and global interests in the global integration context / N. Reznikova // Regionalni Razvoji Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope. – Niš : Univerzitet u Nišu, Ekonomskifakultet, 2013. – № XVIII. – Р. 15–21.
 • Феномен кризисной трансформации как проявление глобальной взаимозависимости стран / Н. В. Резникова // Annual scientific Review of Institute of international relations of Moldova. – 2013. – Vol. XII. – P. 84–91.
 • Антиномія залежності та розвитку в умовах глобальної взаємодії / Н. В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць :у 2 ч. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнар. відносин, 2013. – Вип. 112, ч. ІI. – С. 136–144.
 • Міжнародне економічне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод / Н. В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : у 2 ч. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнар. відносин, 2013. – Вип. 113, ч. ІI. – С. 149–159.
 • Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему / Н. В. Резнікова// Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнар. відносин, 2013. – Вип. 116, ч. І. – С. 167–175.
 • Проблема збереження економічного суверенітету держави в контексті транснаціоналізації світової економіки: нові виклики залежності / Н. В. Резнікова // Экономика Крыма : науч.-практ. журн. – 2013. – № 2 (43). – С. 13–17.
 • ТНК як актори формування соціо-культурної залежності країн: роль споживання в поглибленні глобальної нерівності / Н. В. Резнікова // Экономика Крыма : науч.-практ. журнал. – 2013. – № 3 (44). – С. 19–24.
 • АСЕАН в контурах торговельної взаємозалежності: парадокси інтеграційної взаємодії / Н. В. Резнікова // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – Симферополь : Межвузовский центр “Крым”, 2013. – № 254. – С. 135–138.
 • Конфлікт механізмів одиничного та системного рівнів в межах концепції залежності: проблема теоретичних узагальнень / Н. В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2013. – № 3 (68). – С. 63–69.
 • Інституційні домінанти продукування фінансової залежності країн як фактор поглиблення фрагментації глобального економічного простору / Н. В. Резнікова // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Эвропы в рамках Черноморського экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Ростов/Д. ; Донецк : ДонНУ, РФ НИСИ в г. Донецке, 2013. – С. 316–321.
 • Моделювання теоретичних конструктів економічної залежності в умовах глобалізаційних зрушень / Н. В. Резнікова // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 2013. – № 1. – С. 141–144.
 • Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Збірник наук. праць Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: Економічні науки : у 3 ч. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Вип. 33, ч. ІІ. – С. 96–101.
 • Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки / Н. В. Резнікова, З. О. Луцишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнар. відносин, 2013. – Вип. 116, ч. ІІ. – С. 11–22.
 • Роль каналів торгівлі та руху капіталів в кризовій трансмісії: регіональний та глобальний вектори / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2013. – Т. 1. – C. 321–324.
 • Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н. В. Резнікова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К. : НАУ, 2013. – № 1. – С. 181–187.
 • Дедоларизація в термінах монетарного суверенітету: макроекономічні виміри регулювання / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Економіка ринкових відносин : наук. журн. – К. : ВЦ КУРВ, 2013. – № 11. – С. 77–84.
 • Роль прямих іноземних інвестицій в продукуванні економічного зростання країн, що розвиваються: парадокси фінансової залежності / Н. В. Резнікова // Вісник Маріупольського держ. ун-ту. Серія: Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С. 86–93.
 • Доларизація як фактор монетарної залежності / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки і інтелектуальної власності : зб. наук. праць. – Маріуполь : ДВНЗ “ПДТУ”, 2013. – Вип. 1, т. 1. – С. 223–227.
 • Конкурентні девальвації у валютних війнах: фінансові протекції неопротекціонізму / Н. В.Резнікова, З. О. Луцишин // Міжнародна економічна політика. – 2013. – № 2 (19). – С. 48–65.
 • Теоретико-методологічні підходи до визначення природи економічних дисбалансів в контексті кризових потрясінь / Н. В. Резнікова // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право. – 2012. – № 1. – С. 153–157.
 • Геоекономічні переваги БРІКС в умовах ребалансування світової економіки / Н. В. Резнікова // Вісник Донецького нац. ун-ту. Серія В: Економіка і право. – 2012. – № 2. – С. 94–98.
 • Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы / Н. В. Резникова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – Вип. 108, ч. ІІ. – С. 46–52.
 • Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії / Н. В. Резнікова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць : у 2 ч. – К. : КНУ імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2012. – Вип. 111, ч. ІI. – С. 90–100.
 • Теоретико-методологічні засади визначення економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки / Н. В. Резнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. – 2012. – № 4 (63). – С. 38–42.
 • Роль КНР у валютно-фінансовій інтеграції азійських кран та в рамках БРІКС / Н. В. Резнікова // Культура народов Причерноморья : науч. журнал. – Симферополь : Межвузовский центр “Крым”, 2012. – № 227. – С. 71–174.
 • Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Межвузовский центр “Крым”, 2012. – № 231. – С. 81–85.
 • Економічні дисбаланси у вимірах глобальної взаємозалежності: проблема ідентифікації джерел походження та корекції / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Збірник наук. праць Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія: Економічні науки : у 3 ч. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 32, ч. ІІ. – С. 78–82.
 • Pоль БРІКС у формуванні фрагмегративного економічного простору / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія: Економіка. – 2012. – Вип. 6 (3). – № 10/1, т. 20. – С. 274–282.
 • Фрагментація виробництва у глобальних ланцюгах створення вартості як прояв відносин міжкраїнової неозалежності / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали науково-практичної конференції, 16 жовтня 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С. 183-186.
 • Лібералізація як детермінанта інтеграційних ініціатив ЄС та Середземномор’я / Н.В. Резнікова, М.М Відякіна // Особливості інтеграції країн в світовий економічний та політико-правовий простір: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 04 грудня 2015 р. – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 37-39.
 • Роль анкерних країн в процесі диференціації торговельних партнерів України / Н.В. Резнікова // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2015 р. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – С. 141-145.
 • Роль країн, що розвиваються у реконфігурації економічних асиметрій у відносинах “Північ – Південь”: проблеми взаємозалежності / Н. В. Резнікова // Матеріали круглого столу на тему: “Центри сили” в світовій економіці” (м. Київ, 19 грудня 2013) – К. : КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут міжнар. відносин, 2013. – С. 10–13.
 • Міжнародна фінансова інтеграція в термінах втрат та виграшів: роль потоків капіталу в забезпеченні економічного зростання / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве : мат. науч.-практ. конф. “Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве”. – Симферополь : Таврический нац. ун-т имени В.И. Вернадского, 2012. – С. 94–96.