• Зміст статей повинен відповідати тематичній спрямованості збірника, сучасному науково-технічному рівню, а також новим вимогам, викладеним у Постанові президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/1.
  • Обсяг рукопису – не більше 8-10 друкованих сторінок з двома-трьома ілюстраціями (графіками). На початку статті слід вказати про автора (співавторів): прізвище, ім’я та по-батькові (ініціали), науковий ступінь, вчене звання, назва установи (курсивом). Матеріали подаються в електронному форматі та роздрукованому вигляді, набрані в текстовому редакторі MS WORD. Формат А-4, шрифт – Times New Roman 14 кеглем, 1,5 інтервал, всі дзеркальні поля, верхнє поле 2,5 см., нижнє поле 3,5 см., назва статті оформлюється великими літерами. Стаття має привертати увагу до актуальної проблеми і пропонувати шляхи її розв’язання. У кінці статті необхідно подати список використаних джерел та анотації (ключові слова) українською, російською, англійською мовами.
  • Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (верхнє поле 2,5 см., нижнє поле 3,5 см.), мати порядковий номер та тематичний заголовок.
  • Посилення на джерела інформації є обов’язковими. Джерела подаються в кінці статті і оформляються згідно з основними вимогами до бібліографічних описів.
  • До статті додаються: анотації українською та англійською мовами, рецензія на статтю (для аспірантів, докторантів) повинна бути завірена кандидатом або доктором економічних наук.
  • Стаття повинна бути підписана автором (авторами).

Реквізити для оплати: Отримувач: НАСОА, р/р 26000000050002,ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва, МФО 300023 Код 04837462 Текст платежa: за публікацію статті – повністю вказати ПІБ автора, оплата цифрами і прописом.