Наукова діяльність кафедри бухгалтерського обліку

Фото: Література кафедри бухгалтерського обліку.Науково-дослідна робота на кафедрі бухгалтерського обліку проводиться в цілях підвищення професійно-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, які здатні ефективно приймати управлінські рішення в ринкових умовах.

Також, професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує науково-дослідну діяльність в рамках наукової, кафедральної теми

«Організація і методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи»

Кафедра бухгалтерського обліку є випусковою із спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» і забезпечує викладання професійно-практичних дисциплін, дисциплін спеціалізації, створює керівництво та проводить захисти курсових, дипломних та магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання, а також проведення виробничої, переддипломної практик.

Сфера професійної діяльності фахівців охоплює облікову, аналітичну діяльність передбачену вимогами, щодо освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Види професійної діяльності

  • організаційно-управлінська;
  • обліково-економічна;
  • виробничо-господарська;
  • науково-дослідна;
  • інноваційна.

Задачі професійної діяльності

Організувати і вести у відповідності з діючим законодавством аналітичний і синтетичний бухгалтерський облік господарської діяльності з використанням сучасних комп’ютерних технологій; створювати річну звітність суб’єкта господарювання.

Аспірантура, докторантура

Кафедра бухгалтерського обліку координує підготовку аспірантів та докторантів за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» – це наукова спеціальність, змістом якої є дослідження з методології, методики та організації бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств.