Кафедра статистики

Фото: Загальне фото співробітників кафедри статистики.Кафедра статистики заснована одночасно зі створенням Академії. За більш ніж 20-річний період існування кафедрою розроблено, апробовано та створено цілісну систему підготовки кадрів статистичного профілю, проводяться наукові дослідження.

Кафедра статистики готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» галузі «Економіка та підприємництво».

МЕНЕДЖЕР-АНАЛІТИК,
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР,
МІНІСТР!

Це шлях кар’єрного зростання до якого готують випускників-магістрів провідного вищого навчального закладу «Національна академія статистики, обліку та аудиту», що набувають професію за спеціальністю «Прикладна статистика».

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 489-42-56
e-mail: kaf_es@nasoa.edu.ua, kaf_s_nasoa@ukr.net

Новий Закон України «Про вищу освіту» надав вищим навчальним закладам самостійність у формуванні навчальних планів і програм. Цим повною мірою скористався Національна академія статистики, обліку та аудиту сформувавши освітню програму підготовки фахівців з «Прикладної статистики» таким чином, щоб надати їм достатньо знань, вмінь і навичок для успішної роботи на вищих управлінських посадах всіх рівнів.

Праця на таких посадах вимагає комплексних глибоких знань з трьох блоків дисциплін навчання яких на професійному рівні здійснює Національна академія статистики, обліку та аудиту:

 1. Блок дисциплін, вивчення яких забезпечує набуття вмінь щодо формування обліково-аналітичної інформації – 10 дисциплін статистичного та бухгалтерського обліку;
 2. Блок дисциплін, вивчення яких дозволяє здійснювати аналіз явищ та процесів, що відбуваються в суб’єктах підприємництва в ринкових умовах, на окремих територіях або галузях і за результатами якого розробляють і контролюють виконання бізнес-планів, розробляють управлінські рішення щодо розвитку територій або галузей – 8 дисциплін;
 3. Блок дисциплін з інформатики, опанування яких забезпечує можливість керівнику вільного користування з усіх надбань сучасної комп’ютерної техніки (Інтернет-інформації, пакетів прикладних статистичних програм та програм з обробки інформації, спілкування в онлайн-режимі для передачі та отримання даних та форм звітності) – 4 дисципліни.

Повноцінне засвоєння професійних знань та набуття практичних вмінь забезпечує логічно побудована структура навчального плану, який передбачає послідовний виклад матеріалу від предмету до предмету, від семестру до семестру. Зокрема, для студентів спеціальності «Прикладна статистика»:

 • на І курсі викладається предмет «Вступ до статистичного аналізу економічних явищ та процесів»;
 • на ІІ курсі – «Бізнес-статистика»;
 • на ІІІ курсі – «Статистика ринків»;
 • на ІУ курсі – «Офіційна статистика».

Високу якість навчання, яка контролюється Міністерством освіти та науки України, забезпечує відповідна матеріально-технічна база Національної академії статистики, обліку та аудиту та викладацький склад високого професійного рівня — професори, доктори наук, доценти, кандидати наук.

Викладачі кафедр, що забезпечують підготовку фахівців з «Прикладної статистики»:

 • мають великий практичний досвід роботи;
 • підготували та видали підручники та посібники з дисциплін, що викладають, виступають з доповідями на наукових конференція та практичних семінарах; кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції – «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». Результати конференції видаються спеціальним томом наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці-статистики, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України;
 • результати наукових здобутків публікують в провідних фахових виданнях, зокрема – журналах «Статистика України» та «Науковий вісник НАСОА»;
 • з 2007 року кафедра статистики започаткувала наукове видання «Прикладна статистика: проблеми теорії та практики», яке виходить двічі на рік: до Дня працівників статистики (5 грудня) та до Дня науки (21 травня).

Кафедра здійснює також перепідготовку (з надання другої вищої освіти) та підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики за спеціальністю «Прикладна статистика». Підготовка фахівців статистики вищої кваліфікації здійснюється кафедрою через аспірантуру та докторантуру за науковою спеціальністю «Статистика» з подальшим захистом дисертацій у спеціалізованій вченій раді Академії.

