Вимоги до змісту та оформленню статей

До опублікування у фаховому журналі приймаються наукові праці, які ніколи не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження, новизну та обґрунтування наукових висновків відповідно до мети статті (поставленого завдання).

Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики.

При виявлені в статті запозиченого тексту без позначення цитування та відповідних посилань стаття кваліфікується як така, що містить плагіат, і не розглядається.

Рукописи приймаються обсягом 8–10 сторінок формату А-4, через 1,5 інтервали. Поля: всі – по 2 см, абзац – виступ на 1,27 см. Шрифт Times New Roman, розмір – 12, виконані на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос, *.docx). Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вбудовані у Word for Windows. Ілюстрації мають передбачати правлення, скановані рисунки і графіки вставляти заборонено. Стаття подається в одному примірнику у друкованому вигляді та в електронному варіанті (електронною поштою чи на електронному носії). Набір тексту має бути зроблений без переносів слів. На останній сторінці статті обов’язково ставиться підпис автора.

Кожна стаття повинна мати код УДК (вгорі ліворуч над прізвищем автора). Зліва – ініціали, прізвище (маленькими літерами, шрифт напівжирний, курсив), науковий ступінь та звання автора, а також посада та установа, де працює автор (курсивом). Нижче зазначають повну поштову адресу установи (з індексом), де працює автор, та електронну адресу автора (е-mail) – шрифт 12.

Далі – назва статті маленькими літерами (шрифт Times New Roman, розмір – 12), що виділяється напівжирним та розміщується по центру. Під назвою статті подають анотацію українською мовою (обсяг 2–3 речення, 1 абзац) зі стислим викладом матеріалу та ключові слова (5–10 слів, шрифт 12, курсив, інтервал 1,5). Зразок:

УДК
П. П. Іванов,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики,
Національна академія статистики, обліку та аудиту,
E-mail: іvanov@nasoa.edu.ua

Формування системи показників статистики фінансів

Текст анотації.
Ключові слова:

Відповідна інформація подається російською та англійською мовами. При цьому англійська анотація має бути розгорнутою (до 2000 знаків). Для підвищення якості публікацій також необхідно подати український відповідник англійської анотації.

Анотації повинні бути:

 • компактними та інформативними (без загальних слів);
 • структурованими (компонентами анотації є актуальність, окреслення проблеми, спосіб та результати її розв’язання, висновки);
 • змістовними;
 • конкретними (містити виклад авторського внеску);

Анотація не повинна містити посилання та абревіатури.

Зміст статті має відповідати профілю та спрямованості журналу, сучасному науковому рівню.

Згідно з вимогами, стаття повинна мати такі складові:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, що ним присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Назву рисунку у тексті розміщують під ним. Графічний матеріал – рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них мають бути чіткими та виразними. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх шапка – точно відповідати змістові граф, всі графи шапки повинні бути заповнені. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не допускається.

Формули нумерують (з правого боку, у круглих дужках) лише ті, на які є посилання в тексті.

Літературні джерела оформлюються мовою оригіналу відповідно до українського стандарту бібліографічного опису (форма 23, затверджена наказом ВАК України від 03 березня 2008 р. № 147), а також англійською мовою відповідно до стандарту АРА. Посилання на джерела використаних матеріалів, фактичних та статистичних даних є обов’язковими і подаються у тексті у квадратних дужках в тому порядку, в якому вони згадуються в тексті або за алфавітом. Список літератури (до 15 джерел) подається у кінці статті. Для полегшення процедури оформлення наукових літературних джерел відповідно до вимог Державної атестаційної комісії України можна користуватися онлайн ресурсом автоматичного оформлення джерел: http://vak.in.ua

До статті також додаються:

 • рецензія за підписом доктора наук;
 • авторська довідка:
  • ПІБ автора (авторів) повністю;
  • Відомості про науковий ступінь, учене звання;
  • Місце роботи та посада автора (авторів), повна поштова адреса місця роботи (з поштовим індексом);
  • Поштова адреса для отримання авторського примірника чи кореспонденції (з поштовим індексом);
  • Електронна адреса;
  • Контактні номери телефонів автора.

Статті, подані без дотримання зазначених вимог, опублікуванню не підлягають.