Пантелеєв Володимир Павлович

Фото: Пантелеєв Володимир Павлович.Володимир Павлович Пантелеєв – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, професор, сертифікований аудитор.

1971 року закінчив Харківський державний університет ім. О.М. Горького, факультет «Фінанси і кредит». Кандидатську дисертацію захистив 1980 року, докторську – 2009 року.

Пантелеєв В.П. входить до складу Спеціалізованої Вченої ради НАСОА і Спеціалізованої Вченої ради Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), є членом Вченої ради обліково-статистичного факультету НАСОА та членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації».

Сфера наукових інтересів

 • Методологія формування звітності підприємств на основі МСФЗ.

Загальний науково-педагогічний стаж – 39 років (в НАСОА – 15 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: bernstain@ukr.net

Нагороди

 • Почесна грамота Державної служби статистики України;
 • Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Публікації

Має понад 170 публікацій, найбільш відомі з яких: одноосібна монографія«Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація» (2008 р.),навчальні посібники з Грифом МОН: Словник бухгалтера та аудитора (2009 р.), «Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку)» (2010 р.), «Облік, контроль та аналіз: Словник довідник» (2011 р.), «Аналіз господарської діяльності» (2011 р.), «Бухгалтерський облік та оподаткування на фондовому ринку України» (2011 р), «Консолідація фінансової звітності» (2016р.), «Звітність підприємств» (2017р.).

 • Пантелєєв В.П. Фінансова звітність. Навчальний посібник. За ред.. д.е.н., проф.. В.О.Шевчука. – Київ, Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2004. – 227 с.
 • Пантелєєв В.П. (у співавторстві) Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства, навчальний посібник за ред.. к.е.н, проф.. Корінька М.Д. — Фастів, «Поліфаст», 2006. — 440 с. (Пантелєєв В.П. Розділ VII «Методика внутрішнього контролю циклу виробництва», с. 196-211).
 • Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: Навч. посіб. За ред.. д.е.н., проф.. В.О.Шевчука. Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України. – К. 2006. – 247 с. (1-193).
 • Пантелєєв В.П. (у співавторстві) Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту. — Київ, Державна академія статистики, обліку та аудиту, 2007. – 227 с.
 • Пантелеєв В.П. Аудит. Навчальний посібник. — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 400 с.
 • Пантелєєв В.П. Контролінг. Конспект лекцій. Міжрегіональний Центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас, Київ, 2007. – 66 с. Навчально-методичне видання
 • Пантелєєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація : [моногр.] / Пантелєєв В.П.; Державна академія статистики, обліку та аудиту. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2008. — 491 с.
 • Пантелеєв В.П. (у співавторстві) Словник бухгалтера та аудитора. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство» — 2009. — 239 с.
 • Пантелеєв В. (у співавторстві) Словник бухгалтера та аудитора. — Х.: Фактор, 2009. — 352 с.
 • Бухгалтерський облік (Пантелеєв В.П. у співавторстві) : [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред. М.Д.Корінька]. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство» — 2009. — 459 с.
 • Пантелеєв В.П. (у співавторстві) Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку) : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред. В.О.Шевчука]. Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство» — 2010. — 408 с.
 • Пантелеєв В.П. (у співавторстві). Аналіз господарської діяльності,
  навч. посіб. [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів]/ Шевчук В.О., Коновалова О.В., Пантелеєв В.П. ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. — 399 с.
 • В.П. Пантелеєв (у співавторстві) Бухгалтерський облік та оподаткування на фондовому ринку України: Навчально-методичний посібник. — К.: АДС УМКЦентр, 2011. — 276 с
 • Облік, контроль та аналіз: Словник-довідник: Навч. посіб. / І.І. Пилипенко, В.П. Пантелеєв, В.О. Шевчук та ін. За ред. проф. В.П. Пантелеєва, В.О. Шевчука — К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 368 с.
 • Робочий зошит для виконання практичних завдань із курсу «Фінансовий облік -І» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». / Уклад.: д.е.н. професор Пантелеєв В.П., д. пед. наук проф. Теловата М.Т., к.е.н. доцент Шпак В.А., асистент Юрченко О.А. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. — 211 с.