fbpx

Кафедра обліку та оподаткування

Загальне фото співробітників кафедри1987 року в Інституті статистики, обліку та аудиту було утворено кафедру бухгалтерського обліку.

Першим завідувачем кафедри був призначений Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор О.С. Бородкін. Після смерті О.С. Бородкіна, з січня 2003 року завідувачем кафедри було призначено д.е.н., професора Л.В. Нападовську, з вересня 2003 року по серпень 2013 року обов’язки завідувача кафедри виконував д.е.н., професор Пантелеєв В.П.

З вересня 2013 року за конкурсом обрана завідувачем кафедри доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України – Теловата Марія Теодозіївна. З вересня 2017року затверджена нова назва кафедри – «Обліку та оподаткування».

Завідувач кафедри

Кафедра «Обліку та оподаткування» є випусковою кафедрою НАСОА, вона організовує та проводить II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 071 «Облік і оподаткування», Всеукраїнську наукову та студентську конференції, державні комплексні екзамени зі спеціальності, олімпіади, захисти магістерських робіт, захисти курсових робіт, звітів виробничих і переддипломних практик для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання, засідання круглих столів, семінарів, зустрічі з відомими науковцями, досвідченими практиками з питань обліку та оподаткування.

Кафедра проводить ініціювання щодо формування вибіркових дисциплін для формування навчальних планів за напрямом підготовки «Облік та оподаткування».

Кафедра обліку та оподаткування входить до складу обліково-статистичного факультету НАСОА, здійснює професійну підготовку майбутніх фахівців за спеціальністю 071 «Облік та оподаткування» за ступенем вищої освіти – бакалавр, магістр.

Новий імпульс кафедра отримала, коли у 2004 р. було створено спеціалізовану вчену раду Д 26.87.001 за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» з правом прийому до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора економічних наук та кандидата економічних наук.

Висока професійність викладацького складу кафедри обліку та оподаткування є гарантом підготовки фахівців нової генерації, вільних у своєму світогляді від догм, які добре розуміються на особливостях теперішнього і майбутнього економічного розвитку країни, мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

На кафедрі «Обліку та оподаткування» працює:

 • п’ять докторів наук (Теловата М.Т., Пархоменко В.М., Пантелеєв В.П., Пилипенко О.І., Зоріна О.А.);
 • п’ять кандидатів наук (Ільченко О.О., Петраковська О.В., Юрченко О.А., Безверхий К.В., Шкуліпа Л.В.);
 • один старший викладач (Свирида О. А) та методист Носаченко І.С.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, які використовуються у викладацькій роботі, при керуванні науковою роботою студентів, виконанні навчально-методичної роботи тощо.

За кафедрою закріплено двадцять сім навчальних дисциплін, які викладаються студентам двох факультетів академії – денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Кафедрою «Обліку та оподаткування» розроблено, впроваджено та апробовано в навчальний процес магістерську програму: «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», яка відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в НАСОА у рамках реалізації Болонського процесу і складена з акцентом на: ціль, завдання, орієнтацію, унікальність.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію та педагогічну майстерність, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні новітні технології.

Згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи на кафедрі обліку та оподаткування в межах робочого часу викладачів виконується затверджена наукова тема: «Облік, аналіз і контроль діяльності суб’єктів господарювання в умовах інноваційного розвитку».

Щорічно під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри проводяться Всеукраїнська наукова та студентська конференції на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» присвячені пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна.

Партнери кафедри. Основними напрямами співробітництва кафедри обліку та оподаткування з партнерами є: проведення відповідних наукових досліджень, науково-практичних конференцій і семінарів; підвищення кваліфікації працівників центральних органів державного управління; проходження виробничої (переддипломної) практики студентами кафедри.

Кафедрою укладено договори співпраці з центральними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями підприємствами, фірмами де студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику та мають можливість працевлаштовуватися, зокрема:

 • Державна служба статистики України;
 • Головне управління Державної фіскальної служби в м. Києві;
 • Рахункова палата України;
 • Аудиторська палата України;
 • Київська міська державна адміністрація;
 • Київське ГРУ АТ КБ «Приват Банку»;
 • «Мала академія наук України» НАПН України;
 • ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік»;
 • ДП «Антонов»;
 • ТОВ «Міжнародна аудиторська група «СОВА».

Випускники кафедри працюють керівниками відповідних структурних підрозділів Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби України, Пенсійного фонду України, інших центральних органів державного управління.

За науково-педагогічну діяльність, багаторічну роботу та патріотичне виховання студентської молоді викладачі кафедри мають відповідні нагороди та відзнаки.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107
телефон: +380 (44) 489-66-39
e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua
соціальні мережі: Facebook