Корінько Микола Данилович

Фото: Корінько Микола Данилович.Микола Данилович Корінько – завідувач кафедри аудиту та підприємництва, доктор економічних наук, професор, член Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 08.00.10 – статистика, сертифікований аудитор, експерт Міністерства юстиції України з питань судово-економічної експертизи, дійсний член Академії інформатики України, академік Національної академії статистики, облік та аудиту.

1978 року закінчив Ленінградський інститут водного транспорту, спеціальність за дипломом – інженер-економіст.

1998 року закінчив Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів агропромислового комплексу, спеціальність за дипломом – економіст-бухгалтер.

2008 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: «Контроль і аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах диверсифікації: теорія, методологія, організація».

2012 року було присвоєно вчене звання професора кафедри аудиту.

Педагогічна діяльність на посадах:

 • Професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;
 • Доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту;
 • Доцента кафедри економіки АПК.

Науково-дослідна діяльність на посаді:

 • Заступника завідувача відділом впровадження наукових розробок.

Діючий судовий експерт Міністерства юстиції України з питань судово-економічної експертизи. Сертифікований аудитор.

Член Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Національній академії статистики, обліку та аудиту;
 ДВНЗ «Київський націрнальний економічний університет імені Вадима Гетьмана зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Загальний науково-педагогічний стаж – 17 років (у НАСОА – 15 років).

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 68а, Кафедра аудиту та підприємництва, НАСОА

телефон: +380 (44) 484-48-93

e-mail: kaf_au@nasoa.edu.ua

Публікації

Загальна кількість публікацій – близько 200. Публікації за останні роки:

