Малюга Наталія Михайлівна

Фото: Малюга Наталія Михайлівна.Наталія Михайлівна Малюга — професор кафедри теорії бухгалтерського обліку, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.

Народилася 11 серпня 1975 року в м. Житомирі.

Вищу освіту здобула в Житомирському інженерно-технологічному інституті (нині – Житомирський державний технологічний університет), який закінчила 1997 року за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – інженер-економіст.

Кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Інституті аграрної економіки УААН 1999 року. Вчене звання доцента присвоєне 2000 року.

Докторську дисертацію на тему: «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи» за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» захистила в Київському національному торговельно-економічному університеті 2006 року. Вчене звання професора присвоєне 2007 року.

Науковий керівник і консультант обох дисертацій – заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор Ф.Ф. Бутинець.

Академік Академії економічних наук України з 2009 року.

З 1996 до 2011 роки працювала в ЖДТУ (ЖІТІ) на посадах інженера (1996), асистента (1997), доцента (1997-2004), заступника завідувача кафедри обліку і аудиту (1997-2004), професора (з 2004), завідувача кафедри аналізу і статистики (2004-2011), вченого секретаря університету (2001-2007).

У НАСОА працює з 2007 року на посаді завідувача кафедри теорії бухгалтерського обліку (з 2014 року до т.ч. – у декретній відпустці, професор кафедри 0.5 ставки за сумісництвом), є членом Cпеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій (2007-2009, 2014 – до т.ч.).

Має досвід практичної професійної діяльності в сфері аудиту, судово-бухгалтерської експертизи. Сертифікований аудитор України (2000-2014). Ліцензований судовий експерт (2009-2011), у зазначений період – старший науковий співробітник НДІ судових експертиз в Житомирській області.

Протягом 2002-2009 років – член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (з 2008 року – заступник голови).

З 2006 до 2010 року – радник голови Житомирської обласної державної адміністрації з питань розвитку науки. 2011 року вченою радою Житомирського державного технологічного університету присвоєне звання «Почесний професор ЖДТУ».

Бере участь в експертних комісіях МОН України під час проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз діяльності вищих навчальних закладів.

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років (в НАСОА – 8 років).

Дисципліни

Наталія Михайлівна викладає дисципліни:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Вступ до спеціальності.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68в, Кафедра теорії бухгалтерського обліку, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-36-49

e-mail: n_maluga@ukr.net

Нагороди

 • Лауреат премії Президента України для молодих учених (2009).
 • Лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (2006).
 • Грамота Вищої атестаційної комісії України за високий професіоналізм та сумлінну роботу в експертній раді ВАК України (2010).
 • Грамота Національної академії атстистики,обліку та аудиту (2010).
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007).
 • Подяка Міністерства фінансів за вагомий внесок в удосконалення бухгалтерського обліку в Україні (2005).
 • Грамота Президії Національної Академії Наук України (2004).
 • Почесна Грамота Житомирської обласної ради (2004).
 • Лауреат премії Житомирської обласної громадської організації «Срібна Вежа» в номінації «Освіта» (2005).

Публікації

Підготувала одноосібно 3 та у співавторстві 10 монографій; є автором та співавтором понад 20 підручників на навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів України.

Має понад 60 статей у наукових фахових виданнях та близько 20 публікацій у зарубіжних фахових наукових виданнях (Білорусі, Болгарії, Литви, Польщі, Росії).

Основні праці:

 • Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики / Малюга Н.М., Колумбет О. П. // Проблеми бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: колективна монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2015. – 343 с. – С. 304-330.
 • Роль професійної підготовки бухгалтера у забезпеченні економічної безпеки / Малюга Н.М., Боримська К.П. // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ) / Відпов. за вип.Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. – 632 с. – С. 409-413.
 • Податкові застереження як інструмент комунікаційного захисту в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Малюга Н.М., Боримська К.П. // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали VII-ої міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2014 р./ [відп. за вип.: проф. Куцик П.О.]. – Львів: ЛКА, 2014. – 346 с. – С. 279-282.
 • Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація / Малюга Н.М., Колумбет О.П. // Сучасний бухгалтерський облік і контроль: проблеми розвитку: Монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир. ПП «Рута» – 2014. – 380 с. (48 с.).
 • Передумови бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу / Малюга Н.М., Замула І.В. // Вісник НАСОА. – 2013. – № 1.
 • Микола Григорович Чумаченко – творець світу бухгалтерського обліку / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Вип. 3(24). – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 628 с. – С. 316-321.
 • Ярослав В’ячеславович Соколов: світоглядні орієнтири / Малюга Н.М., Козлова М.О., Боримська К.П. // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю: Збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 228 c. – С. 19-25.
 • Соціальна звітність в системі управління людським капіталом підприємств / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2012. – № 4 (62). – 460 с. – С. 140-142.
 • Генезис научной мысли о сущности счетов бухгалтерського учета: библиометрический анализ / Малюга Н.М., Боримская К.П. // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 23 (173) – С. 40-55.
 • Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правовий підхід / Малюга Н.М., Замула І.В. // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2 (21).
 • Роль людського капіталу в розвитку постіндустріального суспільства (Розділ 22) / Малюга Н.М., Давидюк Т.В. // Методологічні основи розвитку постіндустріальної економіки: Монографія / За ред. д.е.н., проф. М.П. Денисенко, д.е.н., проф. А.П. Гречан, к.е.н., доц. В.В. Лойко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – 688 с. – С. 471-484.
 • Наукові дослідження Житомирської наукової бухгалтерської школи (ЖНБШ) / Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2010 – № 2 (52). – С. 7-11.
 • Счетоведение в 3-х частях: Монография (співавт. К.П. Боримська, М.Я. Штейман, 2008, 2009).
 • Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія (2005).
 • Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект: Монография (співавт. Т.В. Давидюк, 2003) (нагороджена грамотою Президії Національної Академії Наук, 2004 р.).
 • Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія (співавт. Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Петренко, 2003).
 • Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи: Монографія (1998).
 • Наукові дослідження в бухгалтерському обліку: Навчальний посібник для студентів ВНЗ з грифом МОН України (2003).
 • Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ.: Навчальний посібник для студентів ВНЗ з грифом МОН України (1996, 1998, 2000, 2002).

Публікації про неї

 • Житомирская научная бухгалтерская школа в персоналиях. –- Ужгород: КП «Ужгородская городская типография», 2010. – 136 с. – С. 42-43
 • Соболь В. Поезія бухгалтерії // газета «Житомирщина», 08 березня 2008. –С. 5.
 • Ніколенко О. Наталія Михайлівна Малюга: «Навчитись вірити у свої сили й іти у світ з широко відкритими очима» // газета «Актив», спецвипуск. – Січень, 2007. – С. 7.
 • Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч. І. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”. Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928 с. – С. 777-778.

Наукові досягнення

Заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Національній академії статистики, обліку та аудиту (з 2014 р.). Протягом 2007-2009 років – член Спеціалізованої вченої ради в Державній академії статистики, обліку та аудиту.

З 2009 до 2012 року – заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій у Житомирському державному технологічному університеті.

З 2009 до 2014 року – член експертної ради з питань секторального розвитку та підприємництва МОН (раніше ВАК) України.

Протягом 2004-2011 років – голова Наукового семінару «Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю і аналізу», створеного в ЖДТУ для аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів. На науковому семінарі, поряд з оприлюдненням та апробацією результатів проведених наукових досліджень молодими науковцями, прочитали свої лекції поважні вчені, зокрема Франц Францович Бутинець, Ярослав В’ячеславович Соколов (Санкт-Петербург), Григорій Герасимович Кірейцев, Євген Володимирович Мних, Борис Іванович Валуєв, Вольдемар Володимирович Вітлінський, Людмила Віталіївна Чижевська, Оксана Вікторівна Олійник, Ірина Валеріївна Замула, Валерій Миколайович Жук, Юрій Володимирович Ущаповський, Олександр Михайлович Петрук, Костянтин Степанович Солонінко.

Розробник курсу «Наукові дослідження в бухгалтерському обліку» та ініціатор його впровадження до навчального плану підготовки магістрів в ЖДТУ зі спеціальності «Облік і аудит», автор навчального посібника названого курсу (гриф МОН України).

Керівник наукових тем

 • «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0113U005977). – УДК 657.005:934. – НАСОА 2014-2018 рр.
 • «Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку» (затверджена рішенням кафедри теорії бухгалтерського обліку НАСОА в 2010 р.).
 • «Методологія обліку, аналізу і контролю екологічної діяльності як засіб реалізації концепції інноваційного прориву» (номер державної реєстрації 0109U008165). – УДК 657.221:504.03. – ЖДТУ 2009-2012 рр.

Член редакційної колегії наукового видання «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації: Збірник наукових праць НАСОА».

Під науковим керівництвом Наталії Михайлівни захищено 9 кандидатських та 4 докторських дисертацій, 15 разів виступила офіційним опонентом.