Пархоменко Валерій Миколайович

Фото: Пархоменко Валерій Миколайович.Валерій Миколайович Пархоменко – професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, сертифікований аудитор України.

1972 року закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік у промисловості».

Основоположник створення системи бухгалтерського обліку сучасної України, його конвергенції з міжнародними стандартами фінансової звітності, ініціатор запровадження державного святкування «День бухгалтера», активний сподвижник становлення незалежного аудиту України.

Кандидатська дисертація на тему: «Реформування бухгалтерського обліку в Україні: нормативне і методологічне забезпечення» захищена в Інституті аграрної економіки УААН в 2002 році.

Докторська дисертація на тему: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу витрат на якість продукції» захищена в Житомирському державному технологічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в 2011 році. Науковий консультант – д.е.н. проф., заслужений діяч науки і техніки України Бутинець Ф.Ф. Вчене звання професора йому присвоєно у 2012 році.

Пархоменко В.М. є дійсний член (академік) Академії економічних наук України, почесний член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, почесний член Спілки малих підприємств України. Член редколегії журналів: «Бухгалтерський облік і аудит» (з 1994 р. по т\ч), «Школа професійного бухгалтера» (з 2003 р. по т/ч).

Сфера наукових інтересів

 • Конвергенція національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, формати регулювання та регламентації бухгалтерського обліку.

Під науковим керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію, 12 разів виступив офіційним опонентом.

Пархоменко В.М. є членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації».

Загальний науково-педагогічний стаж – 20 років (в НАСОА – 18 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: vmp1950@bigmir.net

Нагороди

 • Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (2002);
 • Нагороджений медаллю «1500 років Києву» (1982);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (1999);
 • Почесна грамота Міністерства фінансів України (1999 і 2008 );
 • Почесна грамота Київського міського голови (2004);
 • Подяка Міністра фінансів України (2004);
 • Почесна грамота (2000 р.) і знак Пошани Аудиторської палати України (2013);
 • знак Пошани Спілки аудиторів України (2008);
 • знак Пошани Укоопспілки (2006 );
 • знак Пошани Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (2009);
 • Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Публікації

Має понад 325 публікацій:за результатами наукових досліджень і практичної діяльності опубліковано 325 праць, з них 250 наукового та 19 навчального характеру, 3 монографії (1 – одноосібна, 2 – у співавторстві), 171 публікацій у фахових виданнях, 72 публікації в інших виданнях, 12 тез доповідей на конференціях, 4 підручники у співавторстві з грифом МОНУ і 1 одноосібний навчальний посібник (в 3-х частинах) з грифом МОНУ, 3 навчальних посібники у співавторстві з грифом МОНУ і 2 навчальних посібники у співавторстві з грифом Мінагрополітики України, найбільш відомі з яких: монографія «Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології»; підручник «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності» (2001р.); навчальний посібник «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ» (2014р.)з грифом Міносвіти України; Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі.

Основні праці:

 • Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології (Текст): монографія/ В.М.Пархоменко. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – ISBN 978-966-683-269-9/ – 560 c.
 • Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник з грифом Міносвіти України / Ф. Бутинець, І. Жиглей. – Житомир: “Рута”, 2001р. – с. 540.
 • Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі.
 • Принципи і підходи регулювання бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит – 2007. – № 11. Фахове видання.
 • Аналіз діяльності небанківських кредитних установ. Навчальний посібник з грифом Міносвіти і науки України / А.М. Герасимович та ін. – Київ, КНЕУ, 2014р. – с.351.

Публікації про нього

 • Бал бухгалтерів. Газета «Голос України», 6.03.1996.
 • Чумаченко М.Г. Посібник з реформування бухгалтерського обліку.// Журнал «Бухгалтерский учет и аудит». – №3. – 2000 – С.79.
 • Вехи жизни легендарного человека. // Газета «Все о бухгалтерском учете». – №97(522). – 2000.– С.1-2.
 • Становление профессионала. // Журнал «Бухгалтерский учет и аудит». – №9. – 2000. – С.2.
 • Творческий путь юбиляра.// Газета «Налоги и бухгалтерський учет». – №66 . – (320). – 2000. – С.5.
 • Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. // Житомир, Рута. – 2000. – С.231-232.
 • Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в Україні. Міфологія. Частина друга. // ЖДТУ, 2003. – С.118-119.
 • Пятаченко Г.О., Кухарець Л.В. Становлення і розвиток фінансів України. // НДФІ, Київ, 2005. – С.743,752.
 • Павленко А.Ф. Сторічний поступ 1996-2006. // Київ, КНЕУ, 2006 р. – С.169.
 • Малюга Н.М. Наследие ученого Ф.Ф. Бутинец. // ЖДТУ, 2008. – Т.1. – С.51.
 • Бухгалтерський облік по новому. // Журнал «Енергоатом України», №1(27), 2009 р. – С.36.
 • Пилипенко І.І. Становлення і розвиток НАСОА. // Науковий вісник НАСОА. – №4. – 2011. – С.16.