Кафедра обліку та оподаткування

Групове фото відсутнє.1987 року в Інституті статистики, обліку та аудиту було утворено кафедру бухгалтерського обліку.

Першим завідувачем кафедри був призначений Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор О.С. Бородкін. Після смерті О.С. Бородкіна, з січня 2003 року завідувачем кафедри було призначено д.е.н., професора Л.В. Нападовську, з вересня 2003 року по серпень 2013 року обов’язки завідувача кафедри виконував д.е.н., професор Пантелеєв В. П.

З вересня 2013 року за конкурсом обрана завідувачем кафедри доктор педагогічних наук, професор – Теловата Марія Теодозіївна.

Завідувач кафедри

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 605, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 489-66-39
e-mail: kaf_bu@nasoa.edu.ua

Новий імпульс кафедра отримала, коли у 2004 р. коли було створено спеціалізовану вчену раду Д 26.87.001 з правом прийому до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора економічних наук та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

В 2007 році на факультеті «Облік та аудит» НАСОА було створено та затверджено три кафедри: теорії бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку та аудиту, а з вересня 2017року присвоєна та затверджена нова назва кафедри – «Обліку та оподаткування».

Кафедра «Обліку та оподаткування»є випусковою кафедрою НАСОА, вона організовує та проводить державні комплексні екзамени зі спеціальності, олімпіади, захисти магістерських та дипломних робіт, захисти курсових робіт, звітів виробничих, переддипломних практик для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання, засідання круглих столів, семінарів, зустрічі з відомими науковцями, досвідченими практиками з питань обліку та оподаткування.

Кафедра обліку та оподаткування входить до складу обліково-статистичного факультету НАСОА, здійснює професійну підготовку майбутніх фахівців за спеціальністю «Облік та оподаткування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, магістр.

Кафедра проводить ініціювання щодо формування вибіркових дисциплін для формування навчальних планів за напрямом підготовки «Облік та оподаткування».

Висока професійність викладацького складу кафедри обліку та оподаткування є гарантом підготовки фахівців нової генерації, вільних у своєму світогляді від догм, які добре розуміються на особливостях теперішнього і майбутнього економічного розвитку країни, мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоспроможними на ринку праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

На кафедрі «Обліку та оподаткування» працює:

  • сім докторів наук (Теловата М.Т., Пархоменко В.М., Малюга Н.М., Пантелеєв В.П., Пилипенко О.І., Каменська Т.О., Зоріна О.А.),
  • шість кандидатів наук (Курило Г.М., Цвєткова Н.М., Ільченко О.О., Петраковська О.В., Юрченко О. А., Шкуліпа Л.В.),
  • один старший викладач (Хоруженко О.І.),
  • один асистент (Свирида О. А)
  • та методист Петренко І.С.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, які використовуються у викладацькій роботі, а також при керуванні науковою роботою студентів, виконанні навчально-методичної роботи тощо.

На кафедрі викладається тридцять навчальних дисциплін для студентів двох факультетів академії денної та заочно-дистанційної форм навчання.

Кафедрою «Обліку та оподаткування» розроблено, впроваджено та апробовано в навчальний процес магістерську програму: «Облік та оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю», яка відповідає державним стандартам вищої освіти та європейським нормам підготовки фахівців означеного профілю, впровадженим в НАСОА у рамках реалізації Болонського процесу і складена з акцентом на: ціль, завдання, орієнтацію, унікальність.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію та педагогічну майстерність, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні новітні технології.

Згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи на кафедрі обліку та оподаткування в межах робочого часу викладачів виконуються дві затверджені наукові теми: «Організація та методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи» і «Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання:теорія та методологія».

Щорічно під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри проводяться Всеукраїнська наукова та студентська конференції на тему: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація» присвячені пам’яті д.е.н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородкіна.

За науково-педагогічну діяльність, багаторічну роботу та патріотичне виховання студентської молоді викладачі кафедри мають відповідні нагороди та відзнаки.