 • Korinko M.D.Current state and perspectives of enterprises development in conditions of international economic activity. Мonograph./S.Gutkevych, Korinko M.D., J.Dado, E.Azaryan, end athe// Matej Bel University. Banska Bystrica. Slovakia/ 2013/- 296 p.
 • Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник за редакцією д.е.н., проф. Корінька М.Д., ./Корінько М.Д., Пантелеєв В.П.//Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-878 від 11.10.2006 року) видання друге доповнене та перероблене ДП Інформаційно-аналітичне агентство, Київ, 2013 р.
 • Корінько М.Д. Сутність планування в аудиті./Корінько М.Д.// Збірник тез учасників. Матеріали конференції том 2. Збірник наукових праць. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти» України-Словаччина, 2013р. ТОВ «Цифрова типографія» Донецьк с.250-252.
 • Корінько М.Д. Вимоги регуляторних органів до аудиту фінансової звітності./Корінько М.Д.// Національна академії статистики, обліку та аудиту. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації (збірник наукових праць) – Житомир. ПП «Рута» – 2013. – № 2 (11). – С. 16-23.
 • Корінько М.Д. Суб’єкти системи управління підприємницькою діяльністю./Корінько М.Д., Пабат В.В.// Щоквартальний науково-інформаційний журнал «Статистика України», 2’2014 (65).
 • Корінько М.Д. Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності./Корінько М.Д., Пабат В.В.// Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2014. – 462 с.
 • Корінько М.Д. Організація управлінського обліку. Навчальний посібник за редакцією д.е.н., проф. Корінька М.Д., /Корінько М.Д., Столяренко О.М.// Рекомендовано до друку Вченою радою НАСОА (протокол № 5 від 24.12.2013р.) Видавничий дім Дмитра Бураго, Київ, 2014 р.
 • Корінько М.Д. Аудит у реалізації «Стратегія розвитку України 2020». //Корінько М.Д.//Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри. Матеріали першої науково-практичної конференції. – К.:Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – 144 с.
 • Корінько М.Д. Аудиторський контроль грошових коштів.//Корінько М.Д.// Науковий журнал «Інтелект ХХІ» № 6, 2014.
 • Корінько М.Д. Особливості оцінки та використання роботи внутрішніх аудиторів у процесі виконання завдань зовнішнім аудитором.//Корінько М.Д.// Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІІІ-ої Всеукраїнської наукової конференції. К.: Типографія «ППНВ», 2015. – 163 с.
 • Корінько М.Д. Сучасний аудит. Підручник / наук. ред. І. І. Пилипенка; Пилипенко І.І., Каменська Т.О., Корінько М.Д., Проскуріна Н.М., Редько О.Ю.// Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – 643 с.
 • Корінько М.Д. Аудиторський контроль праці./Корінько М.Д.// Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2015. – № 4. – С. 96-103
 • Корінько М.Д. Судова економічна експертиза: вирішення питань щодо обґрунтування сплати податку на додану вартість./Корінько М.Д., Кушнір Є.О.// Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». – 2016. – № 4. – С. 73-83.
 • Корінько М.Д. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань./Корінько М.Д., Кушнір Є.О.// Вісник ЖДТУ. Серія: економічні науки. – 2017. – Вип. № 1 (79). – С. 26-30.
 • Корінько М.Д. Організація бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок України./Корінько М.Д.// Журнал «Економіка: реалії часу». – 2017. – №3 (31). – С. 110-118 (електронне видання).
 • Корінько М.Д. Управлінський контроль в системі управління підприємницькою діяльністю./Корінько М.Д.// Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2015. – C. 90-94.
 • Корінько М.Д. Інтегрована система управління стратегічним потенціалом при диверсифікації./ Корінько М.Д.// Сучасний маркетинг або новий погляд у майбутнє: Матеріали науково-практичного семінару присвяченого «Дню маркетолога», 11 листопада 2015 року / Ред. кол.: Чучка І.М. (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. – С. 49-53.
 • Корінько М.Д. Державний фінансовий контроль в сучасних умовах розвитку економіки України./ Корінько М.Д. // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХІV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – С. 112-117.
 • Корінько М.Д. Сучасні напрями розвитку аудиту в державному секторі економіки України./ Корінько М.Д. // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – С. 127-132.
 • Корінько М.Д. Актуальні питання оподаткування підприємницької діяльності./ Корінько М.Д.// Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: Збірник матеріалів IV науково-практичної конференції.25 листопада 2016р. – К.: ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2016. – С. 150-152.
 • Корінько М.Д. Актуальні питання підготовки фахівців для розвитку підприємницької діяльності./ Корінько М.Д. // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація. Збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – С. 286-290.
 • Корінько М.Д. Розстрочення грошових зобов’язань у підприємницькій діяльності платників податків./ Корінько М.Д. // Стратегія розвитку України: Економічний та гуманітарний виміри: Матеріали IV науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – С. 119-122.
 • Корінько М.Д. Внутрішній економічний механізм підприємства: підручн. / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько, Ю.М. Сафонов, Д.В.Солоха, Л.А. Пунчак, О.В. Бєлякова / за ред. проф. С.О. Гуткевич. – Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015. – 556 с.
 • Корінько М.Д. Судова бухгалтерська експертиза: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. д.е.н. М.Д. Корінька;/Корінько М.Д., Бондар В.П., Переймивовк Т.А.,Чередніченко А.П.// Національна академія статистики, обліку та аудиту. – 2-ге вид., оновл. та доп. – К.: ТОВ «Август Трейд», 2015. – 292 с.
 • Корінько М.Д. Міжнародна економіка: Підручник. /Гуткевич С.О., Корінько М.Д.,Пугачев М.І. Сафонов Ю.М.// Рекомендовано до друку вченою радою ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (протокол № 1 від 14.01.2015 р.). – Х.: «Діса плюс», 2015. – 420 с.
 • Корінько М.Д. Енциклопедичний словник економіста-міжнародника. Підручник. Друге видання, доповнене./Саблук П.Т., Гуткевич С.О., Корінько М.Д., Пугачев М.І. та інш.// Рекомендовано до друку вченою радою ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України (протокол № 6 від 27.05.2016 р.). – К.: НУХТ, 2017. – 312 с.
 • Корінько М.Д. Випускна кваліфікаційна робота магістра: методика підготовки, написання та захисту Навчальний посібник для випускників вищих учбових закладів освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти – «магістр». Третє видання (А), доповнене та перероблене. Магістерська програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-97 від 19.01.2007 року) / Корінько М.Д., Корінько О.М., Кушнір Є.О.// – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 95 с.
 • Корінько М.Д. Облік і аудит основних засобів в системі управління підприємством./Корінько М.Д., Юдін А.І.// Актуальні проблеми економіки та управління в епоху глобальних викликів і загроз : Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. – В 2-х томах. – Т. 2. / Нац. метал. Академія України. – 2018. – 322 с.
 • Корінько М.Д. Україна в міжнародних освітніх організаціях/ Корінько М.Д.// Світові тенденції розвитку освіти: матеріали наук.семінару/-К.:НУХТ, 2018. -Вип. 15. -Ч.1. – 210 с.
 • Корінько М.Д. Сучасні підходи до врегулювання спорів у процесі підприємницької діяльності/ Корінько М.Д.// Стратегія розвитку України: Фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали V науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2018. – 444 с. 247-250 С.
 • Корінько М.Д. Первинні документи у підтвердженні реальності здійснення підприємницької діяльності./ Корінько М.Д.// Науковий журнал «Інтелект ХХІ» № 2. – Видавничий дім Гельветика, 2018. – 210 с. С.95-98.
 • Корінько М.Д. Сучасні підходи до врегулювання спорів у процесі підприємницької діяльності./ Корінько М.Д. // Стратегія розвитку України: Фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: Матеріали V науково-практичної конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2018. – 444 с. 247-250 С.
 • Корінько М.Д. ФІНАНСОВІ КРЕДИТИ ЛОМБАРДІВ: ОЦІНКА І ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ/ Корінько М.Д., Костенко Д.В. // Державний вищий навчальний заклад “УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ” ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО’НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ. ФІНАНСОВО КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ. Збірник наукових праць. Випуск 3(26)/2018. Науково-практичне видання. – Харків.: Сайт збірника: www.fkd.org.ua. 526с. 188-195 С. Англ.мовою. Web of Science