Булах Тетяна Миколаївна

Булах Тетяна Миколаївна.Тетяна Миколаївна Булах – доцент кафедри економіки та менеджменту ЗЕД, кандидат економічних наук, доцент.

2001 року закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність «Менеджмент організацій».

2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва в сфері послуг» за спеціальністю 08.00. 10 – «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка».

Загальний науково-педагогічний стаж – 13 років.

Сфера професійних інтересів

 • Соціально-економічний розвиток регіонів України.
 • Оорганізаційно-економічне-забезпечення підприємництва.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 404, Кафедра економіки та менеджменту ЗЕД, НАСОА

телефон: +380 (44) 489-66-51

e-mail: rla799@ukr.net

Публікації

Автор більше ніж 80 наукових та навчально-методичних праць, останні з яких:

Монографії

 • Булах Т. М. Тенденції розвитку особистих селянських господарств в контексті складових економічної безпеки / Т. М. Булах, О.В. Карпенко // Ефективність діяльності підприємств в умовах глобалізацій них процесів : монографія / за ред. О.В. Ольшанської, А.О. Мельник, Т. М. Янковець. – К. : КНУТД, 2016. – 390 с. (особистий внесок 0,7 д.а.)
 • Булах Т. М. Соціальний розвиток села: стан, проблеми, перспективи: монографія / Т. М. Булах. – К: ННЦ ІАЕ, 2013. – 434 с.

Публікації у фахових виданнях

 • Булах Т. М. Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості / Денисенко М. П., Булах Т. М., Матвіїва Л. Ю. // Проблеми інноваційно – інвестиційного розвитку. – К.: Міленіум, 2017. – №10 – С. 39-44.
 • Булах Т. М. Моделювання соціального розвитку села на перспективу / Булах Т. М.// Формування ринкових відносин в Україні. – 2016. – №6. – С. 110-115.
 • Булах Т. М. Інноваційний напрям вдосконалення системи управління соціальним розвитком села на основі кластерного підходу / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал. – К: УДУФМТ, 2015. – №.3(80). –С. 110-115.
 • Булах Т. М. Методичні підходи до оцінки соціального розвитку села / Булах Т. М. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2014. – №. 5 (24).– С. 68 – 73.
 • Булах Т. М. Дошкільна освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання / Булах Т. М. // Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2013. – №1. – С. 167-170.
 • Булах Т. М. Сфера торгівлі й ресторанного господарства у сільській місцевості України: стан, проблеми та перспективи розвитку / Булах Т. М. // Економіка розвитку: наук. журнал. – Харків: ХНЕУ, 2013. – №1 (65). – С. 38-42.
 • Булах Т. М. Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва / Т. М. Булах, О. В. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2013. – №. 5 (137).– С. 11 – 16.
 • Булах Т. М. Сфера охорони здоров’я на селі: стан, проблеми, перспективи розвитку / Булах Т. М. // Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: ІНЖЕК, 2013. – №3. – С. 235 – 238.
 • Булах Т. М. Сфера культури на селі: стан, проблеми та шляхи подолання / Булах Т.М. // Бізнес Інформ: наук. журнал. – Харків: ІНЖЕК, 2013. – № 2. – С. 168–171.
 • Булах Т. М. Соціальний розвиток як чинник подолання депресивності села / Т. М Булах, К. В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2012. – №. 3 (130).– С. 225 – 229.
 • Булах Т. М. Особливості забезпечення матеріального добробуту сільського населення / Т. М Булах, Л. О. Плахотнікова // Вісник КНУТД: Наук. журнал. – К.: КНУТД, 2012. – №. 4 (66).– С. 179 – 185.
 • Булах Т. М. Соціоверифікація як критерій освіти молоді на селі / Т. М Булах, Л. Н. І. Гончарова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: наук. журнал. – К: УДУФМТ, 2012. – №. 4. –С. 172 – 175.
 • Булах Т. М. Сільська молодь – основний ресурс у забезпеченні соціально-економічного відродження села / Булах Т. М. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 3 (118).– С. 186 – 190.
 • Булах Т. М. Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села / Булах Т. М. // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. пр. – К.: НДЕІ, 2011. – №. 5 (120).– С. 89 – 93.

Навчально-методична література

 • Операційний менеджмент: НМК / Т. М. Булах НМК.- К.: УДУФМТ. – 2015. – 87 с.
 • Управління інноваціями: НМК / Т. М. Булах НМК.- К.: УДУФМТ. – 2015. – 85 с.
 • Теорія організації: НМК / Т. М. Булах НМК.- К.: УДУФМТ. – 2015. – 78 с.
 • Державне і регіональне управління: НМК / Т. М. Булах НМК.- К.: УДУФМТ. – 2015. – 73 с.
 • Соціальна відповідальність: НМК / Т. М. Булах НМК.- К.: УДУФМТ. – 2015. – 54 с.
 • Булах Т. М. Підприємництво та бізнес-культура : Навчальний посібник (Гриф Міністерства освіти та науки України лист № 1/11-125 від 19 грудня 2009 р.) / Т. М. Булах, К. В. Петренко – К: ТОВ «Карбон», 2010. – 274 с.

Публікації у інших виданнях

 • Булах Т. М. Організаційно-економічні засади виходу компанії на світовий ринок / Т. М. Булах, А. С. Логвінова // Матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет конференції [„Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС”], (Київ, 27 травня 2016 р.) / КНУТД, Інститут вивчення проблем корпоративної безпеки (Республіка Словенія), Білоруський державний університет (Республіка Білорусь), Вища Школа страхування і фінансів (Республіка Болгарія), Векерле Бизнес Школа (Угорська республіка), Бакінський університет бізнесу (Азербайджанська Республіка), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща), Вища Школа Менеджменту у Варшаві (Республіка Польща). – К.: КНУТД, 2016. – С. 49-50.
 • Булах Т. М. Роль політики управління оборотним капіталом у забезпеченні ефективної діяльності підприємства / Т. М. Булах, А. Е. Макаревич // Матеріали міжн. наук.-практ. конференції [„Сучасні тенденції та перспективи розвитку системи управління в Україні та світі”], (Київ, 16-17 березня 2017 р.) / ДУТ, УО “ГДТУ ім. П.О. Сухого (Республіка Білорусь). – К.: ДУТ, 2017. – С. 27-28.
 • Bulakh T. Theoretical foundations of organizational-economic providing of the company on the world market / T. Bulakh, A. Logvinova // Матеріали ХIV Всеукраїнської наукової конференції [„Молодь: освіта, наука, духовність”], (м. Київ, 4–6 квітня 2017 р.) / ВМУРЛ «Україна» НТ студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВМГО студентів-інвалідів «Гаудеамус». – К.: ВМУРЛ «Україна», 2017. – Ч.1. – С. 124-125.
 • Булах Т. М. Проблеми управління регіоном та його соціально-економічні функції / О. В. Ольшанська, Т. М. Булах // Матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет конференції [„Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні”], (Київ, 24 травня 2017 р.) / КНУТД, Білоруський торговельно-економічний університет споживчої кооперації, Вища економічна школа в Білостоку, Вища лінгвістична школа, Вітебський державний технологічний університет, Краківський університет економіки, Могилевський державний університет ім. А.О. Кулешова. – К.: КНУТД, 2017. – С. 325-331.
 • Булах Т. М. Організаційно-економічні засади виходу компанії на світовий ринок /Т. М. Булах // Матеріали міжн. наук.-практ. Інтернет конференції [„Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств в контексті економічної безпеки в умовах інтеграції в ЄС”], (Київ, 27 травня 2016 р.) / КНУТД, Інститут вивчення проблем корпоративної безпеки (Республіка Словенія), Білоруський державний університет (Республіка Білорусь), Вища Школа страхування і фінансів (Республіка Болгарія), Векерле Бизнес Школа (Угорська республіка), Бакінський університет бізнесу (Азербайджанська Республіка), Університет Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща), Вища Школа Менеджменту у Варшаві (Республіка Польща). – К.: КНУТД, 2016. – С. 49-50.
 • Булах Т. М. Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в АПК / Булах Т. М. // Матеріали міжн. наук.-практ. конференції [„Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально- економічного відродження України”], (Київ, 24 травня 2016 р.) / КНТЕУ, Економічний ун-т , (м. Вроцлав, Польща), Вільнюський ун-т (м. Вільнюс, Литва), Євразійський Національний ун-т ім. М. Гумільова (м.Астана, Казахстан). – К.: КНТЕУ, 2016. – С. 176-178.
 • Булах Т. М. Фінансова безпека малого підприємництва в АПК: оцінка та напрями зміцнення / Т. М. Булах, Л. О. Плахотнікова // Зб. матер. XVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва»], (Київ, 28 травн. 2015 р.) / МОН України, УДУФМТ, Економічний університет у Вроцлаві, Громад. орг-я „Агенство сприяння розвитку міжнародної торгівлі України”. – Київ: УДУФМТ, 2015. – С. 226-229.
 • Булах Т. М. Соціальний розвиток села в Україні в контексті європейської інтеграції / Т. М. Булах, К. В. Петренко // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції за міжн. участю [„Модернізація державного управління та європейська інтеграція України”], (Київ, 24 квітня 2013 р.) / НАДУ. – К.: НАДУ, 2013. – С. 208 – 210.
 • Булах Т. М. Проблеми глобалізації та інтеграції в українському контексті / Т. М Булах, К. В. Петренко // Зб. матеріалів ХІІ міжн. наук.-практ. конференції молодих науковців [„Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз”], (Київ, 23 березня 2012 р.) / МОН України, Міністерство фінансів, УДУФМТ, НУДПС, Представництво міжн. орг-ї з міграції, Всеукр. громад. орг-я „Українська асоціація економістів-міжнародників”. – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 330 – 333.