Наукова діяльність кафедри економіки та підприємництва

До викладацької роботи на кафедрі залучаються досвідчені науковці та викладачі-практики. Навчальний процес успішно поєднується з науково-дослідним. Викладачами кафедри проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері маркетингу, економіки підприємств, макроекономіки, статистики, мікроекономіки, глобальної економіки, економіки праці тощо, які дозволяють найбільш активно надавати студентам новітні знання та залучати їх до використання в різних галузях економіки:

«Механізм управління продуктивністю національної економіки в умовах активізації людського капіталу»

  • номер державної реєстрації 0108U011267;

«Розроблення методології прогнозування основних макроекономічних показників на основі порівняльних таблиць «Витрати-Випуск»»

  • номер державної реєстрації 0207U002491;

«Статистичне дослідження системних аномалій в українському бізнес-середовищі»

  • номер державної реєстрації 0115U000965;

«Національна соціально орієнтована, державно регульована економіка в Україні»

  • номер державної реєстрації 0113U005978.

Співробітники кафедри «Економіки та підприємництва» здійснили значний обсяг наукових досліджень і опублікували за останні роки понад 500 наукових праць. Висновки, пропозиції науковців кафедри впроваджені у виробництво і використовуються керівниками та спеціалістами підприємств різних секторів економіки України.

Кафедра економіки та підприємництва НАСОА перебуває у постійному творчому пошуку, який сприяє вирішенню проблем удосконалення діяльності підприємств та здійснення наукових розроблень у період трансформації економіки, становлення малого бізнесу та ринкової економіки у цілому, що триває в Україні.

Кафедра економіки та підприємництва здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Попова В.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.87.001 з правом прийому до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора економічних наук та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.10 «Статистика».

Кафедра «Економіки та підприємництва» організовує та проводить державні комплексні екзамени з «Економічної теорії», олімпіади для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання, Нобелівські читання, зустрічі з відомими науковцями та досвідченими практиками.

Викладачі кафедри є активними учасниками науково-методологічних та методичних семінарів, круглих столів, міжнародних конференцій.