Малюга Наталія Михайлівна

Фото: Малюга Наталія Михайлівна.Наталія Михайлівна Малюга – професор кафедри обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Вищу освіту здобула в Житомирському інженерно-технологічному інституті (нині – Житомирський державний технологічний університет), який закінчила 1997 року за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – інженер-економіст.

Кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Інституті аграрної економіки УААН 1999 року. Вчене звання доцента присвоєне 2000 року.

Докторську дисертацію на тему: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Київському національному торговельно-економічному університеті 2006 року. Вчене звання професора присвоєне 2007 року. Академік Академії економічних наук України з 2009 року.

Під науковим керівництвом Малюги Наталії Михайлівни захищено 9 кандидатських та 4 докторських дисертації, 15 разів виступила офіційним опонентом.

Керівник наукових тем:

 • «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0113U005977). – УДК 657.005:934. – НАСОА 2014-2018 рр.
 • «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку» (затверджена рішенням кафедри теорії бухгалтерського обліку НАСОА в 2010 р.).
 • «Методологія обліку, аналізу і контролю екологічної діяльності як засіб реалізації концепції інноваційного прориву» (номер державної реєстрації 0109U008165). – УДК 657.221:504.03. – ЖДТУ 2009-2012 рр.

Наталія Михайлівна є членом Спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій НАСОА зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); бере участь в експертних комісіях МОН України під час проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз діяльності вищих навчальних закладів; є членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації» та членом Редакційної колегії збірника наукових тез Всеукраїнської наукової конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація».

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років (в НАСОА – 8 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, Кафедра обліку та оподаткування, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-39

e-mail: n_maluga@ukr.net

Нагороди

 • Лауреат премії Президента України для молодих учених (2009).
 • Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (2006).
 • Грамота Вищої атестаційної комісії України за високий професіоналізм та сумлінну роботу в експертній раді ВАК України (2010).
 • Грамота Національної академії атстистики,обліку та аудиту (2010).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007).
 • Подяка Міністерства фінансів за вагомий внесок в удосконалення бухгалтерського обліку в Україні (2005).
 • Грамота Президії Національної Академії Наук України (2004).
 • Почесна Грамота Житомирської обласної ради (2004).
 • Лауреат премії Житомирської обласної громадської організації «Срібна Вежа» в номінації «Освіта» (2005).

Публікації

Має понад 200 публікацій: за результатами наукових досліджень і практичної діяльності опубліковано: 3 одноосібно та 10 у співавторстві монографій; є автором та співавтором понад 20 підручників на навчальних посібників для студентів ВНЗ України; має понад 100 статей у наукових фахових виданнях та близько 20 публікацій у зарубіжних фахових наукових виданнях (Білорусі, Болгарії, Литви, Польщі, Росії).

Основні праці:

 • Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики / Малюга Н.М., Колумбет О. П. // Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: колективна монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2015. – 343 с. – С. 304-330.
 • Роль професійної підготовки бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки / Малюга Н.М., Боримська К.П. // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип.Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 632 с. – С. 409-413.
 • Податкові застереження як інструмент комунікаційного захисту в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Малюга Н.М., Боримська К.П. // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали VII-ої міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2014 р./ [відп. за вип.: проф. Куцик П.О.]. – Львів: ЛКА, 2014. – 346 с. – С. 279-282.
 • Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація / Малюга Н.М., Колумбет О.П. // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: Монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2014. – 380 с. (48 с.).
 • Передумови бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу / Малюга Н.М., Замула І.В. // Вісник НАСОА. – 2013. – № 1.
 • Микола Григорович Чумаченко – творець світу бухгалтерського обліку / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Вип. 3(24). – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 628 с. – С. 316-321.
 • Ярослав В’ячеславович Соколов: світоглядні орієнтири / Малюга Н.М., Козлова М.О., Боримська К.П. // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: Збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 228 c. – С. 19-25.
 • Соціальна звітність в системі управління людським капіталом підприємств / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – 460 с. – С. 140-142.
 • Генезис научной мысли о сущности счетов бухгалтерського учета: библиометрический анализ / Малюга Н.М., Боримская К.П. // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 23 (173) – С. 40-55.
 • Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правовий підхід / Малюга Н.М., Замула І.В. // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2 (21).
 • Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства (Розділ 22) / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки: Монографія / За ред. д.е.н., проф. М.П. Денисенко, д.е.н., проф. А.П. Гречан, к.е.н., доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 688 с. – С. 471-484.
 • Наукові дослідження Житомирської наукової бухгалтерської школи (ЖНБШ) / Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2010 – № 2 (52). – С. 7-11.
 • Счетоведение в 3-х частях: Монография (співавт. К.П. Боримська, М.Я. Штейман, 2008, 2009).
 • Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія (2005).
 • Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография (співавт. Т.В. Давидюк, 2003) (нагороджена грамотою Президії Національної Академії Наук, 2004 р.).
 • Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія (співавт. Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Петренко, 2003).
 • Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: Монографія (1998).
 • Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів ВНЗ з грифом МОН України (2003).
 • Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ.: Навчальний посібник для студентів ВНЗ з грифом МОН України (1996, 1998, 2000, 2002).

Публікації про неї

 • Житомирская научная бухгалтерская школа в персоналиях. –- Ужгород: КП «Ужгородская городская типография», 2010. – 136 с. – С. 42-43
 • Соболь В. Поезія бухгалтерії // газета «Житомирщина», 08 березня 2008. –С. 5.
 • Ніколенко О. Наталія Михайлівна Малюга: «Навчитись вірити у свої сили й іти у світ з широко відкритими очима» // газета «Актив», спецвипуск. – Січень, 2007. – С. 7.
 • Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч. І. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с. – С. 777-778.