Сфера наукових інтересів кафедри: фінансова система, бюджетна система та фінансова політика держави, фінансові аспекти соціальної функції держави, фінансовий ринок і біржова діяльність, фіскальна політика та податкова система, фінанси суб’єктів господарювання, міжнародні фінансові системи.

Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри фінансів, банківської справи та страхування виконуються з урахуванням основних напрямів фінансової політики держави і стосуються удосконалення функціонування державних та місцевих фінансів, впливу бюджетної політики на економічний розвиток регіонів та держави, розробки заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, удосконалення фінансового механізму функціонування підприємств, фінансових установ тощо. Науковцями кафедри фінансів, банківської справи та страхування проводяться дослідження за науковою темою:

«Фінансова система на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України»

  • номер державної реєстрації – 01111U001539.

Культурно-виховна робота є складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки спеціалістів на принципах гуманізації навчального процесу, загальнолюдських цінностях, національних традиціях, сучасних досягненнях педагогічної науки.

Провідна ідея культурно-виховної роботи – ідеал всебічно-розвиненої особистості фінансиста нової генерації. Головна мета – формування у студентської молоді комплексу особистісних якостей і рис характеру майбутнього фахівця та громадянина України, які поєднують глибокі знання, уміння і практичні навички, національну свідомість і гордість за свою Батьківщину, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, політичну, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту громадянина, здатного захищати і відстоювати власні позиції і погляди, самовдосконалюватись, керуючись національними інтересами, потребами особистості і суспільства.

Мета культурно-виховної роботи конкретизується через низку завдань, провідними серед яких є:

  • передача молодому поколінню духовної культури українського народу і на цій основі виховання почуття патріотизму, національної свідомості, громадянської відповідальності за долю рідної землі;
  • виховання мовної культури;
  • шанобливе ставлення до національних традицій, звичаїв, обрядів, культури, історії рідного народу, повага до батьків, родини, виховання почуття єдності поколінь, спільності культурної спадщини;
  • стимулювання потреби у набутті знань і професійної майстерності тощо.

Організаційно-методичне забезпечення культурно-виховної роботи виконують куратори академічних груп.