Корінько Микола Данилович

Фото: Корінько Микола Данилович.Микола Данилович Корінько – завідувач кафедри аудиту, доктор економічних наук, професор, член Спеціалізованої вченої ради, експерт Міністерства юстиції України з питань судово-економічної експертизи, член Академії інформатики України, сертифікований аудитор.

1978 року закінчив Ленінградський інститут водного транспорту, спеціальність за дипломом – інженер-економіст.

1998 року закінчив Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів агропромислового комплексу, спеціальність за дипломом – економіст-бухгалтер.

2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: «Контроль і аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах диверсифікації: теорія, методологія, організація».

2012 року було присвоєно вчене звання професора кафедри аудиту.

Педагогічна діяльність на посадах:

 • Професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;
 • Доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;
 • Доцента кафедри економіки АПК.

Науково-дослідна діяльність на посаді:

 • Заступника завідувача відділом впровадження наукових розробок.

Діючий судовий експерт Міністерства юстиції України з питань судово-економічної експертизи. Сертифікований аудитор. Член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Національної академії статистики, обліку та аудиту зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Загальний науково-педагогічний стаж – 16 років (у НАСОА – 14 років).

Дисципліни

Микола Данилович викладає дисципліни:

 • Організація і методика аудиту;
 • Управлінський контроль;
 • Система внутрішньогосподарського контролю;
 • Судова бухгалтерська експертиза.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua

Публікації

Загальна кількість публікацій – 159; 307 ум. друк. арк. Публікації за останні роки:

 • Сутність планування в аудиті. Збірник тез учасників. Матеріали конференції том 2. Збірник наукових праць. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти» України-Словаччина, 2013р. ТОВ «Цифрова типографія» Донецьк с.250-252.
 • Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту. Навчальний посібник, Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-97 від 19.01.2007 року) ПП «ППНВ», Київ, 2012. Третє видання.
 • Судова бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник за редакцією Корінька М.Д., Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України (лист № 1/11-4028 від 26.03.2012 року) ТОВ «Клякса», Київ, 2012.
 • Current state and perspectives of enterprises development in conditions of international economic activity. Мonograph. Matej Bel University. Banska Bystrica. Slovakia/ 2013/- 296 p.
 • Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник за редакцією д.е.н., проф. Корінька М.Д., Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-878 від 11.10.2006 року) видання друге доповнене та перероблене. ДП Інформаційно-аналітичне агентство, Київ, 2013 р.
 • Вимоги регуляторних органів до аудиту фінансової звітності. Національна академії статистики, обліку та аудиту. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації (збірник наукових праць) – Житомир. ПП «Рута» – 2013. – № 2 (11). – С. 16-23.
 • Суб’єкти системи управління підприємницькою діяльністю. Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України», 2’2014 (65).
 • Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014. – 462 с.
 • Магістерська робота: методика підготовки, написання та захисту. Навчальний посібник для випускників вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня повної вищої освіти – «магістр» – Київ, 2014. – 106 с. Четверте видання, доповнене.
 • Організація управлінського обліку. Навчальний посібник за редакцією д.е.н., проф. Корінька М.Д., Рекомендовано до друку Вченою радою НАСОА (протокол № 5 від 24.12.2013р.) Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2014 р.
 • Аудит у реалізації «Стратегія розвитку України 2020». Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри. Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.:Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – 144 с.
 • Аудиторський контроль грошових коштів. Науковий журнал «Інтелект ХХІ» № 6, 2014.
 • Особливості оцінки та використання роботи внутрішніх аудиторів у процесі виконання завдань зовнішнім аудитором. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. К.: Типографія «ППНВ», 2015. – 163 с.
 • Сучасний аудит. Підручник / наук. ред. І. І. Пилипенка; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – 643 с.