Наукова діяльність кафедри обліку та оподаткування

Фото: Література кафедри бухгалтерського обліку.Науково-дослідна робота на кафедрі обліку та оподаткування проводиться в цілях підвищення професійно-педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, які здатні ефективно приймати управлінські рішення в ринкових умовах.

Також, професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує науково-дослідну діяльність в рамках наукових, кафедральних тем:

«Організація і методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи»

  • державний реєстраційний №0114U002406.

«Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання:теорія та методологія»

  • державний реєстраційний № 0113U005977.

Кафедра обліку та оподаткування двічі на рік видає фахове наукове видання: «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації».

Під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри видано:

  • 11 одноосібних монографій: «Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи»,«Бухгалтерський облік діяльності підприємства в умовах неплатоспроможності», «Розвиток теорії та методології економічного аналізу діяльності акціонерних товариств», «Внутрішньо-господарський контроль: методологія та організація», «Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку», «Професійна підготовка майбутніх фахівців економічної галузі: теорія, методика, організація», «Розвиток теорії бухгалтерського обліку», «Інтеграція бухгалтерського обліку як основа подальшого розвитку його теорії і практики», «Оцінка як важливий інструмент бухгалтерського обліку: розвиток уявлень та класифікація», «Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку», «Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології»;
  • 19 навчальних посібників: «Бухгалтерський облік», «Вступ до спеціальності «Облік і аудит», « Практикум з Фінансового обліку-1», «Банківські операції», «Словник бухгалтера та аудитора», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік (енциклопедія рахунків бухгалтерського обліку)», «Аналіз діяльності небанківських кредитних установ», «Аналіз господарської діяльності», «Організація управлінського обліку», «Облік, контроль та аналіз», «Об’єкти бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», «Наукові дослідження в бухгалтерському обліку», «Теорія бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ»;
  • 4 Робочих зошита: «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік оплати праці», «Фінансовий облік -1»,«Облік в банках»;
  • 5 методичних рекомендацій: «Магістерська робота: методика підготовки, написання та захист», «Методичні рекомендації для написання дипломної роботи спеціаліста», «Програма переддипломної практики», «Програма виробничої практики», «Методичні рекомендації для написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».

Сфера професійної діяльності фахівців охоплює облікову, аналітичну діяльність передбачену вимогами, щодо освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Види професійної діяльності: організаційно-управлінська; обліково-економічна; виробничо-господарська; науково-дослідна; інноваційна.

Задачі професійної діяльності: організувати і вести у відповідності з діючим законодавством аналітичний і синтетичний бухгалтерський облік господарської діяльності з використанням сучасних комп’ютерних технологій; створювати річну звітність суб’єкта господарювання.