Креденцер Оксана Валерієвна

Фото: Креденцер Оксана Валеріївна.Оксана Валерієвна Креденцер – доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат психологічних наук, доцент.

2000 року закінчила Київський Національний економічний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». Кваліфікація – магістр з менеджменту персоналу.

2003 року закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психологія». Кваліфікація – практичний психолог в закладах освіти.

2009 року захистила кандидатську дисертацію в Інституті психології ім. Г.С. Костюка НАПН України на тему: «Психологічні умови підготовки підприємців сфери торгівлі до професійної діяльності».

2013 року отримала звання доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З 2004 року по т.ч. працює старшим науковим співробітником лабораторії організаційної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

З 2004 року по т.ч. є членом Виконавчої дирекції Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

З 2006 року по т.ч. є членом спеціального Координаційного комітету при національному представнику Міжнародної асоціації досліджень у сфері економічної психології (IAREP) в Україні.

З 2009 року по т.ч.є членом координаційно-редакційної групи видання фахового збірника ВАК України «Актуальні проблеми психології. Т.1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. /За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки».

З 2010 року по т.ч. – заступник головного редактора Інформаційного бюлетеня Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці.

2007-2013 р.р. була помічником головного редактора Інформаційного бюлетеня (Newsletter) Дивізіону І «Організаційна психологія» Міжнародної Асоціації прикладної психології (IAAP). А з 2014 року є головним редактором цього Інформаційного бюлетеня.

З 2015 року по т.ч. – відповідальний секретар наукового журналу «Організаційна психологія. Економічна психологія».

Напрямки наукових досліджень

 • Внутрішньоорганізаційне підприємництво;
 • Економічна психологія (психологія податків, психологія грошей, психологія підприємницької діяльності, психологія внутрішньо-організаційного підприємництва);
 • Організаційна психологія (організаційна культура, організаційний розвиток);

Загальний науково-педагогічний стаж – 12 років (в НАСОА – 6 років).

Дисципліни

Оксана Валерієвна викладає дисципліни:

 • Економічна культура та професійна етика;
 • Психологія і педагогіка.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 96, Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-73-25

e-mail: okred@mail.ru

Нагороди

 • З 2009 по 2011 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.
 • 2012 року нагороджена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 99-к від 15.03.2012 р.).
 • 2013 року стала Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації за наукові досягнення.
 • 2015 року нагороджена Почесною грамотою НАПН України.

Публікації

Опублікувала 150 наукових праць, за останні три роки – 50 публікацій.

Розділи в монографіях та навчальних посібниках

 • Психологічні детермінанти розвитку організаційної культури : монографія [Електронний ресурс] / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко [та ін.] ; за ред. Л.М. Карамушки. – К.: Педагогічна думка, 2015. – 288 с. Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/10087/
 • Психологічні засади організаційного розвитку : монографія /  За наук. ред. Л. М. Карамушки. –  Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013.
 • Креденцер О.В. та ін. Філософія. Словник-довідник: навчальний посібник / За ред..: І.Ф.Надольного, І.І.Пилипенка, В.Г.Чернеця; редкол.: І.Ф.Надольний, В.А. Бітаєв, І.В. Кузнецова, В.Ф. Баранівський, В.В. Пархоменко, Г.Б.Черушева. – 3-е вид., доп., випр. і перероб. – К.: НАКККіМ, 2011. – 480 с.
 • Карамушка Л.М., Філь О.А., Бондарчук О.І., Федосова Г.Л., Ковальчук О.С., Креденцер О.В.,  Терещенко К.В.,  Івкін В.М. Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): монографія. / За  наук. ред. Л.М. Карамушки. – К.: „Педагогічна думка”, 2008. – 192 с.
 • Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): Навчальний посібник / За науковою редакцією професора Л. М. Карамушки.  – К.: Науковий світ, 2008.
 • Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. Для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М. Карамушки – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005.

Статті у наукових збірниках, журналах

 • Maksymenko, S.M. Economic psychology in Ukraine: challenges, trends, prospects / S.M. Maksymenko, L.M. Karamushka, O.V. Kredentser,  V.M. Ivkin // Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3. – C.  7-16
 • Креденцер О.В. Дослідження особливостей розвитку підприємницької активності персоналу освітніх організацій / О.В. Креденцер  // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2015. – Т. 1. – Вип. 42. – С. 114-122.
 • Креденцер О.В. Поняття «внутрішньоорганізаційне підприємництво»: теоретичний аналіз проблеми / О.В.Креденцер // Організаційна психологія.  Економічна психологія. –  Науковий журнал  [За наук. редаг. С.Д. Максименка та Л.М. Карамушки] – Київ: Логос,  – 2015. –  № 3 . – C.  66-72
 • Технологія формування підприємницької поведінки менеджерів освітніх організацій в системі післядипломної освіти  / Креденцер О.В. // Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2012 року: [2 ч.] – Суми: НІКО, 2012. Ч.1. – С. 132-133.;
 • Теоретичний аналіз типологій організаційної культури  / О.В. Креденцер // Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. – Алчевськ : ЛАДО, 2013. – Т. 1. – Вип. 37. С. 17-21. ( 0,5 д.а.).;
 • Типи організаційної культури: теоретичний аналіз та класифікація / О.В. Креденцер // Практична психологія XXI століття: проблеми та перспективи: зб. наукових статей за матеріалами І Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 року, м. Горлівка). Горлівка – Алчевськ: Центр планування кар’єри, 2013 – С.57-61. ( 0,25 д.а.).;
 • Рівень розвитку підприємницької поведінки персоналу освітніх організацій та її взаємозв’язок із організаційним розвитком / О.В. Креденцер // Психологічні особливості розвитку організаційної культури в системі державної служби, освіти, промисловості та бізнесу : тези IX Міжнародної конференції з організаційної та економічної психології (2013 р., м. Київ) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. К.-Алчевськ : ДонДТУ, 2013. С. 56-57. ( 0,2 д.а.).;
 • Дизайн дослідження психологічних детермінант розвитку організаційної культури освітніх організацій. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. – Алчевськ : ДонДТУ, 2014. – Т. 1. – Вип. 40. С. 3-9.;
 • Вплив організаційних чинників на рівень розвитку типів організаційної культури закладів освіти. Організаційна психологія. Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред.: С.Д. Максименка, Л. М.  Карамушки. – К.: Логос, 2014. – Т. 1. – Вип. 41. С. 35-40.;
 • Дослідження типів організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів: вплив організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»/ За ред.. С.Д. Масименка, Н.Ф. Шевченко, М.Г. Ткалич. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. –  № 2(6 ) . С. 44-52.
 • Kredentser, O. The impact of staff’s entrepreneurial skills on the development of entrepreneurial self-efficacy // O. Kredentser, G. Cherusheva, L. Karamushka / Abstracts of the 14th European Congress of Psychology ‘Linking Technology and Psychology: Feeding the Mind, Energy for Life’, Milan, 7-10 July, 2015. – P. 686.
 • Kredentser O. The investigation of educational organization managers’ entrepreneurial behaviors in the context of organizational development / O. Kredentser, G. Cherusheva // 28th International Congress of Applied Psychology ‘From crisis to sustainable well-being’ (8-13 July 2014, Paris, France).