Науково-педагогічні працівники кафедри встановили прямі зв’язки з навчальними закладами та науковими установами системи освіти зарубіжних країн. Завдяки налагодженню плідних стосунків з міжнародними статистичними організаціями (Франції, Швеції, Фінляндії, Польщі, Російської Федерації) члени кафедри беруть участь у роботі науково-практичних семінарів та наукових конференцій, на яких доповідають про результати своєї наукової діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри є відомими у галузі статистики фахівцями. На кафедрі працюють доктор наук з державного управління, професор, член кореспонденції НАН України О.Г.Осауленко, доктор економічних наук О.В.Гончар, а також к.е.н. Г.В.Голубова, к.е.н., доцент М.Ю.Потапова, к.е.н., доцент Л.О.Свистун-Золотаренко, к.е.н., доцент, професор НАСОА С.П.Червона, к.е.н., с.н.с. В.С.Шишкін. До навчального процесу залучаються керівники та провідні фахівці Держстату України, відомі науковці та практики.

Останніми роками на кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні дослідження у галузі статистики за кількома напрямами. Перший з наукових напрямів присвячений новій для незалежної України темі проведення та опрацювання результатів переписів населення. Фундатором цієї школи статистики в Україні є доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України О.Г.Осауленко. За другим напрямом виконується комплексна наукова тема, за якою проведено кілька досліджень з окремих галузей статистики та різних регіонів країни, зокрема з банківської, митної, медичної та інших напрямів статистики. Результатом цих досліджень за останні роки є захист дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук зі статистики (В.С.Михайлов, Ю.С.Цал-Цалко, В.К.Данилко, О.В.Гончар, Л.Є.Момотюк) та кандидатських дисертацій (О.І.Кремінь, Р.П.Задорожна, О.І.Колодяжна, Г.А.Пашинська, О.С.Доценко, Я.В.Колесник, І.О.Клімова, Г.В.Голубова, І.М.Ковалевська, Г.Ю.Єлісєєва),

Кафедра забезпечує студентів необхідними методичними засобами для навчання, написання курсових, дипломних та магістерських робіт, проходження навчальної та виробничої практики. На кафедрі готуються електронні навчальні посібники для підготовки магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» за новітньою інноваційною технологією з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та Інтернету у навчальному процесі – дистанційною формою навчання.

В рамках спеціальності «Прикладна статистика» запроваджена підготовка магістрів за спеціалізаціями.

1. Спеціалізація «Банківська статистика».

Введення спеціалізації обумовлено зростанням необхідності статистичного оцінювання, аналізу інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків між показниками, що характеризують банківську сферу країни для виявлення та реалізації можливостей, які існують, не тільки для збільшення доходів банків, але і для покращення якості послуг, що надаються, сприянню формування та удосконалення ринкової інфраструктури.

Банківська статистика забезпечує характеристику діяльності банків, оцінку її результатів та їх прогнозування, виявляє чинники, від яких залежать ці результати та оцінку впливу банківської діяльності на розвиток ринкових відносин і її вкладу в кінцеві економічні результати.

Робочий інструмент фахівця з банківської статистики складається із таких основних блоків: статистичне спостереження, зведення і групування, статистичний аналіз, що використовує такі статистичні методи дослідження як, індексний, кореляційно-регресійний, динаміки, оцінки статистичного розподілу, а також знання фінансової математики.

Сферою діяльності фахівців з банківської статистики є визначення грошової маси в обігу, оцінка грошових агрегатів, міграції грошової маси; характеристика банківського сектору усієї країни та окремих регіонів, комерційна діяльність кредитних установ та банків; спостереження за рівнем процентних ставок банківських операцій, характеристика та дослідження цінних паперів, а також їх емісії, вивчення біржового обороту; дослідження ефективності використання кредитів, капітальних вкладень та інвестицій; аналіз платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, валютних резервів та валютних курсів тощо.

