Кафедра обліку та оподаткування

Фото: Колектив кафедри бухгалтерського обліку.Кафедра бухгалтерського обліку було утворено Інститутом статистики, обліку та аудиту в 1987 році.

Першим завідувачем кафедри був призначений Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор О.С. Бородкін. У 2002 році, після його смерті, з січня 2003 року завідувачем кафедри було призначено д. е. н., проф. Л.В. Нападовську, а із вересня 2003 року по серпень 2013 року обов’язки завідувача кафедри виконував д. е. н., доц. В. П. Пантелеєв, з вересня 2013 року і по теперішній час обов’язки завідувача кафедри виконує д.пед.н., професор Марія Теодозіївна Теловата.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 489-66-39
e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua

Створення кафедри бухгалтерського обліку було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів у економічній галузі, тому сприяв кадровий та інфраструктурний потенціал Національної академії статистики, обліку та аудиту (НАСОА). Новий імпульс кафедра отримала, коли у 2004 році було створено спеціалізовану вчену раду Д 26.87.001 з правом прийому до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора економічних наук та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». З 2005 року відокремлена кафедра бухгалтерського обліку та аудиту; а із 2007 року на факультеті «Облік та аудит» затверджені три кафедри: теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та аудиту.

Кафедра бухгалтерського обліку є випусковою кафедрою, вона організовує міжкафедральні семінари, щодо обговорення та ухвалення дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора економічних наук та кандидата економічних наук, проводить попередні передзахисти дипломних (випускних) магістерських робіт, засідання круглих столів.

Кафедра бухгалтерського обліку входить до складу факультету обліку та аудиту, є випусковою і здійснює професійну підготовку майбутніх фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст, магістр. Кафедра проводить ініціювання щодо формування вибіркових дисциплін для формування навчальних планів за напрямом підготовки «Облік і аудит».

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки майбутніх фахівців вищої кваліфікації – творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати в економічній галузі.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, які використовуються у викладацькій роботі, а також при керуванні науковою роботою студентів, виконанні навчально-методичної роботи тощо.

На кафедрі викладається понад двадцять навчальних дисциплін для студентів усіх факультетів академії.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання в зарубіжних навчальних закладах Угорщини, Німеччини, Австрії, Словачинни і т.д. та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Кафедра бухгалтерського обліку двічі на рік видає фахове наукове видання: «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації» (фахове видання Постанова ВАК України від 16.12.2009 р. № 1-05/6).

Щорічно під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри проводиться Міжнародна наукова та студентська конференції присвячені пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна.