Кафедра статистики

Групове фото відсутнє.Кафедра статистики заснована одночасно зі створенням Академії. За більш ніж 20-річний період існування кафедрою розроблено, апробовано та створено цілісну систему підготовки кадрів статистичного профілю, проводяться наукові дослідження.

Кафедра статистики готує бакалаврів за спеціалізацією «Прикладна статистика та бізнес-аналітика» та магістрів за програмами «Офіційна статистика» та «Бізнес-аналітика».

МЕНЕДЖЕР-АНАЛІТИК,
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК,
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР,
МІНІСТР!

Це шлях кар’єрного зростання до якого готують випускників-магістрів провідного вищого навчального закладу Національна академія статистики, обліку та аудиту на кафедрі статистики.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 305, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 489-42-56
e-mail: kaf_es@nasoa.edu.ua, kaf_s_nasoa@ukr.net

Новий Закон України «Про вищу освіту» надав вищим навчальним закладам самостійність у формуванні навчальних планів і програм. Цим повною мірою скористався Національна академія статистики, обліку та аудиту сформувавши освітню програму підготовки фахівців з «Прикладної статистики» таким чином, щоб надати їм достатньо знань, вмінь і навичок для успішної роботи на вищих управлінських посадах всіх рівнів.

Праця на таких посадах вимагає комплексних глибоких знань з трьох блоків дисциплін навчання яких на професійному рівні здійснює Національна академія статистики, обліку та аудиту:

  1. Блок дисциплін, вивчення яких забезпечує набуття вмінь щодо формування обліково-аналітичної інформації – 10 дисциплін статистичного та бухгалтерського обліку;
  2. Блок дисциплін, вивчення яких дозволяє здійснювати аналіз явищ та процесів, що відбуваються в суб’єктах підприємництва в ринкових умовах, на окремих територіях або галузях і за результатами якого розробляють і контролюють виконання бізнес-планів, розробляють управлінські рішення щодо розвитку територій або галузей – 8 дисциплін;
  3. Блок дисциплін з інформатики, опанування яких забезпечує можливість керівнику вільного користування з усіх надбань сучасної комп’ютерної техніки (Інтернет-інформації, пакетів прикладних статистичних програм та програм з обробки інформації, спілкування в онлайн-режимі для передачі та отримання даних та форм звітності) – 4 дисципліни.

Високу якість навчання, яка контролюється Міністерством освіти та науки України, забезпечує відповідна матеріально-технічна база Національної академії статистики, обліку та аудиту та викладацький склад високого професійного рівня – професори, доктори наук, доценти, кандидати наук.

Викладачі кафедр, що забезпечують підготовку фахівців з «Прикладної статистики»:

  • мають великий практичний досвід роботи;
  • підготували та видали підручники та посібники з дисциплін, що викладають, виступають з доповідями на наукових конференція та практичних семінарах; кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції – «Система державної статистики в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи». Результати конференції видаються спеціальним томом наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці-статистики, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України;
  • результати наукових здобутків публікують в провідних фахових виданнях, зокрема – журналах «Статистика України» та «Науковий вісник НАСОА».

Кафедра здійснює також перепідготовку (з надання другої вищої освіти) та підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики за спеціальністю «Прикладна статистика». Підготовка фахівців статистики вищої кваліфікації здійснюється кафедрою через аспірантуру та докторантуру за науковою спеціальністю «Статистика» з подальшим захистом дисертацій у спеціалізованій вченій раді Академії.

Науково-педагогічні працівники кафедри встановили прямі зв’язки з навчальними закладами та науковими установами системи освіти зарубіжних країн. Завдяки налагодженню плідних стосунків з міжнародними статистичними організаціями (Франції, Швеції, Фінляндії, Польщі, Російської Федерації) члени кафедри беруть участь у роботі науково-практичних семінарів та наукових конференцій, на яких доповідають про результати своєї наукової діяльності. Науково-педагогічні працівники кафедри є відомими у галузі статистики фахівцями. На кафедрі працюють доктор наук з державного управління, професор, член кореспонденції НАН України О.Г.Осауленко, к.е.н., доцент Г.В.Голубова, к.е.н., доцент М.Ю.Потапова, к.е.н., доцент Л.О.Свистун-Золотаренко, к.е.н., доцент, професор НАСОА С.П.Червона. До навчального процесу залучаються керівники та провідні фахівці Держстату України, відомі науковці та практики.

