Наукова діяльність кафедри

На кафедрі економіки та менеджменту ЗЕД ведеться науково-дослідна робота за темами:

«Проблеми відновлення світової економіки в умовах глобальної нестабільності»

 • номер державної реєстрації – 0115U000385.

«Зовнішнє інвестування в країни, що розвиваються в умовах глобальної фінансової нестабільності»

 • номер державної реєстрації – 0115U000384.

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є організатором щорічної міжнародної науково-практичної конференції викладачів та студентів «Бізнес-аналітика в управлінні зовнішньоекономічної діяльності». Результати конференції видаються спеціальними томами наукових праць, авторами яких є наукові та науково-педагогічні працівники, фахівці менеджменту та міжнародних економічних відносин, докторанти, аспіранти та студенти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України.

Невід’ємною складовою і гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів. Так, на кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності працює студентський гурток «Підкорювачі наукових вершин», основним завданням якого є:

 • підготовка членів гуртка до участі у перших та других турах Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
 • проведення круглих столів з метою обговорення дискусійних положень, пов’язаних зі специфікою функціювання та управління національною економікою України;
 • підготовка учасників гуртка до конференцій, у тому числі до науково-практичних конференціях, що проходить на базі НАСОА;
 • інформування учасників наукового гуртка про майбутні регіональні, всеукраїнські та міжнародні наукові конференції, написання тез доповідей та статей для публікації.

На базі кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності діє наукова школа з дослідження проблем управління соціально-економічними явищами в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Основними напрямками діяльності якої є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем управління соціально-економічними процесами в сфері зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають темам НДР в межах функціональної наукової школи кафедри;
 • наукова співпраця з економістами-практиками щодо питань інтеграції підприємств у європейський та світовий економічний простір;
 • організація науково-дослідної роботи магістрів в межах створених наукових гуртків, участь у яких дасть можливість розвивати творче мислення, застосовувати елементи наукового пошуку для прийняття найбільш раціональних і конструктивних, організаційних та економічних рішень, добре орієнтуватися у доборі наукової інформації, самоудосконалюватися та обновляти свої знання відповідно до новітніх тенденцій розвитку світової економіки;
 • дослідження проблематики функціонування міжнародного менеджменту, підготовка та проведення наукових конференцій за участю відомих науковців, фахівців, перспективних студентів з різних регіонів України, ближнього та дальнього зарубіжжя;
 • участь у міжнародних науково-практичних конференціях з актуальних економічних проблем викладачів кафедри, молодих науковців, аспірантів, магістрів в Україні та за її межами;
 • підвищення наукового рівня викладачів кафедри шляхом підготовки та захисту кандидатських і докторських дисертацій на рівень здобуття наукових ступенів з проблематики відновлення світової економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей і тез доповідей, що забезпечують високий рівень наукового забезпечення навчального процесу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

З метою підвищення якості науково-дослідної роботи кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності планує і надалі системно підходити до організації наукової роботи студентів, а саме:

 • наукові дослідження, розробки студентів обов’язково враховувати при визначені тематики дипломних та магістерських робіт, баз виробничої та переддипломної практики;
 • спрямовувати їх на реалізацію програм інноваційного розвитку економіки;
 • залучати студентів до міжнародного співробітництва через активізацію їх участі у міжнародних наукових освітніх програмах, конференціях.