Вимоги до змісту та оформленню статей

Для опублікування у фаховому науково-інформаційному журналі «Статистика України» приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше. Стаття має бути написана на актуальну тему, містити елементи новизни та обґрунтовані наукові висновки відповідно до мети статті (поставленого завдання).

Стаття подається мовою оригіналу (українською, російською, англійською, французькою, польською) в електронному варіанті (електронною поштою чи на зовнішньому накопичувачі інформації – USB-флеш-накопичувач або оптичний диск).

До друку приймаються рукописи обсягом 20000-30000 знаків, формату А-4, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля – по 2 см, абзацний відступ – 1,27 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 12 pt. Текст набирають на комп’ютері у редакторі Word for Windows (*.dос, *.docx) без переносів, на всю ширину сторінки. Слід розрізняти символи дефіс (-) і тире (–). Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вбудовані у Word for Windows. Ілюстрації мають передбачати можливість правлення, скановані рисунки і графіки вставляти заборонено.

Кожна стаття повинна мати коди УДК та JEL Classification, ідентифікатори ResearcherID та ORCID (вгорі ліворуч, шрифт напівжирний). Під ними подається інформація про автора (-ів): ініціали, прізвище (маленькими літерами, шрифт напівжирний, курсив), науковий ступінь та вчене звання, а також посада та місце роботи (курсивом). Нижче зазначають власну електронну адресу (е-mail). Далі – назва статті маленькими літерами, що розміщується по центру, шрифт напівжирний. Під назвою статті подають анотацію (обсяг від 1800 знаків), ключові слова (5–10 слів, курсив) українською та англійською мовами. Анотації повинні бути: компактними та інформативними (без загальних слів); структурованими (компонентами анотації є актуальність, окреслення проблеми, спосіб та результати її розв’язання, висновки); змістовними; конкретними (містити виклад авторського внеску). Анотація не повинна містити посилання та абревіатури.

Зразок:

УДК
JEL Classification:
П. П. Іванов,
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики,
Національна академія статистики, обліку та аудиту,
E-mail: іvanov@nasoa.edu.ua
ResearcherID:
ORCID:

Формування системи показників статистики фінансів

Текст анотації.
Ключові слова: 

Зміст статті має відповідати профілю та спрямованості журналу «Статистика України».

Cтаття повинна мати такі складові (бажано)

1.Вступ (або постановка проблеми).
2. Матеріали та методи.
3. Результати та обговорення.
4. Висновки та рекомендації.
5. Список використаних джерел.

Графічні матеріали – рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них – мають бути чіткими і виразними. Таблиці повинні бути компактними, їх шапка – точно відповідати змістові граф, всі елементи шапки й таблиці повинні бути заповнені. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не допускається. Таблиці та рисунки оформлюються згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-2015 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.

Формули нумерують (з правого боку, у круглих дужках) лише ті, на які є посилання в тексті статті.

Список використаних джерел

  • для оформлення списку використаних джерел до статті українською або російською мовами, автор повинен використовувати ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та додатково подавати транслітерацію латиницею – References (рекомендуємо користуватися ресурсом: http://ukrlit.org/transliteratsiia).
  • для оформлення списку використаних джерел до статті англійською, французькою, польською мовами, автор повинен використовувати міжнародний стиль оформлення наукових публікацій – АРА style.

Посилання у тексті статті на використані джерела, як фактичні так і  статистичні, є обов’язковими.

До статті додається рецензія, підписана доктором наук за відповідною спеціальністю.

При виявленні у статті запозиченого тексту без позначення цитування та відповідних посилань стаття кваліфікується як така, що містить плагіат, і не розглядається.

Статті, подані без дотримання вищезазначених вимог, опублікуванню не підлягають.