Мельничук Ірина Олександрівна

Мельничук Ірина Олександрівна.Ірина Олександрівна Мельничук – викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, аспірант.

2016 року закінчила з відзнакою Національну академію статистики, обліку та аудиту, має ступінь магістра за спеціальністю «Фінанси та кредит» (кваліфікація магістра з фінансів та кредиту). З 2016 року і по теперішній час навчається в аспірантурі.

Бере активну участь у науково-практичних конференціях, колоквіумах, семінарах.

Сфера наукових інтересів

 • Проблеми бюджетної системи, грошово-кредитної політики та фінансового аналізу.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 44, Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-15-02

e-mail: moe1970@ukr.net

Публікації

Автор наукових статей та тез доповідей, зокрема:

 • Мельничук І. О. Видатки Зведеного бюджету України в сучасних умовах господарювання / Н. Ю. Мельничук, І. О. Мельничук // Науково-виробничий журнал “Бізнес-навігатор”. – 2018. – Вип. 2-2 (45). C. 102-106.
 • Мельничук І. О. Проблемні аспекти формування та розвитку бюджету ЄС [Електронний ресурс] / Ю. Б. Колупаєв, І. О. Мельничук // Інфраструктура ринку. – 2018. – № 17.
 • Мельничук І. О. Проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України / Ю. Б. Колупаєв, С. С. Залюбовська, І. О. Мельничук // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід». – 2018. – №8. – С. 26-29.
 • Мельничук І. О. Особливості реалізації бюджетної політики Європейського союзу в сучасних умовах / І. О. Мельничук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового ектору України», 20-22 березня 2018 р., м. Ірпінь – Університет ДФС України, 2018. – С. 308-311.
 • Мельничук І. О. Теоретичні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи / Мельничук І. О. // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2018. – С. 161-164.
 • Мельничук І. О. Економіко-статистичний аналіз як ключовий механізм управління місцевими бюджетами України / І. О. Мельничук // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. – С. 73-75.
 • Мельничук І. О. Світові тенденції розвитку бюджетної системи як фактор формування фінансового потенціалу / Мельничук І. О. // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. – С. 164-167.
 • Мельничук І. О. Видатки на освіту як чинник розвитку місцевих бюджетів України / Мельничук І. О. // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – К.: ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2017 – С. 296-301.
 • Мельничук І. О. Проблемні та перспективні аспекти розвитку лізингових відносин в Україні / Мельничук І. О. // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників XV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агенство», 2017. – С. 53-56.
 • Анализ динамики перераспределения ВВП через доходную часть публичного сектора экономики в контексте отечественного и зарубежного опыта / Бондарук Т. Г., Мельничук И. А. / Актуальные проблемы развития финансового сектора: сборник материалов Международной научно-практической (заочной) конференции 18 ноября 2016 г. / М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина»; [отв. ред. Я.Ю. Радюкова]. – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2016. – с. 68-75.
 • Мельничук І. О. Фінансове забезпечення місцевих бюджетів України як інструмент розвитку стабільної держави / Мельничук І. О. // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: «Інформ.-аналіт. агенство», 2016. – С. 179-181.
 • Мельничук І. О. Світовий досвід перерозподілу ВВП через дохідну частину бюджету / Мельничук І. О. // Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць за матеріалами VIII науково-практичної інтернет-конференції, 1–15 грудня 2016 р. Ірпінь, 2016. – С. 213-215.
 • Мельничук І. О. Вітчизняний та закордонний досвід перерозподілу ВВП через публічний сектор економіки / Мельничук І. О. // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (23 листопада 2016 р.). – К.: Алерта, 2016. – С. 35-37.
 • Мельничук І. О. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України / Т. Г. Бондарук, І. О. Мельничук // Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України». – 2015. – Вип. 4 (71). – С. 46-52.
 • Мельничук І. О. Проблеми та перспективи формування дохідної бази місцевих бюджетів України // П’ята студентська науково-практична конференція «Фінансова система на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України» 27 жовтня 2015 р.
 • Мельничук І. О. Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку / Т. Г. Бондарук, І. О. Мельничук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014. – С. 17-24.
 • Мельничук І. О. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої науково-практичної конференції. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – С. 107-108.
 • Мельничук І. О. Доходи місцевих бюджетів України та джерела їх формування // ІІ Всеукраїнська науково-практична студентська конференція «Сучасна економічна політика України: проблеми та перспективи» 31 жовтня 2014 р. – С. 91-92. / [Електронний ресурс].
 • Мельничук І. О. Сучасний стан дохідної бази місцевих бюджетів України // Четверта студентська конференція з фінансів «Проблеми та перспективи сучасного розвитку фінансової системи України» 27 жовтня 2014 р.