Останніми роками на кафедрі виконуються фундаментальні та прикладні дослідження у галузі статистики за кількома напрямами. Перший з наукових напрямів присвячений новій для незалежної України темі проведення та опрацювання результатів переписів населення. Фундатором цієї школи статистики в Україні є доктор наук з державного управління, професор, заслужений економіст України О.Г.Осауленко. За другим напрямом виконується комплексна наукова тема, за якою проведено кілька досліджень з окремих галузей статистики та різних регіонів країни, зокрема з банківської, митної, медичної та інших напрямів статистики. Результатом цих досліджень за останні роки є захист дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук зі статистики (В.С.Михайлов, Ю.С.Цал-Цалко, В.К.Данилко, О.В.Гончар, Л.Є.Момотюк) та кандидатських дисертацій (О.І.Кремінь, Р.П.Задорожна, О.І.Колодяжна, Г.А.Пашинська, О.С.Доценко, Я.В.Колесник, І.О.Клімова, Г.В.Голубова, І.М.Ковалевська, Г.Ю.Єлісєєва),

Кафедра забезпечує студентів необхідними методичними засобами для навчання, написання курсових, дипломних та магістерських робіт, проходження навчальної та виробничої практики. На кафедрі готуються електронні навчальні посібники для підготовки магістрів за спеціальністю «Прикладна статистика» за новітньою інноваційною технологією з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів та Інтернету у навчальному процесі – дистанційною формою навчання.

Запроваджена підготовка магістрів за програмами «Офіційна статистика» та «Бізнес-аналітика».

1. Магістерська програма «Офіційна статистика»

Введення програми обумовлено зростанням необхідності покращання організації і проведення державних статистичних спостережень, збирання статистичних даних, статистичного оцінювання, аналізу інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків між показниками що характеризують різні аспекти соціально економічного розвитку країни та її регіонів.

Підготовка фахівців за цією програмою безпосередньо задовольняє потреби Державної служби статистики та його регіональних управлінь, виходячи із централізованої організації національної статистики країни, 3-и рівневої системи збирання і оброблення статистичних даних з урахуванням можливостей подальшого реформування цієї системи, виходячи із необхідності впровадження сучасних інформаційних технологій в процес збирання і оброблення результатів статистичних спостережень.

Робочий інструмент фахівця з державної статистики складається із таких основних блоків: статистичне спостереження, зведення, класифікації і групування, вибіркові спостереження, індексний метод, кореляційно-регресійний метод, дослідження рядів динаміки, оцінки статистичного розподілу тощо. Особливу увагу при підготовці фахівців цього профілю приділяється сучасним методам організації і проведення державних статистичних спостережень, електронній обробці та передачі статистичних даних тощо.

Сферою діяльності фахівців із офіційної статистики є організація державних статистичних спостережень, збирання та оброблення статистичних даних, що характеризують різні аспекти соціально та економічного життя країни та її окремих регіонів, аналіз явищ та процесів, що відбуваються в економічній та соціальній сферах країни та світу.

2. Магістерська програма «Бізнес-аналітика»

Введення спеціалізації обумовлено зростанням необхідності статистичного оцінювання, аналізу інтенсивності, структури, динаміки і взаємозв’язків явищ та процесів, що характеризують економічну сферу країни на мікрорівні, розроблення статистичних прогнозів у цій сфері.

Бізнес-аналітика тісно пов’язана з соціальною статистикою і з статистикою окремих галузей (промисловості, сільського господарства, будівництва і т. ін.)

Засвоєння системи статистичних показників допоможе майбутнім менеджерам-аналітикам краще орієнтуватись в складних макроекономічних зв’язках: виявляти їх, аналізувати, робити висновки та приймати управлінські рішення.

Фахівець з бізнес-аналітики повинен володіти такими статистичними методами як: статистичне спостереження, зведення та групування, вибіркове обстеження, абсолютних, відносних та середніх величин (з характеристикою типовості середньої), дослідження рядів динаміки, індексний, кореляційно-регресійний тощо.

Сфера діяльності фахівців з бізнес-аналітики пов’язана з аналізом явищ та процесів формування та використання матеріально-технічної бази, формування та використання трудових ресурсів, виробництва продукції та послуг, формування цін та тарифів, товарного та фінансового ринків, забезпечення відповідного рівня та вартості життя населення. Статистичне забезпечення управління – новий напрямок статистичної науки та практики, знання якого надає можливість організувати на підприємстві збирання статистичних даних, придатних для пордальшого оброблення за допомогою статистичних методів з метою отримання інформації, використання якої сприятиме підвищенню якості управління.