Попова Валентина Вікторівна

Фото: Попова Валентина Вікторівна.Валентина Вікторівна Попова – професор кафедри економіки та підприємництва, доктор економічних наук.

На посаді завідувача кафедри економіки підприємств працює з 2008 року, 1978 року закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості, спеціальність «Економіка і організація промисловості предметів широкого вжитку», кваліфікація інженер-економіст.

1992 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами» (тема дослідження «Розроблення методики функціонально-вартісного аналізу на підприємствах текстильної промисловості»), 1995 року присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту.

2010 року захистила дисертацію у Національної академії статистики, обліку та аудиту на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (тема дослідження «Методологія статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної маркосистеми»).

2013 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України їй присвоєне вчене звання професора кафедри економіки підприємств.

Напрямки наукових досліджень

 • Проблеми організаційно-економічного механізму управляння розвитком національних макросистем.
 • Статистична ідентифікація теорій економічного розвитку, розроблення методології та практики статистичного вимірювання.

Загальний науково-педагогічний стаж – 33 років.

Дисципліни

Валентина Вікторівна викладає дисципліни:

 • Мікроекономіка.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, Кафедра економіки та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-42-20

e-mail: pvu33nau@rambler.ru

Публікації

Автор більше, як 180 наукових та методичних праць, серед яких 3 одноосібні монографії:

 • Факторная теория экономического роста и развития;
 • Організаційно-економічний механізм управляння розвитком національної макросистеми: архітектоніка та методологія статистичного оцінювання;
 • Статистична ідентифікація теорій економічного розвитку: методологія та практика вимірювання.

Основні публікації:

 • Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на Х Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ 2012.-196 с.;
 • Вимірювання якісних і кількісних характеристик економічного розвитку національної макросистеми. / Попова В.В. // Прикладна статистика; проблеми теорії та практики. Зб.наук.пр.Вип 12/ Нац.акад статистики, обліку та аудиту; Ред.кол.: І.І.Пилипенко (голов.ред.) та ін.-К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат».-2013.-296 с.;
 • Система показників для визначення міжгалузевих орієнтирів економічного розвитку. / Попова В.В. // Прикладна статистика : проблеми теорії та практики . Зб.наук.пр.Вип. 11/Нац. акад..статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: І.І.Пилипенко(готов.ред.) та ін.-К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат».-2012.- 400 с.;
 • Понятійний апарат методології статистики економічного розвитку / Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2010 р. – 192 с. – С.62-64;
 • Понятійний апарат методології статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми / Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 7 / Держ. ком. статистики України. Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” . – 2010 р. – С. 124-135;
 • Статистична класифікація ознак економічного розвитку // [Зб. текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Статистична оцінка соціально-економічного розвитку» 20 травня 2011 р.] – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права. – 2011. – С.15 -18;
 • Методологічні засади міжнародних національних макросистем за типом економічного розвитку. Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 7 / Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство” С. 3-14;
 • Методологічні засади міжнародних класифікацій національних макросистем за типом економічного розвитку / І. І. Пилипенко, Н. О. Парфенцева, В. В. Попова // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 8 / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2011. – 176 с. С. 3–14;
 • Комплексне статистичне оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності / І. І. Пилипенко, Н. О. Парфенцева, В. В. Попова // Статистика України. – 2011. – № 3. – С. 16-23;
 • Система показників для статистичної ідентифікації теоретичної концепції економічного розвитку Й. А. Шумпетера / В. В. Попова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць]. — К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2011. — Вип. 9. — С. 78-88;
 • Методологічні засади Класифікації спорідненості країн світу за економічним розвитком / Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 57-70;
 • Алгоритм статистичного оцінювання інвестиційного процесу на макрорівні та його інформаційне забезпечення / Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту.- 2011.- №4 – С.3-12;
 • Особливості діагностики імовірності банкрутства підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Попова // Ефективна економіка. – 2011. – № 10;
 • Статистична класифікація ознак економічного розвитку / Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник текстів доповідей за матеріалами 11-ої Всеукраїнської наук.-практ. конф “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку” 20 травня 2011 р. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2011. – С.15-18;
 • Статистично-інформаційне забезпечення оцінювання інвестиційного процесу на макрорівні / V Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку», 29 вересня -1 жовтня 2011 року. Тернопільський національний економічний університет. – С.142-144;
 • Статистична інтерпретація основних положень теорії економічного розвитку Й. А. Шумпетера / Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А.Шумпетера : Матеріали ХХ міжнародної науково-практичної конференції (14-15 жовтня 2011 р.) . – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 336 с. Міжнародний економічний форум ”Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє“ присвячений 100-річчю роботи Чернівецький університет. – С. 280-282;
 • Ідентифікація теорії економічного розвитку Й. А. Шумпетера статистичними методами / Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2011 р. – С. 26-29;
 • Статистичні дослідження зовнішньоекономічної діяльності в Україні / Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ІХ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики. – Київ. – 2011 р. – С. 36-38;
 • Система показників для статистичної ідентифікації теоретичної концепції економічного розвитку Й. А. Шумпетера / В. В. Попова // Прикладна статистика: проблеми теорії та практики [зб. наук. праць]. — К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2011. — Вип. 9. — С. 78-88;
 • Аналіз міжгалузевого інвестиційного потенціалу балансовим методом / В. В. Попова // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації : [зб. наук. праць]. – К.: Бізнес Медіа Консалтінг. —2011. – Вип. 2 (7). – С. 151-161;
 • Поняттєві категорії методології статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку / В. В. Попова // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. – 2012. № 2. – Т. 1 (186). – С. 179-184;
 • Встановлення типу шкали для вимірювання ознак економічного розвитку національної макросистеми [Електронний ресурс] / В. В. Попова // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. Галузь науки: економічні науки / Електронне наукове фахове видання. – 2011. – № 2. – с. 236–244;
 • Концептуальне обґрунтування методології статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми / В. В. Попова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : [зб. наук. праць]. — К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”. — 2012. — № 1 (34). — С. 15–21;
 • Система кодування національних макросистем за типом економічного розвитку. / Попова В.В. // Прикладна статистика :проблеми теорії та практики . Зб. наук. пр. Вип.11/ Нац. акад.. статистики, обліку та аудиту; Ред. Кол.: І.І.Пилипенко (голов. Ред.) та ін.-К.: ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат».-2013.-462 с.;
 • Кодування національних макросистем за типом економічного розвитку. / Попова В.В. // Система держаної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи. Збірник тез виступів на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції з нагоди Дня працівників статистики.- Київ 2013 р. – 133 с., С.15-18.
 • Методологія побудови статистичних таблиць і графіків для візуалізації теорії економічного розвитку Й. Шумпетера / Попова В.В. // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 14 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: ІІ. Пилипенко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2014. – 250 с.
 • Розвиток та зростання української економіки у контексті міжнародних порівнянь / Попова В.В. // Прикладна статистика: проблем теорії та практики. Зб. наук. пр. Вип. 15 / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ “Видавничо-поліграфічний дім “Формат””. – 2014. – 345 с.
 • Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання економічного розвитку балансовим методом В. Леонтьєва “витрати-випуск” / Попова В.В. // Прикладна статистика: проблем теорії та практики : [зб. наук. праць] / ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2015. – Вип. 16. – 199 с.
 • Інформаційно-статистичне забезпечення вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми / Попова В.В. // Прикладна статистика: проблем теорії та практики : [зб. наук. праць] / ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2015. – Вип. 17. – 191с.
 • Еволюція систем управління економічним розвитком / Попова В.В. // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2016р. – №3(50).
 • Порівняльний аналіз кількісної складової економічного розвитку в Україні / Попова В.В. // Прикладна статистика: проблем теорії та практики : [зб. наук. праць] / ред. кол.: О.Г. Осауленко (голов. ред.) та ін.; Нац. академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ. – аналіт. агенство”, 2016. – Вип. 18-19. – 130 с.
 • Самоствердження нації в умовах глобалізації / Попова В.В. // Четверті Бандерівські читання “Як завершити Українську національну революцію”: збірник матеріалів (2 лютого 2017 р., м. Київ) / – К.: Видавництво “Промінь”, 2017. – 416 с.
 • Теоретико-методологічні засади статистичного вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми / Попова В.В. // Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком економіки і соціальної сфери : моногр. / [за ред. В. Г. Маргасової]. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – 620 с.