Наукова діяльність кафедри іноземних мов

Наукова робота кафедри сучасних європейських мов поєднує навчально-методичну та наукову діяльність викладачів. Щомісяця проводяться засідання науково-методичного семінару «Новітні аспекти викладання іноземних мов в економічному ВНЗ», на яких обговорюються доповіді та проблемні питання щодо удосконалення навчального процесу з мов шляхом упровадження в практику викладання новітніх комп’ютерних технологій, інтерактивних методик, рольових ігор, моделювання мовленнєвих ситуацій. Кафедра працює над науково-дослідною темою

«Міжкультурна комунікативна компетенція та її формування у студентів економічних спеціальностей»

Слід визначити такі наукові напрями досліджень:

  • лінгвостилістика, дискурсознавство (М.М. Горюнова);
  • впровадження новітніх комп’ютерних технологій у навчанні (С.В. Волох, Л.І. Никонорова, О.Ф. Загородня);
  • термінознавство (Н.М. Дюканова, О.Ф.Загородня);
  • нові підходи до викладання іноземної мови і формування комунікативної компетенції студентів (М.М. Горюнова, А.Л. Касьяненко, І.В. Стогній);
  • розвиток мовної, мовленнєвої, соціокультурної професійної компетенції майбутніх економістів (З.Д. Варавкіна, О.Д. Яковенко).

Навчально-методична робота

Відповідно до сучасних вимог мовної освіти викладачі кафедри вважають метою своєї роботи формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції студентів.

Щорічно кафедра проводить студентську наукову конференцію «Уживання термінологічної лексики в мові професійного спілкування».

Тривалий час викладачі працюють над упровадженням на практичних заняттях інтерактивних методів навчання, основою яких є активна взаємодія всіх студентів. Це — взаємонавчання, де і студент, і викладач – рівноправні. Викладачі кафедри переконані, що використання цих методів навчання, а це і проблемні завдання, моделювання життєвих ситуацій, ділові або рольові ігри, змагання, конкурси, дискусії, інтерв’ю дають можливість перетворити навчання на захопливий процес пошуку істини, сприяють ефективному засвоєнню знань. За таких умов створюються усі можливості для особистісного і фахового розвитку, самовдосконалення, самореалізації спеціалістів, здатних у майбутньому генерувати креативні ідеї, інноваційні пропозиції, оригінальні підходи до розвитку економіки України.

У розпорядженні кафедри є три лінгвістичні лабораторії та комп’ютерний клас для самопідготовки, які дають змогу широко використовувати сучасні технічні засоби (комп’ютери, інтернет, аудіо-відеозаписи тощо) на практичних заняттях з іноземної мови.

Викладачі кафедри регулярно випускають навчально-методичні посібники, підручники та іншу фахову літературу для відповідного забезпечення навчального процесу.