До збірника приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях. Кількість авторів – не більше трьох.

Статті публікуються українською, російською, англійською мовами.

Зміст статті

Зміст статті має відповідати профілю журналу та сучасним науковим критеріям.

Текст статті структурується за розділами:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених різним аспектам розв’язання поставленої автором проблеми, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Необхідно уникати викладення загальновідомих положень. Також необхідно наводити посилання на всі джерела, використані авторами при написанні статті. Список джерел (не менше 10) потрібно наводити у тому порядку, в якому вони згадуються в тексті, в квадратних дужках із зазначенням номера джерела і сторінки: [1, с. 243]. При загальному посиланні на кілька джерел вони наводяться через тире: [1–5]. Список використаних джерел повинен бути оформлений за формою 23 «Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті» (Наказ ВАК від 26.01.2008 р. № 63).

Оформлення статті

Обсяг статті – 10-12 сторінок (формат А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегель, інтервал – 1,5, поля – 2 см, текст має бути надрукований у Microsoft Word 2003 р. (тип файлу – текст у форматі RTF або DOC)).

Рисунки, схеми, таблиці, формули слід наводити у вигляді, що дозволяє їх коригування. Розміри ілюстрацій не повинні перевищувати розміри друкованої сторінки збірника. Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх потрібно виконувати у чорно-білому кольорі. Ілюстративні матеріали потрібно розміщувати після посилання на них у тексті. Рисунки додатково подаються окремим файлом Microsoft EXCEL. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не рекомендується.

Формули необхідно виділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, вирівняних до правої межі тексту.

Стаття подається в одному примірнику, надрукованому з одного боку стандартного аркуша, а також в електронному вигляді на CD-R диску та електронною поштою. Статтю підписують усі автори.

До статті додаються:

 • рецензія за підписом доктора економічних наук;
 • індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • прізвище та ім’я автора – українською, російською, англійською мовами;
 • назва статті – українською, російською, англійською мовами;
 • ключові слова – українською, російською, англійською мовами;
 • відомості про авторів (українською, російською, англійською мовами):
  • прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
  • повна назва організації, посада; вчене звання, науковий ступінь;
  • контактні телефони;
  • службова і домашня адреси (з поштовим індексом);
  • e-mail;
  • основні наукові інтереси.
 • коротка анотація українською та російською мовами (обсягом 5–7 рядків) на окремому аркуші та в електронному вигляді;
 • розширена анотація українською та англійською мовами, яка повинна містити: постановку проблеми, мету, стислий виклад змісту статті (без формул, рисунків, таблиць), висновки (problem, aim of the study, results, conclusions). Обсяг – від 200 до 250 слів, анотація подається на окремому аркуші та в електронному вигляді.

Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

Рукописи, відхилені редакційною колегією, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються.