Наукова діяльність кафедри економіки підприємств

Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-дослідній діяльності. Науково-дослідна робота на кафедри проводиться в межах комплексної наукової теми

«Механізм управління продуктивністю національної економіки в умовах активізації людського капіталу»

  • номер державної реєстрації – 0108U011267.

«Розроблення методології прогнозування основних макроекономічних показників на основі порівняльних таблиць «Витрати-Випуск»

  • номер державної реєстрації – 0207U002491.

«Статистичне дослідження системних аномалій в українському бізнес-середовищі»

  • номер державної реєстрації – 0115U000965.

Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри економіки підприємств, виконуються з урахуванням основних напрямів економічної та підприємницької політики держави і стосуються удосконалення функціонування діяльності підприємств, вивчення ситуації на галузевих ринках, ринках ресурсів, розроблення заходів щодо поліпшення інноваційного клімату на підприємствах України, удосконалення економічно-фінансового механізму функціонування підприємств, установ тощо.

Викладачі кафедри є учасниками міжнародних та науково-практичних конференцій, як у Національній академії статистики, обліку та аудиту, так і в інших провідних вищих навчальних закладах України. За результатами наукових досліджень викладачів кафедри видано ряд індивідуальних та колективних підручників, посібників та монографій, опубліковано понад 300 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Кафедра економіки підприємств проводить підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри входять до складу спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій.

Кафедрою економіки підприємств проводиться активна науково-дослідна робота з питань теорії та практики економічного розвитку підприємств та малого бізнесу в Україні.

Викладачі кафедри мають позитивний досвід наукової роботи зі студентами. Для студентів створені і працюють науково-дослідні студентські гуртки та проблемні групи.

Результати науково-дослідної роботи оприлюднюються членами кафедри у вигляді доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Результати проведених досліджень мають практичне значення та впроваджуються в народному господарстві або використовуються в навчальному процесі. З науковими працями співробітників кафедри економіки підприємств можна ознайомитись у провідних фахових виданнях України.

Кафедра економіки підприємств НАСОА перебуває у постійному творчому пошуку, який сприяє вирішенню проблем удосконалення діяльності підприємств та здійснення наукових розроблень у період трансформації економіки, становлення малого бізнесу та ринкової економіки у цілому, що триває в Україні.