2. Спеціалізація «Офіційна статистика».

Введення спеціалізації обумовлено зростанням необхідності покращання організації і проведення державних статистичних спостережень, збирання статистичних даних, статистичного оцінювання, аналізу інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків між показниками що характеризують різні аспекти соціально економічного розвитку країни та її регіонів.

Підготовка фахівців з цієї спеціалізації безпосередньо задовольняє потреби Державної служби статистики та його регіональних управлінь, виходячи із централізованої організації національної статистики країни, 3-х рівневої системи збирання і оброблення статистичних даних з урахуванням можливостей подальшого реформування цієї системи, виходячи із необхідності впровадження сучасних інформаційних технологій в процес збирання і оброблення результатів статистичних спостережень.

Робочий інструмент фахівця з державної статистики складається із таких основних блоків: статистичне спостереження, зведення, класифікації і групування, вибіркові спостереження, індексний метод, кореляційно-регресійний метод, дослідження рядів динаміки, оцінки статистичного розподілу тощо. Особливу увагу при підготовці фахівців цього профілю приділяється сучасним методам організації і проведення державних статистичних спостережень, електронній обробці та передачі статистичних даних тощо.

Сферою діяльності фахівців із офіційної статистики є організація державних статистичних спостережень, збирання та аналіз статистичних даних, що характеризують різні аспекти соціально та економічного життя країни та її окремих регіонів.

3. Спеціалізація «Економічна статистика».

Введення спеціалізації обумовлено зростанням необхідності статистичного оцінювання, аналізу інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків між показниками що характеризують економічну сферу країни на макро- і мікрорівнях, розроблення статистичних прогнозів у цій сфері.

Економічна статистика тісно пов’язана з соціально-демографічною статистикою і з статистикою окремих галузей (статистик промисловості, сільського господарства, будівництва і т. ін.)
Засвоєння системи показників економічної статистики допоможе орієнтуватись в складних макроекономічних зв’язках: виявляти їх, аналізувати, робити висновки та приймати управлінські рішення.

Фахівець з економічної статистики повинен володіти такими статистичними методами як: статистичне спостереження, зведення та групування, вибіркове обстеження, а також такими методами статистичного аналізу: абсолютних, відносних та середніх величин (з характеристикою типовості середньої), дослідження рядів динаміки, індексний, кореляційно-регресійний тощо.

Сфера діяльності фахівців з економічної статистики пов’язана з аналізом явищ та процесів створення та розподілу національного багатства і матеріально-технічного потенціалу, формування та використання трудового потенціалу і трудових ресурсів, виробництва продукції та послуг, формування цін та тарифів, товарного та фінансового ринків, забезпечення відповідного рівня та вартості життя населення. Система національних рахунків – сучасна система інформації, що використовується практично у всіх країнах світу для опису і аналізу розвитку ринкової економіки на макрорівні, економічний аналіз на основі даних СНС – вивчення темпів економічного зростання і коливань економічної кон’юнктури – це теж один з важливих напрямів діяльності фахівця з економічної статистики.

4. Спеціалізація «Фінансова статистика».

Введення спеціалізації обумовлено зростанням необхідності статистичного оцінювання, аналізу інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв‘язків між показниками що характеризують фінансову сферу країни на макро- і мікрорівнях, розроблення статистичних прогнозів у цій сфері.
Робочий інструмент фахівця з фінансової статистики складається із таких основних блоків; статистичне спостереження, зведення, класифікації і групування, вибіркові обстеження, індексний метод, кореляційно-регресійний метод, дослідження рядів динаміки, оцінки статистичного розподілу тощо.

Сферою діяльності фахівців зі статистики фінансів на макрорівні є національні рахунки, державні фінанси, платіжний баланс, державний бюджет, грошовий обіг та ін. Сферою діяльності фахівців зі статистики фінансів на мікрорівні є кредитна діяльність, страхова діяльність, фінанси підприємств і організацій, ринок цінних паперів тощо.