Гулевич Олена Юріївна

Фото: Гулевич Олена Юріївна.Олена Юріївна Гулевич – доцент кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук, доцент.

1997 року закінчила Київський державний інститут культури, спеціальність «Економіст соціально-культурної сфери».

2002 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» в Інституті регіональних досліджень Національної академії наук України (м. Львів).

2003 – 2008 роки – доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

З 2009 року – доцент кафедри фундаментальних економічних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту.

З 01.01.2017 року – доцент кафедри економіки та підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту.

Співробітництво

Викладала спецкурс «Економікс: мікро- та макроекономіка» на програмі МВА для спеціальності «Бізнес-адміністрування» в Університеті банківської справи.

Співпрацює з кафедрою економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія». Викладає дисципліни для магістрів: «Методологія викладання економічних дисциплін», «Науково-досідницький семінар». Здійснює керівництво магістерськими дипломними роботами».

Є провідним науковим співробітником Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості.

Сфера наукових інтересів

 • Глобальна економіка.
 • Трансформація зайнятості в інформаційному суспільстві.

Загальний науково-педагогічний стаж – 19 років.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 604, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 486-42-20

e-mail: leylasog@gmail.com

Публікації

Автор 50 наукових і навчально-методичних праць. Основні наукові праці:

Монографії

 • Гулевич О. Ю. Стан і динаміка сучасного європейського ринку праці / О. Ю. Гулевич // Інтеграція України та Росії в європейський трудовий простір : колективна монографія / Г. Багратян, І. Кравченко, О. Гулевич, Д. Вассіліу; за ред. Г. А. Багратяна, І. С. Кравченко. – К. : УБС НБУ, 2010. – 172 с. – С. 55-93.

Підручники та навчальні посібники із грифом МОН

 • Бізнес-тренінги для економістів : навч. посіб. // Н. Ю. Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич та ін. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с.
 • Управління конфліктами: збірник тренінгових вправ : навч. посіб. / Л. М. Ємельяненко, О. В. Корчевна, О. М. Леонтенко та ін.; за заг.ред. Л. М. Ємельяненко, О. В. Корчевної. – К. : КНЕУ, 2008. – 424 с. (Гулевич О.Ю. – розділи 3, 8. – С. 66-80; 169-183).

Наукові статті

У фахових українських виданнях (перелік ВАКу):

 • Гулевич О. Ю. Нормативний аналіз державного регулювання ринку праці / О. Ю. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 8. – С. 3-6.
 • Гулевич О. Ю. Управління персоналом у сфері послуг: методологічні аспекти // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – Т.1. Ч.1. – К. : КНЕУ, 2007. – 520 с. – С. 184-193.
 • Гулевич О. Ю. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Ю. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2.- С. 10-13.
 • Гулевич О.Ю. Формування сервісної моделі зайнятості населення / О. Ю. Гулевич // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. випуск. У 3-х т. Соціально – трудові відносини : теорія та практика. Т.І. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 233-240.
 • Гулевич О. Ю. Сфера послуг в сучасній економіці: фактори розвитку та регіональні особливості / О. Ю. Гулевич // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 120-126.
 • Гулевич О. Ю. Трудовий менталітет як інституціональний індикатор соціально-економічного розвитку суспільства / О. Ю. Гулевич // Науковий вісник НАСОА. – 2015. – № 1. – С. 35-42.
 • Гулевич О.Ю. Економічні проблеми країн, що розвиваються, як наслідок глобалізації // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: Матеріали науково-практичної конференції. – К.: ДП«Інформ.аналіт.агентство», 2016. – 430 с. – С. 49-53.
 • Гулевич О.Ю. Класифікація послуг як важливий методологічний аспект дослідження зайнятості в інформаційному суспільстві // Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 207 с. – С.46-48.
 • Гулевич О.Ю. Внутрішня політика та ідеологія транснаціональних корпорацій // Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 16 березня 2017 року. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство». – 234 с., С. 46 –49.
 • Гулевич О.Ю. Нова парадигма вищої економічної освіти в контексті вимог ринку праці // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХV Всеукраїнської наукової конференції. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 327 с., С. 283-286.

В інших виданнях України:

 • Гулевич Е. Ю. HR-стратегии в сфере услуг / Е. Ю. Гулевич // Управление персоналом. – 2010. – № 2. – С. 66-68.
 • Гулевич Е. Ю. Эмоциональный интеллект: методы развития / Е. Ю. Гулевич // Управление персоналом. – 2010. – № 7. – С. 47-49.